Hotărârea nr. 135/2010

HCL 135 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - conversie funciionala zona pentru construirea a doua locuinie unifamiliale, str. Ramurele, nr. 51/A" si a regulamentului local de urbanism aferent. beneficiari Obreja Nicolae si Obreja Marioara, Sido Lajos si Sido Juliana

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 135

Din 29 aprilie 2010

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă pentru construirea a două locuințe unifamiliale, str. Rămurele, nr. 51/A” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari Obreja Nicolae și Obreja Mărioara, Sido Lajos și Sido Juliana

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 8837 din 01.04.2010 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementări pentru construirea a două locuințe unifamiliale - str. Rămurele, nr. 51/A” și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - conversie fumcțională zonă pentru construirea a două locuințe unifamiliale, str. Rămurele, nr. 51/A” și a regulamentului local de urbanism aferent pe terenurile în suprafață totală de 1619mp proprietatea lui Obreja Nicolae și Obreja Mărioara, Sido Lajos și Sido Iuliana identificate ca fiind cele notate în CF nr.123039 -Tg.Mureș, nr. cad. 3288 și CF nr. 95555/N - Tîrgu Mureș nr. cad. 3287 cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 43.1/2009 elaborat de S.C. ”ARA ARHITECTS” S.R.L. - arhitect urbanist Adriana Raus, proiect anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent PUZ și a celor impuse prin avizele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 150/15.02.2010 care a stat la baza elaborării PUZ-ului.

Reglementări obligatorii:

  • •   funcțiuni admise: locuințe individuale;

  • •   regim de amplasare a clădirii: dispunere izolată, retrasă la 5,0m de la front și la min 3,0m față de limitele laterale ale parcelei;

  • •  înălțime maximă clădire P+1(9,0m );

  • •  indici maximi de ocupare a terenului: POTmax = 20%; CUTmax = 0,6.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban