Hotărârea nr. 122/2010

HCL 122 Privind concesionarea catre d-na GYORI MAGDOLNA a terenului in suprafaia de 5 mp, teren aflat in proprietatea Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 122

din 29 aprilie 2010

privind concesionarea către d-na GYORI MAGDOLNA a terenului în suprafață de 5 mp, teren aflat în proprietatea M unicipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tirgu Mureș nr. 534 din 16.04.2010, prezentată de Administrația Complexului de Agrement și Sport , ,Mureșul”, privind concesionarea către d-na GYORI MAGDOLNA a terenului în suprafață de 5 mp .

Având în vedere prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110 din 29 mai 2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. modificată și completată ulterior prin Hotărârea nr. 68/28 februarie 2008 și art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, alin. (4), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea unui teren, conform Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003, cu modificările și completările ulterioare, către d-na Gyori Magdolna, în suprafață de 5 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș situat în str. Plutelor, nr. 2 și identificat prin C.F. 7859, în vederea amenajării grupului sanitar la construcția existentă - cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003, pentru suprafața concesionată de 5 mp. este de 17,00 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban