Hotărârea nr. 108/2010

HCL 108 Privind inchirierea prin licitaiie publica a unui amplasament in suprafaia de maxim 500 mp aflat in Cetatea Medievala , in vederea desfasurarii de activitaii sociale, culturale si de alimentaiie publica organizate in colaborare cu Primaria Municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 108

din 25 martie 2010

privind închirierea prin licitație publică a unui amplasament în suprafață de maxim 500 mp aflat în Cetatea Medievală , în vederea desfășurării de activități sociale, culturale și de alimentație publică organizate în colaborare cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 360/DII/IV din 12.03.2010, referitoare la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui amplasament în suprafață de maxim 500 mp aflat în Cetatea Medievală,

Având în vedere prevederile art. 123, alin.(1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin.(1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui amplasament în suprafață de maxim 500 mp aflat în Cetatea Medievală, în vederea desfășurării de activități sociale, culturale și de alimentație publică organizate în colaborare cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea amplasamentului menționat la art. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prețul de pornire la licitație în cuantum de 0,4 lei/mp/zi.

Art. 4. Se aprobă desemnarea în comisia de licitație a următorilor consilieri locali :

 • - consilier local municipal;

 • - consilier local municipal;


 • 1. Fărcăș Ioan

 • 2. Buda Stelian Bogdan Membru înlocuitor:

  - consilier local municipal.


1. Mozes Levente

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează dl. Primar Dorin Florea prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și prin Serviciul Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitație publică a unui amplasament în suprafață de maxim 500 mp aflat în Cetatea Medievală, în vederea desfășurării de activități sociale, culturale și de alimentație publică organizate în colaborare cu Primăria Municipiului Tg. Mureș

I. Obiectul închirierii

 • 1.1. Obiectul licitației îl constituie închirierea pe o perioada determinată de 3 ani, a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mureș, în suprafață de 500 mp, situat în Cetatea Medievală.

 • 1.2. Terenul ce urmează a fi închiriat este delimitat în schița anexă la

5

prezentul caiet de sarcini, pe el urmând a fi amplasat un cort de dimensiunea 20 x 25 m, respectiv 500 mp.

Cortul va respecta coloristica specifică culorilor orașului și a Cetății Medievale, va fi dotat cu mobilier corespunzător, aer condiționat, instalații de încălzire și ventilație, precum și orice alte dotări și echipamente necesare desfășurării în bune condiții a manifestărilor preconizate în arealul respectiv.

 • II Forma licitației

Licitație publică deschisă cu strigare în baza HCLM nr.____/____2010.

 • III . Elemente de preț

Prețul de pornire la licitație este de 0,4 Lei/mp/zi .

 • IV . Durata închirierii

 • 4.1. Amplasamentul care face obiectul licitației se închiriază pe perioada determinată de cel mult 3 ani.

 • 4.2.   În situația în care amplasamentul închiriat va fi afectat de lucrările de modernizare preconizate a se executa în Cetatea Medievală, indiferent de natura acestora, chiriașul se obligă să elibereze amplasamentul pe care îl ocupă, necondiționat, în termen 10 zile de la data primirii somației, cu asigurarea provizorie a unui amplasament similar in incinta Cetătii Medievale.

 • 4.3. Chiriașul se obligă ca în situația în care prin hotărâri ale Consiliului local sau prin alte acte normative se hotărăște executarea pe amplasamentul licitat a unor lucrări de utilitate publică de interes local sau național, să elibereze amplasamentul pe care îl ocupă, necondiționat, în termen de 30 zile de la data primirii somației.

V . Modalități de plată

 • 5.1 Chiria aferentă spațiului se va achita lunar, pentru luna precedentă până la data de 10 ale lunii. Chiriașul are obligația de a efectua pe lângă plata chiriei lunare și plata cheltuielilor de regie (energie electrică - putere de vârf, energie termică, apă-canal, taxă salubritate), plata cheltuielilor de regie se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

 • 5.2 Neplata chiriei și a cheltuielilor de regie la termenele stipulate mai sus, atrag după sine majorări de întârziere în cuantum de 0,1%/ zi întârziere, respectiv rezilierea contractului de închiriere după 2 luni consecutive de neplată, fără somație, cu recuperarea debitului restant prin instanța de judecată.

VI. Obligațiile părților :

6.1 Obligațiile proprietarului.

 • - Să întocmească contractul de închiriere în termen de 15 zile de la data adjudecării amplasamentului.

 • -  Să predea amplasamentul concordat cu amplasamentele ce fac obiectul lucrărilor de modernizare a Cetății și să asigure chiriașului folosința acestuia conform destinației date prin contractul de închiriere.

 • - Să perceapă chiria în cuantumul și la termenele stipulate prin contractul de închiriere.

 • - Să solicite chiriașului, în timp util , ca acesta să-i pună la dispoziție, fără a percepe chirie, amplasamentul astfel amenajat, în vederea desfășurării de manifestări sociale, culturale generate de diferite evenimente locale.

 • - Să plătească chiriașului costurile legate de consumul de utilități sau cele generate de punerea la dispoziție de către chiriași și a altor servicii, conform obligației de mai sus.

- Să notifice chiriașul, în termenii contractuali, asupra oricăror modificări ale condițiilor contractuale, inclusiv asupra încetării unilaterale a contractului de închiriere

6.2. Obligațiile chiriașului:

 • - Să achite chiria prevăzută în contract

 • - Să nu subînchirieze terenul care face obiectul contractului .

 • - Să folosească terenul închiriat numai potrivit destinației date prin contractul de închiriere și în scopul realizării obiectivelor avute în vedere de către ambele părți contractante la data încheierii contractului.

 • - Să pună la dispoziția proprietarului, fără a percepe chirie, amplasamentul astfel amenajat , în vederea desfășurării de manifestări sociale , culturale generate de diferite evenimente locale.

 • - Să factureze și să prezinte proprietarului spre plată costurile legate de consumul de utilități sau cele generate de punerea la dispoziție de către chiriaș și a altor servicii , conform obligației de mai sus.

 • - Să elibereze amplasamentul pe care îl ocupă, necondiționat, în termen de 10 zile de la data primirii somației, în situațiile în care se aplică clauzele de reziliere unilaterală a contractului la inițiativa proprietarului.

VII. Încetarea închirierii

 • 7.1. Închirierea încetează în următoarele situații:

5

 • a) La expirarea duratei stabilită prin contract

 • b) În cazul în care interesul național sau local o impune , pentru realizarea unor lucrări de utilitate publică de interes local sau național, sau a oricăror alt gen de lucrări prevăzute în strategia de dezvoltare , amenajare și conservare a Cetății Medievale, prin denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar , cu o notificare prealabilă de 10 zile.

 • c) Prin reziliere unilaterală din inițiativa proprietarului, în situația neexecutării de către chiriaș a obligațiilor asumate prin contract. În această situație, rezilierea va opera de plin drept la împlinirea unui termen de 10 zile de la data emiterii de către Primăria Tîrgu Mureș a unei notificări adresate chiriașului, de executare a obligațiilor asumate.

 • d) Prin reziliere unilaterală din inițiativa chiriașului, în situația în care din motive economico-financiare sau oricare alt motiv neimputabil acestuia, nu mai poate susține activitatea în vederea căreia a fost închiriat amplasamentul.

VIII Clauze financiare și de asigurări

 • 8.1 Participanții la licitație vor depune o garanție de participare de 3000 lei, la casieria Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș.

Participanților necâștigători li se va restitui garanția de participare. Ofertantul câștigător va pierde garanția dacă nu se prezintă în interval de 15 zile de la data comunicării rezultatului licitației, la încheierea contractului de închiriere.

 • 8.2 Ofertantul câștigător va depune înainte de semnarea contractului de închiriere, cu titlu de garanție o cotă de 10% din chiria de plata pentru un an de utilizare a terenului. Garanția se va restitui la încetarea contractului de închiriere, în măsura în care Primăria municipiului Tîrgu-Mureș nu a ridicat pretenții asupra acesteia.

IX . Modul de desfășurare al licitației

Până la data și ora limită, se vor depune documentele de capabilitate și cererea de participare la licitație. Comisia de licitare stabilește lista de participare, în baza căreia se admite participarea la licitație, pe baza documentelor depuse.

Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

În ziua și la ora anunțată pentru ținerea licitației, președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor închirierii, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Se vor prezenta delegațiile de reprezentare unde este cazul.

Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și saltul stabilit între minim 0,1 Ron.

Se va porni de la prețul strigat urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, cu respectarea pașilor stabiliți.

Spatiul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul preț, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 10 secunde, de către președintele comisiei de licitație.

5

Dacă nici unul dintre ofertanți nu oferă prețul de pornire al licitației, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de închiriere.

Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de către adjudecatar.

A doua licitație este valabilă dacă se prezintă cel puțin un ofertant care oferă prețul de pornire la licitație.

X . Dispoziții finale

 • 10.1. Drepturile și îndatoririle părților se detaliază prin contractul de închiriere , cu respectarea condițiilor prezentului caiet de sarcini.

 • 10.2. Contractul de închiriere se întocmește în termen de 5 de zile calendaristice de la data de la care ofertantul câștigător este înștiințat despre acceptarea ofertei.

ORGANIZATOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ