Hotărârea nr. 123/2010

HCL 123 Privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 din Hotarirea Consiliului local Tirgu Mures nr. 461 din 17.12.2009 referitoare la taxele speciale pe anul 2010 pentru Complexul de Agrement si Sport "Muresul".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 29 aprilie 2010

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureș nr. 461 din 17.12.2009 referitoare la taxele speciale pe anul 2010

pentru Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 536 din 16.04.2010, prezentată de Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind modificarea și completarea Anexei nr. 1, din Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 461 din 17.12.2009 referitoare la taxele speciale pe anul 2010 pentru Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (5), lit. ”a”; art. 45, alin. (2), lit. „c” și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 461 din 17.12.2009 referitoare la taxele speciale pe anul 2010 pentru Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” prin introducerea punctului 24, care va avea următorul conținut :

9

Nr.

crt

Specificația

Anul

2010

sezon

2010 extrasezon

0

1

2

3

24

Taxa închiriere vestiar lei/oră/echipă -1 vestiar

10,00

10,00

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu-Mureș - dr.Dorin Florea, prin Direcția Economică și Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban