Hotărârea nr. 110/2010

HCL 110 Privind aprobarea trecerii in folosinia gratuita, catre Ageniia Naiionala de Locuinie, a terenului in suprafaia de 10760,31 mp, situat in Tirgu Mures, str. 8 Martie, nr. 53, in vederea amplasarii a patru blocuri de locuinie PI3E cu 20 unitaii de locuit fiecare, total 80 unitaii de locuit, cuprinse in programul guvernamental ANL de construire de locuinie pentru tineri destinate inchirierii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 110

din 29 aprilie 2010

privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 10760,31 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 53, în vederea amplasării a patru blocuri de locuințe P+3E cu 20 unități de locuit fiecare, total 80 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental ANL de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 196 din 14.04.2010, a Serviciului de Investiții și Control Investiții, pentru aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 10760,31 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 53, în vederea amplasării a patru blocuri de locuințe P+3E cu 20 unități de locuit fiecare, total 80 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental ANL de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c” , alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 10760,31 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 53, în vederea amplasării a patru blocuri de locuințe P+3E cu 20 unități de locuit fiecare, total 80 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental ANL de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform planului de situație anexat.

Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local a contravalorii lucrărilor de realizare a utilităților și a amenajărilor exterioare la obiectivul “Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. 8 Martie, nr. 53, Tîrgu Mureș”.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează aparatul propriu de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,

ing. Torzsok Săndor Lăszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban