Hotărârea nr. 117/2010

HCL 117 Privind susiinerea proiectului "Valorificarea resurselor regenerabile de energie solara prin amplasarea de sisteme noi in incinta si apropierea instituiiilor publice din Municipiul Tirgu Mures".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 117

Din 29 aprilie 2010

privind susținerea proiectului „Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea de sisteme noi în incinta și apropierea instituțiilor publice din M unicipiul Tîrgu Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 117 din 21.04.2010 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru „Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea de sisteme noi în incinta și apropierea instituțiilor publice din Municipiul Tîrgu Mureș”, de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea de sisteme noi în incinta și apropierea instituțiilor publice din Municipiul Tîrgu Mureș”, în valoare totală de 60 038 644 RON.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea Municipiului Tîrgu Mureș pentru proiectul „Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea de sisteme noi în incinta și apropierea instituțiilor publice din Municipiul Tîrgu Mureș”, cu suma de 1.009.576 RON reprezentând minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 9.559.855 RON, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a sumelor necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Tîrgu Mureș până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

Art. 5. Cu aducerae spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban