Hotărârea nr. 106/2010

HCL 106 Privind aprobarea reactualizarii devizului financiar pentru obiectivul de investiiii: reparaiie capitala str. Papiu Ilarian.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 106

din 25 martie 2010

privind aprobarea reactualizării devizului financiar pentru obiectivul de investiții: reparație capitală str. Papiu Ilarian

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 1796 din 23.03.2010, privind aprobarea reactualizării devizului financiar pentru obiectivul de investiții: reparație capitală str. Papiu Ilarian, prezentată prin Serviciul public Administrația Domeniului Public,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”și “c“, alin. (4), lit. “d”, alin.(5), lit “c“, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Art. 1. Se aprobă reactualizarea devizului financiar, pentru obiectivul de investiții: reparație capitală str. Papiu Ilarian, prezentată prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire obiect

Valoare (exclusiv TVA) C+M

-Lei-

Valoare (exclusiv TVA) C+M

-Euro-

0

1

2

3

1

Investitia de bază -reparatie stradă

2.949.084,7

722.814,8

2

Organizare de șantier 5%

147.454,2

36.141

3

Total Valoare (exclusiv TVA)

3.096.540

758.955,8

4

Valoare TVA

588.342,5

144.201,6

5

Total valoare (inclusiv TVA)

3.684.882,5

903.157,4

Curs BNR 22.03.2010 1 Euro=4.08 lei

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiul Tîrgu Mureș

Maria Cioban