Hotărârea nr. 125/2010

HCL 125 Privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tirgu Mures si Clubul Sportiv City'Us din Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 125

Din 29 aprilie 2010

privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 21.214/20.04.2010 inițiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș prezentată de Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu Mureș și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Hotărârii Consiliului local nr. 107/2010, cu privire la modificarea Hotărârea Consiliului local nr. 486/17.12.2009 privind reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în Municipiul Tîrgu Mureș pentru anul 2010,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. “a”, alin. (6), lit. “a”, pct. 6 și alin. (7), lit. “a”, art. 45 precum și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Contractul de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu Mureș, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 480.000 lei, reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mureș la asociere, pentru finalul sezonului competițional 2009-2010 (Play-off și Cupa României).

Art. 3. Se nominalizează următoarele persone pentru a face parte din Consiliul Director al asocierii:

 • - Benedek Istvan             - consilier local municipal;

 • - Todoran Liviu Emil Nicu  - consilier local municipal.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban


PROIECT


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 DFax: 00-40-265-267.772Dwww.tirgumures.ro

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. __________ din ____________________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

9

MUNICPIUL Tîrgu-Mureș, prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mureș, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei, nr.3, telefon: 0265-268.330, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA - Primar și Ec. KISS IMOLA - Director Economic

Și

Asociația Sportivă Clubul Sportiv CITY’US Tîrgu-Mureș cu sediul în Tîrgu-Mureș str.Tineretului, ’nr.2, având C.I.S.: MS/A2/00200/2004, CUI: 14742921 și cod IBAN RO97RNCB0188034963920001, deschis la BCR Tîrgu-Mureș, reprezentată prin dl. Țerbea Sorin-Ioan, Președinte

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureș și Asociația Sportivă CITY’US Tîrgu-Mureș, are în vedere sprijinirea fotbalului din municipiul Tîrgu-Mureș.

Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei CITY’US Tîrgu-Mureș pentru pregătirea și participarea sportivilor acestei secții la jocurile din cadrul finalului sezonului competițional 2009-2010 (Play-off și Cupa României), stabilite prin calendarul Federației Române de Fotbal

Art.3. Activitatea în vederea realizării prezentei asocieri se va desfășura sub conducerea economică și juridică a unui Consiliul Director (C.D.) ai cărui membri vor fi:

 • 1. Țerbea Sorin-Ioan

 • 2. Moldovan Sorin-Claudiu

 • 3. Vințeler Marcel

 • 4. ______________

 • 5. ______________

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada aprilie-iunie 2010.

 • IV. CONTRIBUȚIA FIECĂREI PĂRȚI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII

Art.5. Municipiul Tîrgu-Mureș are următoarele obligații:

 • a) alocarea sumei de 480.000 lei, pentru finalul sezonului competițional 2009-2010 (Play-off și Cupa României), conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș;

 • b) desemnarea de reprezentanți în Consiliul Director;

Art.6. CITY’US Tîrgu-Mureș are următoarele obligații:

 • a)  crearea la nivelul echipei de seniori a Clubului CITY’US Tîrgu-Mureș a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director;

 • b)  utilizarea fondurilor alocate de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș numai pentru scopurile aprobate de Consiliul Director, conform normelor legale în vigoare;

 • c)  prezentarea documentelor contabile spre verificare la solicitarea organelor competente, inclusiv a Camerei de Conturi;

 • d)  respectarea hotărârilor Consiliului Director constituit în condițiile prezentului contract.

 • V. CONDIȚIILE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE A COLABORĂRII

Art.7. Colaborarea se va desfășura sub conducerea economică și juridică a unui Consilu Director desemnat de comun acord de către părțiile asociate.

Art.8. Consiliul Director este format din 5 membri.

Art.9. Consiliul Director funcționează pe baza Regulamentului anexă la contract.

Art.10. Consiliul Director constituit în condițiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activității realizate și a condițiilor de realizare a prezentului contract.

Art.11. În conformitate cu prevederile art.5. pct. b din Consiliul Director vor face parte domnii _________________________și ___________________________- Consilieri din partea Consiliului

local municipal Tîrgu-Mureș.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Hotărârea comună a părților.

Art.13. Rezilierea contractului, în cazul în care una dintre părți desfășoară activități contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.

Art.14. Municipiul Tîrgu-Mureș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiții:

 • -  nerespectarea hotărârilor Consiliului Director

 • -  neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director

 • -   schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă.

Art.15. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile prevăzute de lege. După încetarea cauzei de forță majoră, contractul își va relua cursul.

 • VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al părților contractante.

Art.17. Orice modificare în legislația actuală cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambilor colaboratori.

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

 • IX. DISPOZIȚII FINALE

9

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare, azi _____________________,

câte unul pentru fiecare dintre părțile asociate.

Municipiul Tîrgu-Mureș

PRIMAR Dr. Dorin Florea


CITY’US Tîrgu - Mures

PREȘEDINTE Terbea Sorin-Ioan

9


DIRECTOR

Direcția economică

9

Kiss Imola

VIZĂ JURIDICĂ

Măceșanu Virgil