Hotărârea nr. 111/2010

HCL 111 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sediniei Adunarii Generale a Aciionarilor ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 11.05.2010, respectiv 19.05.2010

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 111 din 29 aprilie 2010

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

din data de 11.05.2010, respectiv 19.05.2010

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Secretarului municipiului Tîrgu Mureș nr. _____din

___________2010 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 11.05.2010, respectiv 19.05.2010,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mureș, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoare la punctul de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 11.05.2010., respectiv 19.05.2010, ordine de zi stabilită conform convocatorului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureș în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de ședință, ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban