Hotărârea nr. 11/2010

HCL 11 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru aciiuni ale instituiiilor de invaiamint in baza concursului de proiecte pe semestrul I 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 28 ianuarie 2010

privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 21028 din 19.01.2010, prin Serviciului Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale unităților de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2010, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. (1) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, art. 1 și art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă sprijinirea acțiunilor unităților de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2010, conform tabelului prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale - Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ.

Președinte de ședință ing. Todoran Liviu Emil Nicu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ANEXĂ

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor din sem.I -2010

Nr

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totală a proiectului -Lei-

Suma solicitată -lei-

Suma eligibilă -lei-

Punctaj propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj

Acordat

Aniversări, zile ale instituțiilor de învățământ

7                                           9                                    9

1

Liceul Pedagogic “Mihai Eminescu”

Zilele liceului

13-15 ianuarie

2.591

1.290

1.290

97

1.290

2

Grupul Școlar “Gheorghe Marinescu”

Zilele grupului școlar

19-23 aprilie

5.577

2.500

2.500

81

2.250

3

Grup Școlar “Emil A. Dandea”

Zilele grupului Școlar

3-8 mai

11.000

5.475

4.725

70

2.835

Concursuri interșcolare, județene, naționale și internaționale (altele decât O

impiadele)

1

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

Concurs interjudețean de geografie 7-9 mai

13.377

6.085

6.085

85

5.476,5

Schimb de experiență (relații cu instituții similare din străinătate)

1

Gimnaziul de Stat “Mihai Viteazul”

Schimb de experiență -Chișinău 25-30 aprilie

14.900

5.000

2.000

70

1.200

2

Gimnaziul “Friedrich

Schiller”

Schimb de experiență- Vilsek și Freihung-Germania 13-18 mai

7.038

3.519

3.519

80

2.815,2

3

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

Schimb de experiență -Zalaegerszeg- Ungaria 15-18 aprilie

8.653,6

4.273,6

4.273,6

88

4.273,6

TOTAL

63.136,6

28.142,6

24.392,6

20.140,3

Dr. Dorin Florea- președinte___________________ Sita Ioan-membru______________________________

Csegzi Sandor- membru______________________ Kiss Imola -membru__________________________

Balint Istvan-membru_________________________ Bako Laszlo Attila-membru_____________________

Georgescu Maria- membru____________________ Ciugudean Marina- membru___________________

Todoran Liviu-membru________________________