Hotărârea nr. 120/2010

HCL 120 Privind aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Municipiului Tirgu Mures, la Gdansk/Polonia, in perioada 25 - 29 mai 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 120

Din 29 aprilie 2010

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Tîrgu Mureș, la Gdansk/Polonia, în perioada 25 - 29 mai 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului M unicipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul de Relații Publice Interne și Internaționale, nr. 316/ P/ 22.04.2010, privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegație oficială din partea Municipiului Tîrgu Mureș la Gdansk/Polonia,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările și modificările ulterioare, privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 2050 EUR + 15650 LEI, pentru deplasarea membrilor grupului de lucru (Chira Cristiana - director CCD, Szanto Ibolya - consilier proiecte cu finanțare internațională, Pogăcean Adrian Petru, Blaga Bogdan, Stănescu Fabian, Mireștean Tudor - reprezentanți ai Consiliului Național al Studenților/Elevilor) la Gdansk/Polonia, toate cheltuielile urmând a fi rambursate din bugetul proiectului.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Relații Publice, Interne și Internaționale și Direcția Economică.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban