Hotărârea nr. 99/2009

HCL 99 Privind adoptarea bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 99

din 26 martie 2009

privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 309 din 12.03.2009 prin Directia Economica, privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2009,

Tinând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicata în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. „a” si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se adopta bugetul local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009.

Sinteza bugetului local la partea de venituri, pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri, capitole si subcapitole, pe total an se prezinta în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. Cheltuielile pentru Autoritati executive si legislative se aproba în suma totala de 21.649.803 lei, conform anexei nr. 3

Art. 3. Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aproba în suma totala de 11.286.894 lei, din care Fond de rezerva bugetara in suma de 7.363.184 lei, conform anexei nr. 4.

Art 4. Cheltuielile pentru Dobânzi se aproba în suma totala 8.600.000 lei, conform anexei nr. 5.

Art. 5. Cheltuielile pentru Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei se aproba în suma totala 16.000 lei , conform anexei nr. 6.

Art. 6. Cheltuielile pentru Ordine publica si siguranta nationala se aproba în suma totala de 8.079.922 lei, conform anexei nr. 7.

Art. 7. Cheltuielile pentru Învatamânt, finantate din bugetul local sunt în suma de 124.703.480 lei, în structura economica prezentate în anexa nr. 8.

Art. 8. Cheltuielile pentru Sanatate finantate din bugetul local sunt în suma de 30.000 lei. Defalcarea cheltuielilor pe subcapitole se prezinta în anexa nr.9.

Art. 9. La capitolul Cultura , recreere si religie, s-a prevăzut suma de 23.925.029 lei, anexa nr.10.

Art. 10. Cheltuielile pentru Asigurări si asistenta sociala în suma de 21.822.785 lei sunt defalcate pe subcapitole în anexa nr.11.

Art. 11. Cheltuielile cu Locuinte, Servicii si dezvoltare publica , se stabilesc în suma de 72.127.921 lei, anexa nr.12.

Art. 12. La capitolul Protectia Mediului s-au prevazut cheltuieli în valoare de 20.727.167 lei, anexa nr.13.

Art. 13. La capitolul Actiuni generale economice, comerciale si de munca s-au prevazut cheltuieli în valoare de 2.266.338 lei, anexa nr.14.

Art. 14. La capitolul Combustibili si energie s-au prevazut cheltuieli în valoare de 43.690.000 lei, anexa nr.15.

Art. 15. La capitolul Transporturi s-au prevazut cheltuieli în valoare de 71.361.037 lei, anexa nr.16.

Art. 16. Se aproba bugetul pe anul 2009 a veniturilor si cheltuielilor în afara bugetului local, conform anexei nr.17.

Art.17. Se aproba bugetul pe anul 2009 a împrumuturilor externe, conform anexei nr.18.

Art. 18. Se aproba bugetul pe anul 2009 a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform anexei nr.19.

Art. 19. Se aproba bugetul pe anul 2009 a fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr.20.

Art. 20. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaz ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa nr.1

Buget rectificat

2008

Prognoza buget

2009

Diferenta

I

VENITURI PROPRII

237.731.800

246.531.111

8.799.311

II

SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT

98.902.000

114.853.861

15.951.861

III

SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE

35.071.550

47.507.629

12.436.079

IV

DONATII SI SPONSORIZARI

212.000

300.000

88.000

V

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE

0

21.093.775

21.093.775

TOTAL VENITURI

371.917.350

430.286.376

58.369.026

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, Ordinul MFP nr.1025/2005

Buget rectificat 2008

Prognoza buget 2009

Diferenta

(col.4-col.3)

0

1

3

4

5

VENITURI

371.917.350

430.286.376

58.369.026

I

VENITURI CURENTE

308.777.800

339.351.721

30.573.921

A

VENITURI FISCALE

292.125.000

318.150.349

26.025.349

A1

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

136.570.000

136.941.488

371.488

A11

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

610.000

0

-610.000

01.02.

Impozitul pe profit

110.000

0

-110.000

01.02.01

Impozit pe profit de la agentii economici *)

110.000

0

-110.000

03.02.18

Impozit pe veniturile din tranzactia proprietatilor imobiliare

500.000

0

-500.000

A12

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

135.360.000

136.341.488

981.488

4,02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

135.360.000

136.341.488

981.488

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

134.800.000

134.800.000

0

04.02.04

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

560.000

1.541.488

981.488

A13

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

600.000

600.000

0

5,02

Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital

600.000

600.000

0

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

600.000

600.000

0

A3

7,02

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

39.760.000

45.745.000

5.985.000

07.02.01

Impozit pe cladiri

34.000.000

41.455.000

7.455.000

07.02.02

Impozit pe terenuri

3.546.000

3.890.000

344.000

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

1.896.000

0

-1.896.000

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

318.000

400.000

82.000

A4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

115.689.000

135.353.861

19.664.861

11,02

Sume defalcate din TVA

98.902.000

114.853.861

15.951.861

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice, ch.pers.,invat.,burse,ch.pers.crese

94.562.000

113.947.000

19.385.000

11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru contributia la producerea energiei termice livrate populatiei

0

0

0

11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice

0

0

0

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

0

0

0

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

4.340.000

906.861

-3.433.139

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

0

0

0

12,02

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

518.000

600.000

82.000

12.02.07

Taxe hoteliere

518.000

600.000

82.000

15,02

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

3.959.000

4.200.000

241.000

15.02.01

Impozit pe spectacole

159.000

200.000

41.000

15.02.50

Alte taxe pe servicii specifice

3.800.000

4.000.000

200.000

16,02

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

12.310.000

15.700.000

3.390.000

16.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

9.920.000

13.100.000

3.180.000

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

1.272.000

1.400.000

128.000

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

1.118.000

1.200.000

82.000

A6

18,02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

106.000

110.000

4.000

18.02.50

Alte impozite si taxe

106.000

110.000

4.000

C

VENITURI NEFISCALE

16.652.800

21.201.372

4.548.572

C1

30.02.

VENITURI DIN PROPRIETATE

5.024.400

5.300.000

275.600

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

169.600

400.000

230.400

30.02.03

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

508.800

0

-508.800

30.02.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

3.710.000

4.200.000

490.000

30.02.08

Venituri din dividende

0

0

0

30.02.50

Alte venituri din proprietate

636.000

700.000

64.000

C1

31,02

Venituri din dobanzi

0

0

0

31.02.03

Alte venituri din dobanzi

0

0

0

C2

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

11.628.400

15.901.372

4.272.972

33,02

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

4.210.000

5.150.000

940.000

33.02.08

Venituri din prestari de servicii

2.832.000

3.500.000

668.000

33.02.10

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

212.000

300.000

88.000

33.02.12

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

0

0

0

33.02.24

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

0

0

0

33.02.27

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

0

0

0

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

106.000

150.000

44.000

33.02.50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

1.060.000

1.200.000

140.000

34,02

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3.428.000

3.401.372

-26.628

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

1.544.000

901.372

-642.628

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.884.000

2.500.000

616.000

35,02

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

3.248.400

6.250.000

3.001.600

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

2.500.000

3.100.000

600.000

35.02.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

148.400

150.000

1.600

35.02.03

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

0

0

0

35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

600.000

3.000.000

2.400.000

36,02

DIVERSE VENITURI

530.000

800.000

270.000

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

0

0

0

36.02.50

Alte venituri

530.000

800.000

270.000

37,02

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE

212.000

300.000

88.000

37.02.01

Donatii si sponsorizari

212.000

300.000

88.000

37.02.50

Alte transferuri voluntare

0

0

0

II

VENITURI DIN CAPITAL

22.218.000

22.333.251

115.251

39,02

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

22.218.000

22.333.251

115.251

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

212.000

300.000

88.000

39.02.03

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

506.000

500.000

-6.000

39.02.04

Venituri din privatizare

2.000.000

500.000

-1.500.000

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

19.500.000

21.033.251

1.533.251

III

IMPRUMUTURI OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.850.000

0

-5.850.000

40,02

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

0

0

0

40.02.06

Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

0

0

0

40.02.07

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

0

0

0

40.02.10

Imprumuturi temporare din trezoreria statului *)

0

0

0

40.02.11

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa *)

5.850.000

0

-5.850.000

40.02.50

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

0

0

0

IV

SUBVENȚII

35.071.550

68.601.404

25.937.892

42,02

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

35.071.550

47.507.629

25.937.892

A.

DE CAPITAL

17.417.550

8.191.667

-9.225.883

42.02.01

Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

5.031.000

2.643.000

-2.388.000

42.02.03

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

0

0

0

42.02.04

Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

0

0

0

42.02.05

Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism-zona

318.000

0

-318.000

metropolitana

42.02.06

Subvenții primite de bugetele locale pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

0

0

0

42.02.07

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

0

0

0

42.02.09

Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

0

0

0

42.02.10

Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

20.000

20.000

0

42.02.12

Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termica a locuintelor

2.473.683

0

-2.473.683

42.02.14

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

7.200.000

3.448.000

-3.752.000

42.02.19

Subventii primite de bugetele locale pt.finantarea programului multianual de asistenta tehnica pt.pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin programul operational regional 2007-2013

2.374.867

2.080.667

-294.200

B.

CURENTE

17.654.000

39.315.962

14.070.000

42.02.

Subventii pentru acordare sprijin fin.

17.230.000

38.891.962

14.070.000

42.02.20

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

0

14.626.962

7.035.000

42.02.21

Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

0

0

0

42.02.28

Subventii primite din Fondul de Interventie

0

0

0

42.02.29

Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar

150.000

400.000

250.000

42.02.32

Subventii buget local compensare pret combustibil

16.050.000

22.835.000

6.785.000

42.02.33

Subventii pt.acordarea sprijin financiar la constituirea familiei

600.000

600.000

0

42.02.34

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire

130.000

130.000

0

42.02.36

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru trusou nou nascuti

300.000

300.000

0

43,02

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

424.000

424.000

0

43.02.01

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru pentru protectia copilului

0

0

0

43.02.04

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

424.000

424.000

0

43.02.07

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap

0

0

0

43.02.08

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate

0

0

0

V

45.02.

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

0

21.093.775

21.093.775

45.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala

0

20.466.320

20.466.320

45.02.02

Fondul Social European

0

627.455

627.455

Anexa nr.2

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL

BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

T O T A L C H E L T U I E L I

371.917.350

22.264.784

408.021.592

109,71

430.286.376

CHELTUIELI DE PERSONAL

125.938.082

1.747.980

138.940.100

110,32

140.688.080

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

64.482.997

9.198.090

45.441.002

70,47

54.639.092

CHETUIELI DE REPARATII

60.922.600

5.727.821

29.028.500

47,65

34.756.321

DOBÂNZI

5.357.000

0

8.600.000

160,54

8.600.000

SUBVENTII

35.246.440

71.436

42.035.000

119,26

42.106.436

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

196.100

0

16.000

101

16.000

ALTE TRANSFERURI

24.023.310

25.000

22.757.767

572

22.782.767

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

35.720.737

0,00

35.720.737

ASISTENTA SOCIALA

3.344.000

38.671

2.490.000

74,46

2.528.671

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)

6.056.090

150.368

5.606.800

92,58

5.757.168

CHELTUIELI DE CAPITAL

46.332.163

5.305.418

65.582.502

141,55

70.887.920

RAMBURSARI DE CREDITE

0

0

4.440.000

0,00

4.440.000

FOND DE REZERVA BUGETARA

18.568

0

7.363.184

39.655,23

7.363.184

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

T O T A L C H E L T U I E L I

371.917.350

22.264.784

408.021.592

109,71

430.286.376

51.02. Autoritati executive si legislative

18.138.812

1.853.057

19.796.746

109,14

21.649.803

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.259.632

471.507

9.180.000

89,48

9.651.507

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

6.481.680

1.112.446

5.185.595

80,00

6.298.041

-cheltuieli de reparații

200.500

57

200.500

100,00

200.557

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

870.801

0,00

870.801

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.197.000

269.047

4.359.850

364,23

4.628.897

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.634.881

68.640

11.218.254

686,18

11.286.894

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.205.023

52.058

810.000

67,22

862.058

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

410.290

16.582

280.370

68,33

296.952

-cheltuieli de reparații

1.000

0

20.000

0,00

20.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

1.204.700

0,00

1.204.700

FOND DE REZERVA BUGETARA

18.568

0

7.363.184

39.655,23

7.363.184

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

0

0

1.540.000

0,00

1.540.000

54.02.05.Fond de rezerva bugetara

18.568

0

7.363.184

39.655,23

7.363.184

54.02.07.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administratile publice locale

0

0

1.540.000

0,00

1.540.000

54.02.10 - Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor

1.246.313

67.427

2.315.070

185,75

2.382.497

CHELTUIELI DE PERSONAL

895.023

50.845

810.000

90,50

860.845

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

350.290

16.582

280.370

80,04

296.952

-cheltuieli de reparații

1.000

0

20.000

0,00

20.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

1.204.700

0,00

1.204.700

54.05.50.Alte servicii publice generale-alegeri locale 2008

370.000

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE PERSONAL-indemnizatii pt.membrii comisiilor de votare

310.000

0

0,00

0

BUNURI SI SERVICII

60.000

0

0,00

0

55.02.Dobanzi

5.358.000

0

8.600.000

160,54

8.600.000

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE-Obligatiuni municipale

5.357.000

0

8.600.000

160,54

8.600.000

BUNURI SI SERVICII

1.000

0

0

0,00

0

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

15.900

0

16.000

100,63

16.000

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.900

0

16.000

100,63

16.000

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

9.410.558

516.422

7.563.500

80,37

8.079.922

CHELTUIELI DE PERSONAL

7.290.921

399.707

5.846.100

80,18

6.245.807

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2.003.137

102.899

1.602.400

79,99

1.705.299

-cheltuieli de reparații

22.000

0

22.000

100,00

22.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

94.500

13.816

93.000

98,41

106.816

61.02.03.04 - Politie Comunitara

8.932.482

485.753

7.138.700

79,92

7.624.453

CHELTUIELI DE PERSONAL

7.026.377

384.010

5.621.100

80,00

6.005.110

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

1.824.605

93.927

1.459.600

80,00

1.553.527

-cheltuieli de reparații

20.000

0

20.000

100,00

20.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.500

7.816

38.000

61,79

45.816

61.02.05 Protectie civila

478.076

30.669

424.800

88,86

455.469

CHELTUIELI DE PERSONAL

264.544

15.697

225.000

85,05

240.697

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

178.532

8.972

142.800

79,99

151.772

-cheltuieli de reparații

2.000

0

2.000

100,00

2.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.000

6.000

55.000

166,67

61.000

65.02. INVATAMINT

116.292.378

3.464.880

121.238.600

104,25

124.703.480

CHELTUIELI DE PERSONAL

87.594.000

0

106.358.000

121,42

106.358.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

10.007.078

2.866.293

8.005.800

80,00

10.872.093

-cheltuieli de reparații

5.247.600

598.587

2.050.000

39,07

2.648.587

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

450.000

0,00

450.000

ASISTENTA SOCIALA

1.109.000

0

0

0,00

0

ALTE CHELTUIELI (BURSE)

296.800

0

296.800

100,00

296.800

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.037.900

0

4.078.000

33,88

4.078.000

66.02. SANATATE

328.600

0

30.000

9,13

30.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

0

0

0

0,00

0

-cheltuieli de reparatii

123.400

0

0

0,00

0

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

180.200

0

0

0,00

0

ASISTENTA SOCIALA

25.000

0

30.000

120,00

30.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0,00

0

66.02.06.Spitale generale

303.600

0

0

0,00

0

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

0

0

0

0,00

0

-cheltuieli de reparatii

123.400

0

0

0,00

0

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

180.200

0

0

0,00

0

66.02.50.Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

25.000

0

30.000

120,00

30.000

ASISTENTA SOCIALA

25.000

0

30.000

120,00

30.000

66.02.50.02.Alte institutii si acțiuni sanitare -centre sange

25.000

0

30.000

120,00

30.000

ASISTENTA SOCIALA

25.000

0

30.000

120,00

30.000

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

26.096.486

2.427.625

21.497.404

82,38

23.925.029

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.154.925

294.010

3.735.000

89,89

4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

9.888.482

1.584.572

7.020.000

70,99

8.604.572

-cheltuieli de reparatii

1.350.100

143.611

1.323.000

97,99

1.466.611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

506.104

0,00

506.104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

5.759.290

150.368

5.310.000

92,20

5.460.368

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.293.689

255.064

1.953.300

59,30

2.208.364

ALTE TRANSFERURI

1.650.000

0

1.650.000

100,00

1.650.000

67.02.03.30.Alte servicii culturale

2.080.000

123.320

2.781.000

133,70

2.904.320

BUNURI SI SERVICII

845.000

952

1.761.000

208,40

1.761.952

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

1.235.000

122.368

1.020.000

82,59

1.142.368

67.02.05.Servicii recreative si sportive

18.929.886

1.764.459

15.068.404

79,60

16.832.863

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.154.925

294.010

3.735.000

89,89

4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

6.143.422

1.071.774

3.431.000

55,85

4.502.774

-cheltuieli de reparații

1.350.100

143.611

1.323.000

97,99

1.466.611

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

506.104

0,00

506.104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

3.987.750

0

4.120.000

103,32

4.120.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.293.689

255.064

1.953.300

59,30

2.208.364

67.02.05.01.Sport

5.653.940

99.255

4.485.000

79,33

4.584.255

B UNURI SI SER VICII

1.773.940

99.255

365.000

20,58

464.255

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

3.880.000

0

4.120.000

106,19

4.120.000

67.02.05.02. Tineret

327.750

0

722.104

220,32

722.104

B UNURI SI SER VICII

220.000

0

466.000

211,82

466.000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

256.104

0,00

256.104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATIISIFUNDATII)

107.750

0

0

0,00

0

67.02.05.03. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

12.948.196

1.665.204

9.861.300

76,16

11.526.504

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.154.925

294.010

3.735.000

89,89

4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

4.149.482

972.519

2.600.000

62,66

3.572.519

-cheltuieli de reparații

1.350.100

143.611

1.323.000

97,99

1.466.611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

250.000

0,00

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.293.689

255.064

1.953.300

59,30

2.208.364

67.02.05.03.01.Sere

4.619.007

593.595

3.809.100

82,47

4.402.695

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.465.007

193.968

2.205.000

89,45

2.398.968

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2.073.900

369.153

1.220.000

58,83

1.589.153

-cheltuieli de reparatii

30.100

7.554

3.000

9,97

10.554

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000

22.920

381.100

762,20

404.020

67.02.05.03.02.CASM

8.329.189

1.071.609

6.052.200

72,66

7.123.809

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.689.918

100.042

1.530.000

90,54

1.630.042

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2.075.582

603.366

1.380.000

66,49

1.983.366

-cheltuieli de reparatii

1.320.000

136.057

1.320.000

100,00

1.456.057

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

250.000

0,00

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.243.689

232.144

1.572.200

48,47

1.804.344

67.02.06.Servicii religioase

2.031.600

0

1.978.000

97,36

1.978.000

BUNURI SI SERVICII

260.060

0

208.000

79,98

208.000

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

121.540

0

120.000

98,73

120.000

ALTE TRANSFERURI

1.650.000

0

1.650.000

100,00

1.650.000

67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei

3.055.000

539.846

1.670.000

54,66

2.209.846

BUNURI SI SERVICII

2.640.000

511.846

1.620.000

61,36

2.131.846

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

415.000

28.000

50.000

12,05

78.000

CHETUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0,00

0

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

18.756.611

1.257.382

20.565.403

109,64

21.822.785

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.221.636

196.328

8.331.000

81,50

8.527.328

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2.611.475

417.210

2.089.200

80,00

2.506.410

-cheltuieli de reparatii

200.000

199.918

100.000

50,00

299.918

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

1.203.000

0,00

1.203.000

ALTE TRANSFERURI

150.000

0

105.000

70,00

105.000

ASISTENTA SOCIALA

2.210.000

38.671

2.460.000

111,31

2.498.671

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.363.500

405.255

6.277.203

186,63

6.682.458

68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.750.000

0

2.573.000

147,03

2.573.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.250.000

0

1.831.000

146,48

1.831.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

500.000

0

400.000

80,00

400.000

-cheltuieli de reparatii

0

0

0

0,00

0

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

312.000

0,00

312.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

30.000

0,00

30.000

68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si

6.823.508

94.335

4.600.000

67,41

4.694.335

invaliditati

CHELTUIELI DE PERSONAL

6.073.508

94.335

3.500.000

57,63

3.594.335

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

0

0

0

0,00

0

ASISTENTA SOCIALA

750.000

0

1.100.000

146,67

1.100.000

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)

1.107.256

51.234

3.648.400

329,50

3.699.634

CHELTUIELI DE PERSONAL

434.256

23.318

400.000

92,11

423.318

BUNURI SI SERVICII

183.000

20.266

146.400

80,00

166.666

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

462.000

462.000

ASISTENTA SOCIALA

300.000

7.650

400.000

133,33

407.650

CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000

0

2.150.000

2.150,00

2.150.000

ALTE TRANSFERURI

90.000

0

90.000

100,00

90.000

68.02.10.Ajutoare pentru locuinte

0

0

0

0,00

0

ASISTENTA SOCIALA

0

0

0

0,00

0

68.02.11.Crese

2.249.140

589.513

2.013.200

89,51

2.602.713

CHELTUIELI DE PERSONAL

982.640

78.675

900.000

91,59

978.675

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

666.500

310.087

533.200

80,00

843.287

-cheltuieli de reparații

200.000

199.918

100.000

50,00

299.918

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte+relevee crese

400.000

833

480.000

120,00

480.833

68.02.15.Prevenirea excluderii sociale

1.572.000

89.550

2.265.803

144,14

2.355.353

BUNURI SI SERVICII

324.500

58.457

259.600

80,00

318.057

-cheltuieli de reparații

0

0

0

0,00

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

429.000

0,00

429.000

ASISTENTA SOCIALA

1.160.000

31.021

960.000

82,76

991.021

CHELTUIELI DE CAPITAL

87.500

72

617.203

705,37

617.275

68.02.15.01. Ajutor social-Azil de Noapte

1.422.000

44.848

2.145.803

150,90

2.190.651

B UNURI SI SER VICII

174.500

13.755

139.600

80,00

153.355

-cheltuieli de reparații

0

0

0

0,00

0

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

429.000

429.000

ASISTENTA SOCIALA

1.160.000

31.021

960.000

82,76

991.021

CHELTUIELI DE CAPITAL

87.500

72

617.203

705,37

617.275

68.02.15.02.Cantine de ajutor social

150.000

44.702

120.000

80,00

164.702

B UNURI SI SER VICII

150.000

44.702

120.000

80,00

164.702

68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

5.254.707

432.750

5.465.000

104,00

5.897.750

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.481.232

0

1.700.000

114,77

1.700.000

BUNURI SI SERVICII

937.475

28.400

750.000

80,00

778.400

ALTE TRANSFERURI

60.000

0

15.000

25,00

15.000

ASISTENTA SOCIALA

0

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL-Dispeceratul Integrat de Urgente-bilet la ordin

2.776.000

404.350

3.000.000

108,07

3.404.350

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

43.723.712

3.719.990

68.407.931

156,45

72.127.921

CHELTUIELI DE PERSONAL

5.211.945

334.370

4.680.000

89,79

5.014.370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

11.343.076

1.631.044

8.209.500

72,37

9.840.544

-cheltuieli de reparatii

13.953.000

880.422

12.613.000

90,40

13.493.422

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

9.935.564

0,00

9.935.564

ALTE TRANSFERURI

4.939.113

25.000

5.197.767

105,24

5.222.767

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.276.578

849.154

27.172.100

328,30

28.021.254

RAMBURSARI DE CREDITE

0

0

600.000

0,00

600.000

70.02.03.Locuinte

5.649.478

719.725

18.540.000

328,17

19.259.725

-cheltuieli de reparatii

150.000

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.499.478

719.725

18.540.000

337,12

19.259.725

70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte

5.649.478

719.725

18.540.000

328,17

19.259.725

-cheltuieli de reparatii

150.000

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.499.478

719.725

18.540.000

337,12

19.259.725

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

5.289.113

25.000

5.517.767

104,32

5.542.767

ALTE TRANSFERURI

4.939.113

25.000

5.197.767

105,24

5.222.767

CHELTUIELI DE CAPITAL

350.000

0

320.000

91,43

320.000

70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale

8.200.000

1.322.299

7.225.000

88,11

8.547.299

BUNURI SI SERVICII

2.900.000

516.004

2.320.000

80,00

2.836.004

-cheltuieli de reparații

5.250.000

806.295

4.375.000

83,33

5.181.295

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000

0

530.000

1.060,00

530.000

Extindere iluminat public

0

0

405.000

0,00

405.000

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

24.585.121

1.652.966

37.125.164

151,01

38.778.130

CHELTUIELI DE PERSONAL

5.211.945

334.370

4.680.000

89,79

5.014.370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

8.443.076

1.115.040

5.889.500

69,76

7.004.540

-cheltuieli de reparații

8.553.000

74.127

8.238.000

96,32

8.312.127

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

9.935.564

0,00

9.935.564

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.377.100

129.429

7.782.100

327,38

7.911.529

RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE

0

0

600.000

0,00

600.000

70.02.50.01.Adm. Grădinii Zoologice si a Platoului Cornesti

2.367.900

169.819

8.487.127

358,42

8.656.946

CHELTUIELI DE PERSONAL

852.360

49.917

765.000

89,75

814.917

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

900.540

106.821

720.500

80,01

827.321

-cheltuieli de reparatii

515.000

13.081

200.000

38,83

213.081

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

6.701.627

0,00

6.701.627

CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000

0

100.000

100,00

100.000

70.02.50.02.Servicitil Utilitari Municipale

5.472.103

625.809

6.018.100

109,98

6.643.909

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.081.167

138.897

1.872.000

89,95

2.010.897

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1.655.836

345.853

1.164.000

70,30

1.509.853

-cheltuieli de reparatii

1.138.000

61.046

1.138.000

100,00

1.199.046

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

312.000

0,00

312.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

597.100

80.013

1.532.100

256,59

1.612.113

70.02.50.03.Administratia domeniului public

16.745.118

857.338

22.019.937

131,50

22.877.275

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.278.418

145.556

2.043.000

89,67

2.188.556

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

5.886.700

662.366

4.005.000

68,03

4.667.366

-cheltuieli de reparatii

6.900.000

0

6.900.000

100,00

6.900.000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

2.921.937

0,00

2.921.937

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.680.000

49.416

6.150.000

366,07

6.199.416

70.02.50.04.Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții

0

0

600.000

0,00

600.000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

0

0

600.000

0,00

600.000

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

18.751.000

1.749.708

18.977.459

101,21

20.727.167

BUNURI SI SERVICII

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

304.322

0,00

304.322

CHELTUIELI DE CAPITAL-Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin

3.291.000

521.689

6.305.000

191,58

6.826.689

74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

74.02.05.01. Salubritate

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

B UNURI SI SER VICII

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distnige'rea deșeurilor

3.291.000

521.689

6.305.000

191,58

6.826.689

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.291.000

521.689

6.305.000

191,58

6.826.689

74.02.06.Canalizarea si tratarea apelor reziduale

0

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0,00

0

80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

7.381.941

616.338

1.650.000

22,35

2.266.338

BUNURI SI SERVICII

4.158.945

162.520

500.000

12,02

662.520

ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)

150.000

0

150.000

100,00

150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

38.904.197

0

43.690.000

112,30

43.690.000

81.02.06.Energie termica

38.904.197

0

43.690.000

112,30

43.690.000

CONTRIBUTIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA

26.020.000

0

32.835.000

126,19

32.835.000

ALTE TRANSFERURI-cartierul Unirii+lucr. executate

12.884.197

0

10.855.000

84,25

10.855.000

84.02.TRANSPORTURI

67.124.274

6.590.742

64.770.295

96,49

71.361.037

BUNURI SI SERVICII din care:

2.117.834

76.505

180.000

8,50

256.505

-cheltuieli de reparații din care:

39.825.000

3.905.226

12.700.000

31,89

16.605.226

credit furnizor

4.420.000

0

4.500.000

101,81

4.500.000

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

22.450.946

22.450.946

SUBVENTII

9.226.440

71.436

9.200.000

99,71

9.271.436

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.705.000

2.537.575

13.139.349

112,25

15.676.924

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4.250.000

0

4.800.000

112,94

4.800.000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

0

0

2.300.000

0,00

2.300.000

84.02.03. Transport rutier

67.124.274

6.590.742

64.770.295

96,49

71.361.037

BUNURI SI SERVICII din care:

2.117.834

76.505

180.000

8,50

256.505

-cheltuieli de reparații din care:

39.825.000

3.905.226

12.700.000

31,89

16.605.226

credit furnizor

4.420.000

0

4.500.000

101,81

4.500.000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

22.450.946

0,00

22.450.946

SUBVENTII

9.226.440

71.436

9.200.000

99,71

9.271.436

ALTE TRANSFERURI

4.250.000

0

4.800.000

112,94

4.800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.705.000

2.537.575

13.139.349

112,25

15.676.924

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

0

0

2.300.000

0,00

2.300.000

84.02.03.01.Drumuri si poduri

2.410.000

995.405

250.000

10,37

1.245.405

-cheltuieli de reparatii

2.410.000

995.405

250.000

10,37

1.245.405

84.02.03.02.Transportin comun

13.476.440

71.436

14.000.000

103,89

14.071.436

SUBVENTII

9.226.440

71.436

9.200.000

99,71

9.271.436

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4.250.000

0

4.800.000

112,94

4.800.000

84.02.03.03.Strazi

51.237.834

5.523.901

48.220.295

94,11

53.744.196

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2.117.834

76.505

180.000

8,50

256.505

-cheltuieli de reparatii din care:

37.415.000

2.909.821

12.450.000

33,28

15.359.821

credit furnizor

4.420.000

0

4.500.000

101,81

4.500.000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMB URSABILE POSTADERARE

0

0

22.450.946

0,00

22.450.946

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.705.000

2.537.575

13.139.349

112,25

15.676.924

84.02.03.50.Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții

0

0

2.300.000

0,00

2.300.000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

0

0

2.300.000

0,00

2.300.000

A.VENITURILE BUGETULUI OCAL


CAPITOLUL 51.02. AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE |

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

51.02. Autoritati executive si legislative

18.138.812

1.853.057

19.796.746

109,14

21.649.803

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.259.632

471.507

9.180.000

89,48

9.651.507

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

6.481.680

1.112.446

5.185.595

80,00

6.298.041

-cheltuieli de reparații

200.500

57

200.500

100,00

200.557

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

870.801

0,00

870.801

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.197.000

269.047

4.359.850

364,23

4.628.897

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Nr. Crt

Denumire

Cod

Buget Aprobat 2008

Propunere Buget 2009

BUNURI SI SERVICII

3.810.982,00

2.881.000,00

1.

Furnituri de birou

200101

250.000,00

93.205,00

2.

Materiale pentru curatenie

200102

89.500,00

74.570,00

3.

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

412.230,00

372.825,00

- gaz

185.600

172.430,00

- energie electrica

212.600

186.414,00

- energie termica

14.030

13.981,00

4.

Apa, canal, salubritate

200104

68.500,00

55.924,00

5.

Carburanti si lubrefianti

200105

307.490,00

298.250,00

- combustibili si lubrefianti

200105

190.493,30

205.050,00

- piese de schimb si reparatii

200106

116.996,70

93.200,00

6.

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

560.000,00

466.035,00

7

Alte bunuri si servicii pentru functionare

200130

132.810,00

114.631,00

- prestari servicii Lex Expert, achizitionarea legilor

22.000,00

20.506,00

- servicii de administrare servere

15.000,00

15.845,00

- achizitionare steaguri si fanioane

15.000,00

9.320,00

- abonamente calatorie

35.000,00

29.820,00

- asigurari RCA, CASCO, rovigneta

45.810,00

39.140,00

8

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

200109

1.098.000,00

990.789,00

- din care materiale consumabile

150.000

109.984,00

- materiale consumabile si piese de schimb la calculatoare

236.000

219.969,00

- servicii întretinere calculatoare

145.000

135.150,00

- furnizare materiale consumabile la xerox Konica

120.000

111.848,00

- servicii profesionale de curatenie în incinta primariei

85.000,

83.886,00

- servicii de întretinere si reparatii echipamente xerox + hârtie A4 pentru

331.000,00

301.990,00

xerox

- servicii de asistenta tehnica la instalații de telecomunicatii

31.000,00

27.961,00

9

Medicamente si materiale sanitare

2004

9500,00

11.185,00

- medicamente

200401

9500

11.185,00

10

Alte obiecte de inventar

200530

345.950,00

161.248,00

11

Carti publicatii si materiale documentare

2011

280.000,00

65.245,00

12

Protectia muncii

2014

161.000,00

177.093,00

- cheltuieli cu protectia muncii si servicii medicale

120.000

130.490

- aprovizionare apa minerala

15.000

16.777

- servicii de verificare si reparare periodica a stingatoarelor

10.000

12.117

- materiale PSI + cheltuieli de dotare PSI conform Legii nr.307/2006 si OMAI 163/2007

16.000

17.709

Nr. crt

Denumire

Cod

Propunere Buget 2009

1

Pregatire profesionala

20.13

50.000

2

Deplasari in tara si strainatate

20.06

50.000

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri valorice)

20.30

1.150.000

TOTAL

1.250.000

SERVICIUL INFORMATICA

Echipament si accesorii pentru computer

19.000

Servicii de ajutor pt utilizatori si serv. de asistenta

16.000

Total :

35.000

51.02.RELA HI PUBLICE INTERNE SI INTERNA TIONALE

CAPITOL

DENUMIREA OBIECTIVELOR

VALOAREA INVESTITIEI

51.02. BUNURI SI SERVICII BIROUL DE PRESA

1.019.595

Publicatia „Monitorul Primariei Tîrgu-Mures” - tehnoredactare, redactare, editare, distributie (editie bilingva româna-maghiara);

98.670

51.02.

Procurarea materialelor necesare (casete video, audio, CD-R,RW, DVD-R,RW, memory-stick, procesarea acestora, suport tehnic si logistic); conceptie si productie spoturi audio-video si filme de prezentare, documentare si scurt metraje de promovare a imaginii Primariei si a Consiliului Local Tîrgu-Mures, precum si a serviciilor publice subordonate;

41.100

51.02.

Promovarea unor emisiuni informative privind activitatea Primariei si a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures, privind campaniile de colectare a impozitelor si taxelor etc. (posturi locale si nationale radio si TV)

82.200

51.02.

Organizarea si/sau participarea la colocvii , seminarii, mese rotunde, dezbateri la nivel de institutii ale administratiei publice locale, precum si schimburi de experienta desfasurate în tara si/sau în strainatate;

131.560

51.02.

Servicii de audit, management institutional, campanii de comunicare, monitorizarea activitatii Primariei, CLM si serviciilor publice subordonate si dezbateri publice privind proiectele de dezvoltare ale orasului

106.900

51.02.

Vizite neprevazute (în / din stranatate, în/din tara);

74.008

51.02.

Publicarea hotarârilor adoptate de CLM Tîrgu-Mures, a dispozitiilor de primar si a anunturilor de interes public, comunicatelor de presa etc. (cotidiane si saptamânale locale de limba româna si maghiara, cotidiane centrale);

246690

51.02.

Reorganizarea paginii de internet a Primariei si a serviciilor publice subordonate CLM. Promovarea imaginii serviciilor publice subordonate prin intermediul manualelor de identitate si crearea de site-uri proprii de Internet

32.892

51.02.

Vizite oficiale ale delegatiilor tîrgumuresene în orasele înfratite cu municipiul Tîrgu-Mures sau alte orase partenere;

205.575

Denumire

Cod

Buget Aprobat 2008

Propunere Buget 2009

CAPITOLUL REPARATII

2002

860.500,00

200.500,00 LEI

- reparatie modernizare sala mare de sedinta - sala 45

150.000

80.620

- reaparatii zugraveli în incinta primariei

-

60.460

- schimbare acces usa subsol partea stânga.

3000

2.010

- schimbare usi acces etaj 2 partea stânga. + partea dreapta

12.500

5.020

- reabilitare pardoseli din camere etaj 1 si 2 (înlocuire mocheta cu parchet melaminat)

300.000

24.180

- reparatii zugraveli Taxe si Impozite - Dîmb

12.500

4.030

- reparatii zugraveli Taxe si Impozite - Unirii

12.500

4.030

- reparatii la canalizare (curtea interioara)

-

12.090

- reparatie laminator camera 59

-

8.060

Propuneri proiecte în curs de elaborare/în implementare

Denumire proiect

Contributie proprie

Grant

Total

Obs.

Dezvoltarea Capacitatii Administrative Permisul European de Conducere a Computerului-calificare si calitate europeana - Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

42.684,00

0,00

42.684,00

Consultanta

Dezvoltarea Capacitatii Administrative Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

42.684,00

0,00

42.684,00

Consultanta

Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice în Municipiul Tîrgu-Mures

47.000,00

0,00

47.000,00

Consultanta

Tehnologia Informatiei si Comunicatii pentru sectoarele public si privat

85.368,00

85.368,00

Consultanta                 Proiect aflat în

curs de evaluare

Calitatea - dimensiune a constiintei si formarii

6.402,60

313.727,40

320.130,00

Contributia proprie Proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul Scolar mures si aflat în evaluare pe POSDRU

"Per aspera, ad astra!"- Pe cai dificile se ajunge la stele!

6.402,60

313.727,40

320.130,00

Contributia proprie Proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul Scolar mures si aflat în evaluare pe POSDRU

TOTAL

243.346,20

627.454,80

870.801,00

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Denumire

Cod

Buget Aprobat

Propunere Buget

2008

2009

INVESTITH

TITLUL 71 CHELTUIELI DE CAPITAL

70

590.000

1.888.250,00 LEI

- schimbare instalație electrica

50.000

959.519

- mansardare cladire proiect + Amenajare sala de sedinte proiect

200.000

- înlocuire instalatie sonorizare sala 45

125.000

50.000

- sistem de pontaj electronic

250.000

- autoturisme - 1 buc

136.000

130.000

- extensie centrala telefonica

27.000

35.000

- xerox - 1 buc

70.000

50.000

- sistem control acces - etaj II

-

6.000

- usa termopan hol etaj II partea drepta

-

6.200

- geam termopan cam 77 si 34 (1750x2230) -2 buc

-

5.300

- geam termopan dublu 76 (3070x2230)

-

4.800

-sistem de filtrare apa- 2 buc

11.600

-calculatoare-2 buc

8.365

-imprimanta multifunctionala

2.300

-soft telverde

1.800

-notebook- 1 buc

4.900

-laptop

11.900

-licenta Windows xp profesional

566

-cash -box-uri (seifuri speciale ) -5 buc, -sistem de alarmare cu pedala si but de panica - 5 buc, -sistem de supraveghere cu T.V.C.I - 5 buc, -sistem de alarmare cu sis acces control cu înregistarea video cu detector dubla tehnologie cu senzori de miscare - 5 buc , -detectori de miscare - 5 buc , -sirena de alarmare antiefractie la exterior - 5 buc

-

150.000

Lista proiectelor propuse de compartimentul „ARHITECT SEF” pentru anul ,2009:

Nr.

crt.

COD C.P.V.

Denumirea achizitiei conform C.P.V.

Valoarea estimata în lei (cu TVA)

Perioada aproximativa de realizare a achizitiei

0

1

2

4

5

1

74274300-3

Cadastru imobiliar

360.000

În continuare

2

74251000-3

Studiu Zona Metropolitana

180.000

Permanent

3

74251000-3

Reactualizare PUG

360.000

Martie 2009

4

74251000-3

PUZ /PUD zona strada Ciucas-str. I.Munteanu-bd.1848

28.800

Martie 2009

5

74251000-3

PUZ-zona centrala pentru Scoala nr.4(demolare si declarare utilitate publica)

31.500

În derulare-contractat în

2008

6

74251000-3

PUZ-prelungire str. Insulei-str. Libertatii-zona Mureseni

202.500

În derulare-contractat în

2008

7

74251000-3

PUZ amenajare zona de agrement Tudor Vladimirescu

135.000

Licitatie 09.01.2009

8

74251000-3

PUD locuinte sociale pentru romi Valea Rece et.II

22.500

Martie 2009

9

74251000-3

PUZ -Calea Sighisoarei-Viile 1 Mai

517.500

Martie 2009

10

74251000

PUZ Livezeni-Zona “Vulpi”

315.000

Martie 2009

11

74251000

PUZ/PUD -locuinte sociale pentru rromi zona Remetea

22.500

Martie 2009

Total

2.175.300

CAPITOL

DENUMIREA OBIECTIVELOR

VALOAREA INVESTITIEI

BIROUL DE PRESA - CHELTUIELI DE CAPITAL

120.000

51.02.

Camera video digitala

20.000

51.02.

Tehnica de calcul

50.000

51.02.

Achizitionarea licentelor necesare pentru softurile utilizate, precum si pentru upgradarea calculatoarelor pentru cresterea performantelor, actualizarea mijloacelor tehnice utilizate;

50.000

SERVICIUL INFORMATICA

Denumire

Investitie

Echipament si accesorii pentru computer

89.600

Servere

12.000

Pachete software de protectie antivirus

12.000

Suite de pachete software

53.200

Total :

166.800

CAPITOLUL 54.02. SERVICII PUBLICE GENERALE

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.634.881

68.640

11.218.254

686,18

11.286.894

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.205.023

52.058

810.000

67,22

862.058

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

410.290

16.582

280.370

68,33

296.952

-cheltuieli de reparații

1.000

0

20.000

0,00

20.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

1.204.700

0,00

1.204.700

FOND DE REZERVA BUGETARA

18.568

0

7.363.184

39.655,23

7.363.184

FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR

0

0

1.540.000

0,00

1.540.000

54.02.I0.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Anul2009

31

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

280.370

37

BUNURI SI SERVICII

2001

176.582

38

FURNITURI DE BIROU

200101

12.683

39

MATERIALE PENTRU CURATENIE

200102

5.390

40

ÎNCALZIT,ILUMINAT,FORTA MOTRICE

200103

39.632

41

APA,CANAL,SALUBRITATE

200104

2.061

42

CARBURANTI,LUBRIFIANTI,PIESE SCHIMB,TAXE AUTO,REPARATII

200105

5.834

45

POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO TV,INTERNET

200108

31.720

46

MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL

200109

15.853

47

ALTE BUNURI SI SERVICII PT. ÎNTRETINERE SI FUNCTIONARE - paza obiectiv-

200130

63.411

57

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

10.080

60

ALTE OBIECTE DE INVENTAR (mobilier, aparatura, instalari)

200530

10.080

61

DEPLASARI INTERNE, DETASARI

2006

2.881

62

DEPLASARI INTERNE

200601

2.881

66

CARTIPUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE

2011

222

68

PREGATIRE PROFESIONALA

2013

1.902

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30

88.703

PUBLICITATE

20.30.01

9.439

BONURI DE MASA

20.30.30

79.263

54.02.I0.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Anul2009

REPARAȚIICURENTE+amenajare cladire

20.02

20.000

54.02.I0.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod

Denumirea indicatorilor

Anul 2009

233

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.204.700

l.Amenajare cladire str. Voinicenilor

875.000

2.Dotari

109.700

a.Centrala telefonica

1 buc.

3.700

b.Instalatie supraveghere interior

3.000

c.Instalatie supraveghere exterior

3.000

d. Server

1 buc.

6.000

e. calculatoare(pachet complet)

10 buc.

27.000

f.Licente (Windows)

10 buc.

10.000

g.Xerox

1 buc.

12.000

h.Distrugator de documente

5.000

i.Panou de afisare automata

40.000

239

ALTE ACTIVE FIXE

220.000

FOND DE REZERVA BUGETARA 7.363.184 lei

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

54.02.05. FOND DE REZERVA BUGETARA

18.568

0

7.363.184

39.655,23

7.363.184

FOND DE REZERVA BUGETARA

18.568

0

7.363.184

39.655,23

7.363.184

FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR

1.540.000 lei


DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

54.02.07.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administratile publice locale

0

0

1.540.000

0,00

1.540.000

CAPITOLUL 55.02. DOBÂNZI

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Prognoza buget 2009-expunere

%

1

2

3

4

55.02.Dobanzi

5.358.000

8.600.000

160,51

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE-Obligatiuni municipale

5.358.000

8.600.000

160,51

CAPITOLUL 56.02. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Prognoza buget 2009-expunere

%

1

2

3

4

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

15.900

16.000

100,63

TRANSFERURI CURENTE

15.900

16.000

100,63

CAPITOLUL 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

9.410.558

516.422

7.563.500

80,37

8.079.922

CHELTUIELI DE PERSONAL

7.290.921

399.707

5.846.100

80,18

6.245.807

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2.003.137

102.899

1.602.400

79,99

1.705.299

-cheltuieli de reparații

22.000

0

22.000

100,00

22.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

94.500

13.816

93.000

98,41

106.816

61.02.03.04. POLITIA COMUNITARA

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

61.02.03.04 - Politie Comunitara

8.932.482

485.753

7.138.700

79,92

7.624.453

CHELTUIELI DE PERSONAL

7.026.377

384.010

5.621.100

80,00

6.005.110

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

1.824.605

93.927

1.459.600

80,00

1.553.527

-cheltuieli de reparații

20.000

0

20.000

100,00

20.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.500

7.816

38.000

61,79

45.816

DENUMIRE INDICATOR

TITLU ARTICOL BUGETAR

BUGET APROBAT 2008

BUGET

REDUS 20% 2009

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

20

1.817.605

1.459.600

Furnituri birou

200101

20.000

16.000

Materiale curatenie

200102

5.000

5.000

Încalzire, iluminat

200103

50.000

35.000

Apa, canal, salubritate

200104

8.000

5.000

Carburanti, lubrifianti

200105

120.000

100.000

Piese de schimb

200106

40.000

32.000

Posta, telefon ,radio

200108

50.000

30.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (cartuse imprimanta, piese de schimb)

200109

55.000

40.000

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct. (întretinere, reparatii aparate electronice)

200130

123.000

80.000

Uniforme si echipament

200501

163.440

85.472

Alte obiecte de inventar (statii mobile, catuse, aparate foto)

200530

81.614

25.000

Deplasari, delegatii, transfer

200601

5.000

2.500

Carti si materiale documentare

2011

8.000

6.000

Pregatire profesionala

2013

5.000

3.000

Protectia muncii

2014

5.000

5.000

Munitie si armament

2015

35.000

20.000

Chirii

203004

20.000

16.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri de masa)

203030

1.023.551

953.628

61.02.03.04. POLITIA COMUNITARA

DENUMIRE INDICATOR

TITLU ARTICOL BUGETAR

BUGET APROBAT 2008

BUGET REDUS 20%    2009

CHELTUIELI DE REPARAȚII

20

0

20.000,00

Reparatii curente

2002

20.000

61.02.03.04. POLITIA COMUNITARA

DENUMIRE INDICATOR

TITLU ARTICOL BUGETAR

BUGET APROBAT 2008

BUGET REDUS 20%    2009

CHELTUIELI DE CAPITAL

71.01.30

61.500

38.000

61.02.05. PROTECTIE CIVILA

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

61.02.05 Protectie civila

478.076

30.669

424.800

88,86

455.469

CHELTUIELI DE PERSONAL

264.544

15.697

225.000

85,05

240.697

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

178.532

8.972

142.800

79,99

151.772

-cheltuieli de reparatii

2.000

0

2.000

100,00

2.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.000

6.000

55.000

166,67

61.000

Nr. crt.

Denumire indicativ

Articol bugetar

Valoare

142.800

1

BUNURI SI SERVICII

2001

19.870

- furnituri de birou

200101

1.030

- materiale pentru curatenie

200102

580

- încalzit, iluminat si forta motrica

200103

1.210

- apa, canal, salubritate

200104

4.000

- carburanti si lubrefianti

200105

5.200

- piese de schimb

200106

580

- posta, telecomunicatii, radio, televiziune

200108

3.400

- materiale si prestari de serviciu cu caracter functional

200109

3.000

- alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2001130

870

2

HRANA**

2003

52.100

- hrana pentru oameni

200301

28.000

- hrana pentru animale

200302

24.100

3

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

2004

2.610

- medicamente

200401

870

- materiale sanitare

200402

870

- dezinfectanti

200404

870

4

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

2005

2.450

- uniforme si echipament

200501

300

- lenjerie si accesorii de pat

200503

1.700

- alte obiecte de inventar

200530

450

5

DEPLASARI, DETASARI, TRANFERARI

2006.

500

- deplasari interne, detonari

200601

500

6

CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE

2011

500

7

PREGATIRE PROFESIONALA

2013.

500

8

PROTECTIA MUNCII

2014

500

10

REABILITARE SI INFRASTRUCTURA PROGRAM INUNDATII PENTRU AUTORITATI PUBLICE LOCALE

2020.

17.200

11

METEOROLOGIE

2021

1.160

12

PREVENIREA SI COMBATEREA INUNDATIILOR SI GHETURILOR

2023

5.800

13

ALTE CHELTUIELI (TITLUL II)

2030

22.210

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

22.210

14

ALTE CHELTUIELI (TITLUL XI)

59

17.400

- ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

17.400

- inclusiv pentru grupul de pompieri „HOREA”

- în situatii de urgenta - la constituirea unor tabere de „sinistrati”

Nr. crt.

Denumire indicativ

Articol bugetar

Valoare

1

REPARAȚII CURENTE

20.02

2.000

Nr. crt.

Denumire indicativ

Articol bugetar

Valoare

15

ACTIVE NEFINACIARE(TITLUL X)

71

55.000

- masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

* * *

50.000

- mobilier, aparatura, birotica

71.01.03

5.000

- alte active fixe

71.01.30

-

- masina Dacia 1310 este din anul 1999:

  • - consum de ulei marit;

  • - caroserie mâncata de rugina;

  • - consum marit de carburanti;

  • - non-euro;

CAPITOLUL 65.02. ÎNVATAMÂNT

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL

BUGET

2009

1

2

3

4

5

6

65.02. INVATAMINT

116.292.378

3.464.880

121.238.600

104,25

124.703.480

CHELTUIELI DE PERSONAL

87.594.000

0

106.358.000

121,42

106.358.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

10.007.078

2.866.293

8.005.800

80,00

10.872.093

-cheltuieli de reparații

5.247.600

598.587

2.050.000

39,07

2.648.587

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FOND URI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

450.000

0,00

450.000

ASISTENTA SOCIALA

1.109.000

0

0

0,00

0

ALTE CHELTUIELI (BURSE)

296.800

0

296.800

100,00

296.800

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.037.900

0

4.078.000

33,88

4.078.000

Amenajări exterioare si branșamente Scoala nr.4

0

0

305.000

0,00

305.000

Amenajări exterioare si branșa mente Colegiul Transilvania

0

0

55.000

0,00

55.000

Sistem de supraveghere si control acces Colegiul National AlAlapiUldrircn

0

0

210.000

0,00

210.000

Reabilitare Gradinita PP nr. 17

0

0

35.000

0,00

35.000

Dotare sala de sport Gimnaziul Serafim Duicu -sistem de sonorizare

-tabela electronica

0

0

25.000

0,00

25.000

Campus Liceul cu program sportiv Szasz Adalbert

0

0

1.000.000

0,00

1.000.000

Campus Colegiul Agricol Traian Savulescu

0

0

1.200.000

0,00

1.200.000

Campus Grup Scolar Constantin Brancusi

0

0

1.248.000

0,00

1.248.000

Propuneri proiecte de investiții care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect

SF

PT

Alte tipuri de documente

Total

Investitii

Observatii

Reabilitarea si

modernizarea infrastructurii educaționale

7.500,00

435.000,00

7.500,00

450.000,00

Costuri pentru consultanta

TOTAL

7.500,00

435.000,00

7.500,00

450.000,00

CAPITOLUL 66.02. SANATATE

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

66.02. SANATATE

328.600

0

30.000

9,13

30.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

0

0

0

0,00

0

-cheltuieli de reparații

123.400

0

0

0,00

0

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

180.200

0

0

0,00

0

ASISTENTA SOCIALA

25.000

0

30.000

120,00

30.000

66.02.06.Spitale generale

303.600

0

0

0,00

0

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

0

0

0

0,00

0

-cheltuieli de reparații

123.400

0

0

0,00

0

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

180.200

0

0

0,00

0

66.02.50.Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

25.000

0

30.000

120,00

30.000

ASISTENTA SOCIALA

25.000

0

30.000

120,00

30.000

66.02.50.02.Alte institutii si actiuni sanitare - centre sange

25.000

0

30.000

120,00

30.000

ASISTENTA SOCIALA

25.000

0

30.000

120,00

30.000

CAPITOLUL 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

26.096.486

2.427.625

21.497.404

82,38

23.925.029

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.154.925

294.010

3.735.000

89,89

4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

9.888.482

1.584.572

7.020.000

70,99

8.604.572

-cheltuieli de reparații

1.350.100

143.611

1.323.000

97,99

1.466.611

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

506.104

0,00

506.104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

5.759.290

150.368

5.310.000

92,20

5.460.368

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.293.689

255.064

1.953.300

59,30

2.208.364

ALTE TRANSFERURI

1.650.000

0

1.650.000

100,00

1.650.000

67.02.03.30.Alte servicii cultural

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.03.30.Alte servicii culturale

2.080.000

123.320

2.781.000

133,70

2.904.320

BUNURI SI SERVICII

845.000

952

1.761.000

208,40

1.761.952

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

1.235.000

122.368

1.020.000

82,59

1.142.368

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Buget aprobat 2008

Propunere 2009

67.02.03.30.CAP.I. ACTIUNI CULTURALE SI STIINTIFICE

a. Actiuni culturale                                                                                                     1.761.000

1

“Zilele Tîrgumuresene” - cultura

250.000

257.180

2

Tabara de creație

50.000

36.740

3

Târgul de arta mestesugareasca

50.000

110.210

4

Festivalul de umor

20.000

14.690

5

Festivalul Vinului

10.000

0

6

Sarbatorirea Zilei Nationale 1 Decembrie

50.000

73.480

7

Alte actiuni culturale

250.000

183.700

8

Sarbatorirea Zilei “24 Ianuarie”

20.000

35.000

9

Ziua Îndragostitilor, Sarbatoarea Martisorului, 8 Martie

20.000

50.000

10

Sarbatorirea Zilei Copilului “1 Iunie” - Sarbatoarea sucului

40.000

100.000

11

Festivalul national de muzica

150.000

300.000

12

Programe culturale prioritare

120.000

250.000

- susținere — teatru

70.000

150.000

- susținere- filarmonica

50.000

50.000

- susținerea promovarii folclorului în scoli

0

50.000

13

Oraselul Copiilor, Luna Cadourilor, Revelion în strada, Concerte de colinde ale cultelor.

200.000

350.000

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Buget aprobat 2008

Propunere 2009

67.02.03.30.CAP.I. ACTIUNI CULTURALE SI STIINTIFICE

ASOCIATII SI FUNDATII

1.020.000

1

Subventii Legea nr.34/1998

280.000

2

Alte cheltuieli neprevazute

300.000

3

Actiuni în colaborare cu institutii si organizatii ( Ziua holocaustului, ,Ziua Tolerantei, Ziua Pamântului, Ziua mondiala a vârstnicilor, Ziua eroilor, etc.)

20.000

50.000

4

Concurs proiecte culturale

300.000

350.000

5

Nevoi culturale de urgenta (8%)

0

40.000

67.02.05.Servicii recreative si sportive

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.05.Servicii recreative si sportive

18.929.886

1.764.459

15.068.404

79,60

16.832.863

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.154.925

294.010

3.735.000

89,89

4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

6.143.422

1.071.774

3.431.000

55,85

4.502.774

-cheltuieli de reparații

1.350.100

143.611

1.323.000

97,99

1.466.611

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

506.104

0,00

506.104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

3.987.750

0

4.120.000

103,32

4.120.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.293.689

255.064

1.953.300

59,30

2.208.364

67.02.05.01.Sport

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.05.01. Sport

5.653.940

99.255

4.485.000

79,33

4.584.255

BUNURI SI SERVICII

1.773.940

99.255

365.000

20,58

464.255

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

3.880.000

0

4.120.000

106,19

4.120.000

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Buget aprobat 2008

Propunere

2009

67.02.05.01.CAP.II. ACTIUNI SPORTIVE

145.000

a. Actiuni sportive

135.000

145.000

1

Premierea celor mai buni sportivi

100.000

110.000

2

Meritul Sportiv-Premiere

35.000

35.000

CAPITOL

DENUMIREA OBIECTIVELOR

VALOAREA INVESTITIEI

BIROUL DE PRESA

220.000

67.02.05.01

Transport terestru ocazional de persoane intern si International (delegatii oficiale care reprezinta municipiul Tîrgu-Mures în tara si/sau strainatate);

220.000

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Buget aprobat 2008

Propunere 2009

67.02.05.01.CAP.II. ACTIUNI SPORTIVE

4.120.000

a. Actiuni sportive nominalizate

4.439.690           4.015.000

1

“Zilele Tîrgumuresene” - sport

40.000

50.000

2

Festiv Prezent-Lyceum-Jelen- sport

20.000

40.000

3

Sprijin A. S. Sindicala a Primariei

20.000

20.000

4

Cupa „Martisorului” - box

5.000

5.000

5

Cupa „Mures” - înot

50.000

10.000

6

Cupa “Maris” - sah

5.000

15.000

7

Finala europeana de baschet masculin pentru junior

50.000

0

8

Premiere 2 sportivi pentru rezultate deosebite si calificarea la Olimpiada de la Bejing -aprobat prin HCL

20.000

0

9

Campionatul European de baschet masculin U20 divizia B

349.690

0

10

Org. Turneu international fotbal juniori

50.000

50.000

11

Org. Turneu international Futsal copii

30.000

30.000

12

Concurs de proiecte sportive si Contracte de asociere, aprobate prin HCL an 2008-(sumele raman similiare celor aprobate pentru semestrul II 2008)

3.800.000

3.795.000

b. Actiuni nominalizate în colaborare cu orasele înfratite

5.550.000

105.000

1

Org. “Cupei Oraselor Înfratite”-fotbal

15.000

15.000

2

Org.,,cupei Oraselor Înfratite” la baschet

15.000

15.000

3

Participare la “Cupa Primariei” fotbal - Zalaegerszeg

10.000

10.000

4

Participare la “Cupa Lâgymânyos” - Budapesta sect.XI

10.000

10.000

5.

Olimpiada prescolarilor

0

5.000

6

Grupa de calificare Campionat European Futsal

0

50.000

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.05.02. Tineret

327.750

0

722.104

220,32

722.104

BUNURI SI SERVICII

220.000

0

466.000

211,82

466.000

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

256.104

0,00

256.104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

107.750

0

0

0,00

0

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Buget aprobat 2008

Propunere

2009

67.02.05.02.CAP.IV. ACTIUNI DE TINERET

a. Actiuni de tineret nominalizate                                                      70.000               58.666

1

Drumeția Primăriei (Ziua Europei)

50.000

20.953

2

Participare Tabara de tineret - Soltvadkert - Ungaria

20.000

16.760

3

Organizare Tabara de tineret

0

20.953

67.02.05.02.CAP.III. ACTIUNI DE ÎNVATAMÂNT

a. Actiuni de învatamânt nominalizate                                               257.750            290.000

1

Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen

25.000

35.000

2

Premierea celor mai buni elevi

15.000

40.000

3

Cupa ,,Bolyai Farkas”

15.000

15.000

4

Concurs proiecte învatamânt

200.000

200.000

5

Concurs de fizica Oveges-Vermes

2.750

0

RELA TII PUBLICE INTERNE SI INTERNA TIONALE

CAPITOL

DENUMIREA OBIECTIVELOR

VALOAREA INVESTITIEI

67.02.05.02 tineret

Transport terestru ocazional de persoane intern si international (delegatii oficiale care reprezinta municipiul Tîrgu-Mures în tara si/sau strainatate);

117.334

67.02.05.02 BUNURI SI SERVICII

117.334

Nr. crt.

Denumire actiune/obiectiv

Buget aprobat 2008

Propunere

2009

67.02.05.02.CAP.III. ACTIUNI DE ÎNVATAMÂNT

a. Actiuni de învatamânt nominalizate

257.750

290.000

1

Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen

25.000

35.000

2

Premierea celor mai buni elevi

15.000

40.000

3

Cupa ,,Bolyai Farkas”

15.000

15.000

4

Concurs proiecte învatamânt

200.000

200.000

5

Concurs de fizica Oveges-Vermes

2.750

0

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect

Contributie proprie

Grant

Total

Observatii

URBACT: My Generation

56.104,00

200.000,00

256.104,00

Finantat de Comisia Europeana

TOTAL

56.104,00

200.000,00

256.104,00

Curs Euro : 1 Euro=4,2684 lei conform BNR din 12.01.2009

67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.05.03. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

12.948.196

1.665.204

9.861.300

76,16

11.526.504

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.154.925

294.010

3.735.000

89,89

4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

4.149.482

972.519

2.600.000

62,66

3.572.519

-cheltuieli de reparații

1.350.100

143.611

1.323.000

97,99

1.466.611

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

250.000

0,00

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.293.689

255.064

1.953.300

59,30

2.208.364

67.02.05.03.01.Sere

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.05.03.01. Sere

4.619.007

593.595

3.809.100

82,47

4.402.695

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.465.007

193.968

2.205.000

89,45

2.398.968

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2.073.900

369.153

1.220.000

58,83

1.589.153

-cheltuieli de reparații

30.100

7.554

3.000

9,97

10.554

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000

22.920

381.100

762,20

404.020

67.02.05.03.01 ADM.SERELOR.PARCURILOR SI ZONELOR VERZI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri 2009

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.220.000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

928.000

Furnituri de birou

200101

3.000

Materiale pentru curatenie

200102

3.000

Încalzit,iluminat si forta motrica

200103

450.000

Apa,canal si salubritate

200104

20.000

Carburanti si lubrifianti

200105

90.000

Piese de schimb

200106

35.000

Posta,telecomunicatii,radio,televizor,internet

200108

10.000

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional -reparatii auto,chelt.cu analize de laborator, ITP-auto)

200109

32.000

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

200130

285.000

-tutori,turba,pamânt specialpt.flori, îngrasaminte, ghivece, jardiniere,mat. auxiliare,de constructii si electrice,seminte gazon

35.000

-administrare paduri si amenajament silvic

250.000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

2003

8.000

Hrana pentru oameni -apa minerala

200301

4.000

Hrana pentru animale

200302

4.000

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01+20.04.02)

2004

2.000

Medicamente

200401

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)

2005

6.000

Uniforme si echipamente

-salopete,pufoici,halate,veste reflectorizante,bocanci,cizme,casca protectie

200501

3.000

Alte obiecte de inventar -sape,cazmale,greble,târnacoape,lopeti,furci,topoare

200502

3.000

Deplasari, detasari,transferari

2006

3.000

Deplasari,detasari,transferari

200601

3.000

Carti,publicatii si materiale documentare

2011

500

Pregatire profesionala

2013

6.000

Protectia muncii

2014

1.000

Alte cheltuieli (cod 20.30.03+20.30.30)

2030

265.500

Prime de asigurare non-viata --RCA,CASCO,RCL

203003

12.500

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -rovignete-taxe de drum, bonuri valorice

203030

253.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri 2009

Reparatii curente -geamuri termopan

20.02

3.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri 2009

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

381.100

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

381.100

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

381.100

-sistem de încălzire pe gaz metan (pentru sediu administrativ)

71.01.01

25.000

Alte active fixe

71.01.30

356.100

-proiectare centrala termica pe lemne

21.000

-autobasculanta cu 7 locuri -1 buc.

145.000

-autoscara cu nacela — 1 b-uc.

150.000

-masini de tuns gard viu - 2 buc.

6.000

-masini de tuns gazon - 2 buc.

4.400

-motocositoare — 4 buc.

12.000

-motoferastrau — 3 b-uc.

6.300

-masini de taiat arbori la înaltime 2 b-uc.

6.400

-generator de curent — 1 b-uc.

4.000

-program antivirus - 4 b-uc.

1.000

67.02.05.03.02.CASM

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.05.03.02. CASM

8.329.189

1.071.609

6.052.200

72,66

7.123.809

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.689.918

100.042

1.530.000

90,54

1.630.042

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2.075.582

603.366

1.380.000

66,49

1.983.366

-cheltuieli de reparatii

1.320.000

136.057

1.320.000

100,00

1.456.057

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

250.000

0,00

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.243.689

232.144

1.572.200

48,47

1.804.344

ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT SI SPORT « MUREȘUL »

Nr. Crt.

Denumire indicator

Suma propusa lei

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1.380.000,00

1.

Incalzit - gaz metan

140.000,00

2.

Iluminat si forta motrice

185.000,00

3.

Apa, canal, salubritate

200.000,00

4.

Prestari servicii cu detinuti

80.000,00

5.

Dezinsectie si deratizare

15.000,00

6.

Posta, telefon (telefoane fixe si mobile), internet

10.000,00

7.

Furnituri de birou

2.000,00

8.

Materiale pentru curatenie, igienizare

75.000,00

9.

Materiale pentru tratarea si dezinfectarea apei din bazinele de îmbaiere

300.000,00

10.

Materiale consumabile

55.000,00

11.

Material dendrologic

5.000,00

12.

Medicamente si materiale sanitare

2.000,00

13.

Obiecte de inventar - mobilier de agrement, umbrele, umbrare, alte obiecte de inventar

30.000,00

14.

Hrana - apa minerala, ceai, zahar

19.000,00

15.

Carburanti si lubrifianti

15.000,00

16.

Piese de schimb

2.000,00

17.

Alte materiale si prestari servicii cu caracter functional si de urgenta

30.000,00

18.

Pregatire profesionala

-

19.

Protocol

-

20.

Protectia muncii

10.000,00

21.

Deplasari, delegatii

-

22.

Cheltuieli reclama si promovare imagine

5.000,00

23.

Alte cheltuieli ( tichete de masa )

200.000,00

Nr. Crt.

Denumire indicator

Suma propusa lei

CHELTUIELI DE REPARATII

1.320.000,00

1

Reparatii bazine de îmbaiere

30.860

2

Reparatii obiecte de joaca pentru copii

102.840

3

Modernizare si extindere sistem de irigații

25.720

4

Reamenajare si modernizare clădire « Vestiar central » - post sanitar si de prim ajutor, vestiare si garderobe

77.150

5

Amenajare sala de forta

25.720

6

Modernizarea aleilor de acces cu pavaje vibropresate

61.710

7

Modernizare drum acces auto.(din parcarea pasarela pana la Casa de Oaspeti)

128.550

8

Lucrari de reparatii si reconditionare mobilier de agrement (sezlonguri, banci) si mobilier de gradina (pergole si foisoare)

41.140

9

Reamenajare pista karting pentru masinute electrice

5.140

10

Extindere retea iluminat ambiental pentru pista karting

10.280

11

Reparatii imprejmuiri gard ornamental dig calea ferata CASM

12.855

12

Reparatii bazin canotaj, curatirea conductelor de golire în aval a bazinelor de îmbaiere

51.420

13

Reparatii la mecanismul de închidere si deschidere a stavilarului (baraj cu doua corpuri) -reductor

61.705

14

Reparatii canalizare si camine de golire

15.430

15

Modernizarea terenului de baschet si tenis cu piciorul - se va aplica un covor sintetic (iarba artificiala)

102.840

16

Modernizarea sistemului de amplificare intern de la Bazinul Acoperit Piscina ing.Mircea Birau

7.700

17

Modificarea sistemului de taxare Bazin Acoperit Piscina ing.Mircea Birau

3.600

18

Modificarea sistemului de acces - schimbarea sistemului cu încasare la iesire la Bazinul Acoperit

20.570

19

Automatizarea instalatiei de spalare a filtrelor de la statia de tratare a apei din CASM

30.850

20

Reamenajare si modernizare la cladirea pentru copii si tineret

154.260

21

Modernizarea terenurilor de tenis de câmp

102.840

22

Reamenajare si modernizare la cladirea minihotel ( fosta ASA)

102.840

Lucrari în continuare

0

23

Modernizare alei de acces cu pavaje vibropresate în CASM

143.980

Propuneri proiecte de investiții care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect

SF

PT

Alte tipuri de documente

Total

Investitii

Observatii

Modernizare piscina Mircea Birau

5.000,00

240.000,00

5.000,00

250.000,00

Costuri pentru consultanta

TOTAL

5.000,00

240.000,00

5.000,00

250.000,00

Nr. Crt.

Denumire indicator

U.M.

Cantitatea

Pret unitar

Suma propusa lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.572.200,00

I.

Studii si proiecte

728.000,00

1

Studiu de fezabilitate si proiect tehnic mansardare Bazin Acoperit Piscina

98.000,00

2

Bazin apa sarata

120.000,00

3

Amenajarea portilor de acces pietonal studiu privind implementarea sistemului de supraveghere si acces în CASM

20.000,00

4

Proiect toalete comune si dusuri la bazinul de 1,20 m

20.000,00

5

Proiect toalete bazin cu dimensiuni olimpice

10.000,00

6

Proiect atelier întretinere

20.000,00

7

Studiu geotehnic pentru depistarea unui izvor de apa freatica

10.000,00

8

Modernizare drum acces auto (din parcarea pasarela pâna la Casa de Oaspeti)

10.000,00

9

Studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic centrala termica cu panouri solare - bazin olimpic

50.000,00

10

Studiu de fezabilitate si proiect tehnic acoperire cu gonflabil bazin olimpic

20.000,00

11

Zona de agrement Tudor Vladimirescu

150.000

12

Extindere si modernizare Casa de Oaspeti

200.000

II.

Lucrari noi

280.000,00

1.

Atelier întretinere

50.000,00

2.

Toalete comune si dusuri la bazinul de 1,20 m din PVC

80.000,00

3

Toalete bazin cu dimensiuni olimpice

50.000,00

4.

Executarea unui bazin pentru copii din polipropilena

100.000,00

III.

Dotari

564.200,00

1

Remorca electrocar

buc.

1

21.000,00

2

Masina universala de tâmplarie

buc

1

30.000,00

3

Figurine zoomorfe pe arc elicoidal

buc

20

3.500,00

70.000,00

4

Ambarcatiuni

buc

25

4.000,00

100.000,00

5

Aparate de fitness în aer liber

250.000,00

6

Mese tenis de masa de exterior

buc

4

8.000,00

32.000,00

7

Panou afisaj electronic ora exacta + temperatura

Buc.

1

20.000,00

20.000,00

8

Sauna vestiar central

Buc.

1

26.000,00

26.000,00

9

Joc gonflabil de baschet

Buc.

2

6.100,00

12.200,00

10

Centrala termica 24 kw

Buc

1

3.000,00

3.000,00

67.02.06.Servicii religioase

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.06.Servicii religioase

2.031.600

0

1.978.000

97,36

1.978.000

BUNURI SI SERVICII

260.060

0

208.000

79,98

208.000

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

121.540

0

120.000

98,73

120.000

ALTE TRANSFERURI

1.650.000

0

1.650.000

100,00

1.650.000

67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei

3.055.000

539.846

1.670.000

54,66

2.209.846

BUNURI SI SERVICII

2.640.000

511.846

1.620.000

61,36

2.131.846

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

415.000

28.000

50.000

12,05

78.000

RELA TII PUBLICE INTERNE SI INTERNA TIONALE

CAPITOL

DENUMIREA OBIECTIVELOR

VALOAREA INVESTITIEI

67.02.50 bunuri si servicii

1.620.000

RELATII PUBLICE SI PROTOCOL

660.000

67.02.50.

Organizarea de dezbateri publice pe proiectele municipalitatii, campanii de informare pe segmente de populatie referitor la teme de interes specifice activitatilor Primariei si CLM, monitorizarea perceptiei opiniei publice referitoare la proiectele si activitatea Primariei, CLM si serviciilor publice subordonate

140.000

67.02.50.

Materiale promotionale tiparite - afise, caiete program, invitatii etc. pentru manifestarile publice (Unirea Principatelor Române, Ziua Femeii, Ziua Copilului, Zilele tîrgumuresene, Sarbatoarea Vinului si a Mustului, Oraselul copiilor, Revelion în strada etc.);

80.000

67.02.50.

Materiale promotionale personalizate - tricouri, sepci, umbrele, port-vizit, pixuri, brichete etc. pentru manifestarile publice (Ziua Femeii, Ziua Copilului, Zilele tîrgumuresene, Sarbatoarea Vinului si a Mustului, Oraselul copiilor, Revelion în strada etc.);

140.000

67.02.50.

Luna cadourilor (pachete, cadouri pentru copiii angajatilor si colindatorii primiti la Primarie, pachete pentru copiii defavorizati si cu nevoi speciale, felicitai! în tara si în strainatate, agende si calendare de Anul Nou);

170.000

67.02.50.

Materiale de promovare a imaginii municipiului Tîrgu-Mures: pliante turistice, brosuri si filme de prezentare a municipiului Tîrgu-Mures; editarea unui volum de prezentare a orasului - editie bilingva româna-maghiara;

150.000

67.02.50.

Comemorai!, aniversari (Ziua Pensionarilor, Saptamâna Eroilor, aniversari la nivelul institutiilor de învatamânt etc.);

30.000

BIROUL DE PRESA

950.000

67.02.50.

Procesare video, captare, înregistrare, prelucrare imagini, videoproiectie si editare pentru manifestarile cultural-artistice organizate de primarie (productie multicamera);

80.000

67.02.50.

Editarea unor broșuri, pliante si imprimate pentru promovarea imaginii orașului (CASM „Week-end”, Cetatea Tîrgu-Mures, Gradina Zoo, Administratia Serelor, Administratia Pietelor, Administratia Creselor, Politia Comunitara) precum si realizarea unor filme de prezentare a activitatii acestor servicii

120.000

67.02.50.

Promovare si publicitate pentru extinderea Dispeceratului Integrat de Urgenta si noile servicii implementate;

50.000

67.02.50.

Vizite din partea delegatiilor straine (orasele partenere si alte delegatii straine) - cazare, masa, organizare de mese festive, întruniri, seminarii, schimburi economice etc. Germania (Ilmenau, Freihung); Ungaria (Szeged, Kecskemet, Budapesta sect.XI, Zalaergerszeg, Baja);Marea Britanie (Bournemouth, East Renfrewshire, Sunderland), Turcia (Guzelcamli, Samsun), Moldova (Chisinau), Austria (Viena), Italia (Avola)

150.000

67.02.50.

Foc de artificii manifestari publice (Zilele târgumuresene,           1 Decembrie - Ziua

Nationala a României, Revelion etc.);

100.000

67.02.50.

Cheltuieli neprevazute

410.000

RELA TII PUBLICE INTERNE SI INTERNA TIONALE

CAPITOL

DENUMIREA OBIECTIVELOR

VALOAREA INVESTIȚIEI

67.02.50.

50.000

67.02.50

p.alte

Organizare diverse actiuni sociale, culturale, sportive etc. în parteneriat cu alte institutii publice, institutii de învatamînt universitar, ONG-uri etc.

50.000

CAPITOLUL 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

18.756.611

1.257.382

20.565.403

109,64

21.822.785

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.221.636

196.328

8.331.000

81,50

8.527.328

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2.611.475

417.210

2.089.200

80,00

2.506.410

-cheltuieli de reparații

200.000

199.918

100.000

50,00

299.918

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

1.203.000

0,00

1.203.000

ALTE TRANSFERURI

150.000

0

105.000

70,00

105.000

ASISTENTA SOCIALA

2.210.000

38.671

2.460.000

111,31

2.498.671

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.363.500

405.255

6.277.203

186,63

6.682.458

68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.750.000

0

2.573.000

147,03

2.573.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.250.000

0

1.831.000

146,48

1.831.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

500.000

0

400.000

80,00

400.000

-cheltuieli de reparații

0

0

0

0,00

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

312.000

0,00

312.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

30.000

0,00

30.000

INGRIJITORI PERSOANE VARSTNICE

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

100101

Salarii de baza

255.850

0

600.000

50 pers./luna

100301

Contribuții de asigurari sociale de stat

50.643

0

117.000

100302

Contribuții de asigurari de somaj

2.646

0

6.000

100303

Contributii de asigurari sociale de sanatate

13.701

0

33.000

100304

Contributii pt.asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

1.218

0

2.500

100306

Indemnizatii CASS 0,85%,

0

0

5.000

100307

Fond de garantare

612

0

1.500

TOTAL

324.670

0

765.000

CAMIN SPITAL PERSOANE VARSTNICE

DENUMIRE INDICATOR

TOTAL BUGET 2009

1

2

CAMIN SPITAL PERSOANE VARSTNICE

1.496.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.066.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

400.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.000

Propuneri proiecte de investiții care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect

SF

PT

Alte tipuri de documente

Total

Investitii

Observatii

Modernizare Camin pentru persoane vârstnice

51.220,80

254.771,77

6.007,43

312.000,00

Costuri pentru consultanta

TOTAL

51.220,80

254.771,77

6.007,43

312.000,00

68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

6.823.508

94.335

4.600.000

67,41

4.694.335

CHELTUIELI DE PERSONAL

6.073.508

94.335

3.500.000

57,63

3.594.335

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

0

0

0

0,00

0

ASISTENTA SOCIALA

750.000

0

1.100.000

146,67

1.100.000

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

570201

Ajutoare sociale în numerar

(legitimatii de transport pt.persoane cu hand.+as.pers.)

666.925

0

1.100.000

800 pers/luna

TOTAL

666.925

0

1.100.000

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)

1.107.256

51.234

3.648.400

329,50

3.699.634

CHELTUIELI DE PERSONAL

434.256

23.318

400.000

92,11

423.318

BUNURI SI SERVICII

183.000

20.266

146.400

80,00

166.666

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

462.000

462.000

ASISTENTA SOCIALA

300.000

7.650

400.000

133,33

407.650

CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000

0

2.150.000

2.150,00

2.150.000

ALTE TRANSFERURI

90.000

0

90.000

100,00

90.000

68.02.06.02.LE.E.S.R Centrul de violena

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

550118

Alte transferuri curente interne

45.000

45.000

90.000

Centrul de Prevenire,Monitorizare si Combatere

TOTAL

45.000

45.000

90.000

a Violentei Domestice

68.02.06.01 Centrul de zi Rozmarin

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

200101

Furnituri de birou

200

264

800

200102

Materiale pt.curatenie

784

484

1.200

200103

Încalzit, iluminat si forta motrice

0

0

23.000

200104

Apa, canal, salubritate

0

422

2.000

200105

Combustibil auto

12.595

0

8.000

200106

Piese de schimb

312

3.401

4.500

200108

Posta, telecomunicatii, internet

1.756

30

2.500

200109

Reparatii

80

428

2.500

200130

Alte bunuri si servicii pt.mtretinere si funct.

1.618

3.378

4.500

200301

Hrana pentru oameni

26.653

11.520

20.000

200401

Medicamente

104

0

500

200530

Alte obiecte de inventar

1.007

340

8.500

calculator, imprimanta, fax

200601

Deplasare, transport, cazare

2.984

0

2.500

2013

Pregatire profesionala

770

0

2.500

203003

Prime de asigurare (casco)

5.574

0

1.400

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri v.)

51.256

0

62.000

TOTAL

105.693

20.267

146.400

68.02.06.01 Centrul de zi Rozmarin

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza 2009

Platite

Neplatite

Ajutoare sociale în numerar (trusou pt.nou-nascut)

225.750

7.650

400.000

150 pers./luna

TOTAL

225.750

7.650

400.000

68.02.06.01   Centrul de zi Rozmarin

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

Platite

Neplatite

2009

710130

Alte active fixe-investitii

144.870

0

2.150.000

cladire str.Ludusului

TOTAL

144.870

2.150.000

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect

Contributie proprie

Grant

Total

Observatii

Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii

- Rozmarin

42.000,00

420.000,00

462.000,00

Finantat din credit extern de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei conform HG. nr.928/2006, în conformitate cu art.1 din Hotarârea Guvernului nr. 723/2007 destinat finantarii proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” si din bugetul local.

TOTAL

42.000,00

420.000,00

462.000,00

68.02.11.Crese

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.11.Crese

2.249.140

589.513

2.013.200

89,51

2.602.713

CHELTUIELI DE PERSONAL

982.640

78.675

900.000

91,59

978.675

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

666.500

310.087

533.200

80,00

843.287

-cheltuieli de reparatii

200.000

199.918

100.000

50,00

299.918

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte+relevee crese

400.000

833

480.000

120,00

480.833

Nr.crt.

DENUMIRE INDICATOR

SUME

I

Bunuri si servicii mai putin reparatii

533.200

1

Furniture de birou

400

2

Incalzit , iluminat si forta motrica

88.870

3

Apa, canal, salubritate

39.990

4

Carburanti si lubrefianti

9.770

5

Piese de schimb

4.440

6

Posta, telecomunicatii, internet

22.220

7

Alte bunuri si servicii

44.430

8

Hrana pentru oameni

195.500

9

Medicamente

5.330

10

Alte obiecte de inventar

8.890

11

Carti publicatii si materiale documentare

2.225

12

Pregătire profesionala

4.445

13

Protecția muncii

3.555

14

Alte cheltuieli

103.135

II

Reparații curente

100.000

III

Cheltuieli de capital

480.000

68.02.15.Prevenirea excluderii sociale

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.15.Prevenirea excluderii sociale

1.572.000

89.550

2.265.803

144,14

2.355.353

BUNURI SI SERVICII

324.500

58.457

259.600

80,00

318.057

-cheltuieli de reparații

0

0

0

0,00

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

429.000

0,00

429.000

ASISTENTA SOCIALA

1.160.000

31.021

960.000

82,76

991.021

CHELTUIELI DE CAPITAL

87.500

72

617.203

705,37

617.275

68.02.15.01.Ajutor social-Azil de Noapte

1.422.000

44.848

2.145.803

150,90

2.190.651

BUNURI SI SERVICII

174.500

13.755

139.600

80,00

153.355

-cheltuieli de reparații

0

0

0

0,00

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

429.000

429.000

ASISTENTA SOCIALA

1.160.000

31.021

960.000

82,76

991.021

CHELTUIELI DE CAPITAL

87.500

72

617.203

705,37

617.275

Mansardare Centru social

0

0

617.203

0,00

617.203

68.02.15.02. Cantine de ajutor social

150.000

44.702

120.000

80,00

164.702

BUNURI SI SERVICII

150.000

44.702

120.000

80,00

164.702

68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL Azilul de Noapte - Centrul Social

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

200101

Furnituri de birou

186

0

940

200102

Materiale pt.curatenie

728

643

940

200103

Încalzit, iluminat si forta motrice

32.159

-2.394

50.400

200104

Apa, canal, salubritate

2.267

9.180

11.330

200105

Combustibil auto

0

0

0

200106

Piese de schimb

0

0

0

200108

Posta, telecomunicatii, internet

4.682

285

6.300

200109

Reparatii

0

0

0

prin Serviciul Investitii si Control

200130

Alte bunuri si servicii pt.întretinere si funct.

92

261

9.450

200301

Hrana pentru oameni

8.577

5.780

28.350

200401

Medicamente

1.244

0

1.890

200530

Alte obiecte de inventar

3.243

0

8.900

Sistem de supraveghere video

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri v.)

16.243

0

21.100

TOTAL

69.421

13.755

139.600

68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL Azilul de Noapte - Centrul Social

Cod

Denumire articol

CHELTUIELI -

RON

Observatii

art.

Sume 2008

Prognoza

Platite

Neplatite

2009

570201

Ajutoare sociale în numerar

841.671

31.021

960.000

1.sprijin financiar ptr.constituirea familiei

614.003

0

0

prin Serviciul Stare Civila

2.ajutor încalzire cu lemne

46.769

0

30.000

3.ajutor de urgenta

6.200

900

30.000

Legea 416/2001 (400.000lei),

4.venitul minim garantat

174.699

30.121

900.000

116/2002 (50.000lei),

aloc.nou nascuti

(213lei/luna=450.000lei)

TOTAL

841.671

31.021

960.000

68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL Azilul de Noapte - Centrul Social

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

710130

Alte active fixe-investitii (mansardare C.S.)

1.331

72

617.203

Proiect mansardare

TOTAL

1.331

72

617.203

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect

Contributie proprie

Grant

Total

Observatii

Centru social de urgenta Tîrgu-Mures

40.000,00

389.000,00

429.000,00

Finantat prin bugetul de stat -Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în cadrul programului de interes national Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adăpost prin crearea de centre sociale de urgenta si buget local - Municipiul Tîrgu-Mures si în baza HG 197/2006 pentru aprobarea programelor de interes national

TOTAL

40.000,00

389.000,00

429.000,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

200301

Hrana pentru oameni

68.980

44.703

120.000

2.000 pers/luna+200 pers.x2mese/saptamana

TOTAL

68.980

44.703

120.000

68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIRE INDICATOR

BUGET

RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

5.254.707

432.750

5.465.000

104,00

5.897.750

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.481.232

0

1.700.000

114,77

1.700.000

BUNURI SI SERVICII

937.475

28.400

750.000

80,00

778.400

ALTE TRANSFERURI

60.000

0

15.000

25,00

15.000

ASISTENTA SOCIALA

0

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL-Dispeceratul Integrat de Urgente-bilet la ordin

2.776.000

404.350

3.000.000

108,07

3.404.350

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

100101

Salarii de baza

863.228

0

100113

Diurna, delegatii

208

0

1.000

100301

Contributii de asigurari sociale de stat

217.370

0

100302

Contributii de asigurari de somaj

12.433

0

100303

Contributii de asigurari sociale de sanatate

61.806

0

100304

Contrib.pt.asig.de accidente de munca si boli prof.

6.098

0

100306

Indemnizatii 0,85%,

0

0

100307

Fond de garantare

2.751

0

TOTAL

1.163.894

0

1.000

68.02.50.SERV.PROTECTIE SPECIALA, SERV.PROTECTIE SOCIALA., DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENTA

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Prognoza

2009

Observatii

Sume 2008

Platite

Neplatite

200101

Furnituri de birou

2.168

4.497

14.170

200102

Materiale pt.curatenie

0

0

1.660

200103

Încălzit, iluminat si forta motrice

110.348

4.987

141.680

200104

Apa, canal, salubritate

29.278

7.370

42.500

200105

Combustibil auto

6.758

0

8.750

200106

Piese de schimb

1.332

147

14.170

200108

Posta, telecomunicatii, internet

33.136

2.500

28.330

200130

Alte bunuri si servicii pt.întretinere si funct.

6.449

4.864

55.000

200530

Alte obiecte de inventar

14.939

2.413

28.330

200601

Deplasare, transport, cazare

910

0

5.400

2013

Pregatire profesionala

3.770

0

19.160

203001

Reclama si publicitate

67.532

0

28.330

203004

Chirii

4.557

735

14.160

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri v.)

535.633

888

348.360

TOTAL

816.810

28.401

750.000

68.02.50.SERV.PROTECTIE SPECIALA, SERV.PROTECTIE SOCIALA, DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENTA

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI -RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

550118

Alte transferuri curente interne (Fundatia Betania str.Valea Rece)

5.000

0

15.000

TOTAL

5.000

0

15.000

68.02.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE Serv.Protectie Speciala, Serv.Protectie Sociala, Dispeceratul Integrat de Urgenta

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

(Fundatia Betania str.Valea Rece)

710130

Alte active fixe-investitii

2.340.794

404.350

3.000.000

Sediul nou din str.Gh.Doja nr.9

TOTAL

2.340.794

404.350

3.000.000

CAPITOLUL 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

43.723.712

3.719.990

68.407.931

156,45

72.127.921

CHELTUIELI DE PERSONAL

5.211.945

334.370

4.680.000

89,79

5.014.370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

11.343.076

1.631.044

8.209.500

72,37

9.840.544

-cheltuieli de reparații

13.953.000

880.422

12.613.000

90,40

13.493.422

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

9.935.564

0,00

9.935.564

ALTE TRANSFERURI

4.939.113

25.000

5.197.767

105,24

5.222.767

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.276.578

849.154

27.172.100

328,30

28.021.254

RAMBURSĂRI DE CREDITE

0

0

600.000

0,00

600.000

70.02.03.Locuinte

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.03.Locuinte

5.649.478

719.725

18.540.000

328,17

19.259.725

-cheltuieli de reparații

150.000

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.499.478

719.725

18.540.000

337,12

19.259.725

70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuințe

5.649.478

719.725

18.540.000

328,17

19.259.725

-cheltuieli de reparații

150.000

0

0

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.499.478

719.725

18.540.000

337,12

19.259.725

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii

Valoarea totala

0

1

2

1

Blocuri ANL cartierul Belvedere

360.000

2

Locuințe Cartierul Rovinari

460.000

3

Locuințe Valea Rece-etapa II

450.000

4

Locuințe sociale strada Baneasa, strada 8 Martie, Zona Besa, zona Mureseni-Fabrica de zahar

920.000

5

Mansardare si extindere cladire strada Papiu

150.000

6

Achizitii cladiri si terenuri

8.000.000

7

Izolarea termica a blocurilor

7.000.000

TOTAL

17.340.000

Nr. crt.

Cod C.P.V.

Denumirea achizitiei conform C.P. V.

Estimare -lei-

1

Bloc locuinte sociale ROM CAB

1.200.000

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

5.289.113

25.000

5.517.767

104,32

5.542.767

ALTE TRANSFERURI

4.939.113

25.000

5.197.767

105,24

5.222.767

CHELTUIELI DE CAPITAL

350.000

0

320.000

91,43

320.000

70.02.05.ALIMENTARI CU APA SI AMENAJARI HIDROTEHNICE- PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII

PUBLICE

Nr. crt.

Cod C.P.V.

Denumirea achizitiei conform C.P. V.

Estimare -lei-

1

Canalizare pluviala în str.Sudului si Dealului

320.000

Total

320.000

Lista cu obiective de investiții propuse a se realiza în anul 2009, cu finanțare parțiala sau integrala de la bugetul local repartizata pentru SC COMPANIA AQUASERV SA TG-MURES

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoarea totala a investitiei

De la bugetul local

Total, din care:

11.004.088,60

5.197.767,00

A.

Lucrari în continuare

11.004.088,60

5.197.767,00

1

Extindere retea apa zona Corunca - Livezeni

1.449.233,70

60.000,00

2

Extindere retele de apa în municipiul Tg-Mures

7.206.118,90

4.027.767,00

3

Înlocuire retea apa si canalizare B-dul 22 Decembrie 1989

1.688.736,00

600.000,00

4

Înlocuire conducta apa str.Baneasa

660.000,00

510.000,00

70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale

8.200.000

1.322.299

7.225.000

88,11

8.547.299

BUNURI SI SERVICII

2.900.000

516.004

2.320.000

80,00

2.836.004

-cheltuieli de reparații

5.250.000

806.295

4.375.000

83,33

5.181.295

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000

0

530.000

1.060,00

530.000

Extindere iluminat public

0

0

405.000

0,00

405.000

70.02.06. BIROUL ENERGETIC PE ANUL 2009

Capitol

Subcapitol / Descriere / Buget defalcat propus - lei

Buget propus / Capitol - lei

I.

Consum energie electrica în I.P. 2009

2.320.000

70.02.06. BIROUL ENERGETIC PE ANUL 2009

Capitol

Subcapitol / Descriere / Buget defalcat propus - lei

Buget propus / Capitol -lei

Total

4.375.000

IE

Procurari de materiale si lucrari în Iluminatul Public

4.000.000

A.

Întretinerea Iluminatului Public

* continuare lucrari contractate din 200< si lucrari noi necesare 2009

-lucrari de înlocuire a surselor si

> accesoriilor defecte, mentenanta sistemului de iluminat public

1.500.000

B.

Reabilitare - separare linii electrice I.P. subterane si aeriene (ex.: str. Gh. Marinescu, B-dul 1848, etc.)- iluminat stradal si ambiental (ex.: Parcul Eroilor, alei pietonale I.Buteanu, Koos Ferencz, C.R. Vivu)

-înlocuiri de cabluri subterane,

-montari - demontari de stâlpi,

-înlocuiri de corpuri si console IP,

-montari de cutii de distributie si sepa ratie -lucrari conexe

1.000.000

C.

Separare IP, contorizare dublu-tarif, control consum centralizat

-montari BMPIIP,

-montari contoare electronice

-montare aparatura electronica de mo nitorizare control

-lucrari conexe

1.500.000

;i

m.

Procurare de lucrari si materiale în domeniul energetic pentru unitatile de învatamânt administrate de Consiliul Local

225.000

A.

Întretinere si reparatii Centrale si Instalatii Termice proprii

  • - reparatii instalatii termice în scolile

si gradinitele administrate de Consiliul Local + automatizai!

  • - verificari supape de siguranta la cazane

  • - Verificari Tehnice Periodice

  • - Taxe I.S.C.I.R.

200.000

B.

Verificare prize de pamântare la

- verificari prize de pamântare la paratrasnete

25.000

paratrasnete si la prizele de protectie + remedieri

si la prizele de protectie

-aducerea la valoarea corespunzatoare a valorii rezistentei prizelor

V.

Lucrări urgente si neprevăzute ( protejări LES, eliberări de amplasament, demontări de retele si panouri neautorizate, consultanta)

150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

Căpitol

Subcăpitol / Descriere / Buget defălcăt propus - lei

Buget propus

/ Căpitol -

lei

IV.

Studii, taxe

125.000

A.

Studii (SF + PT + CS) privind separarea fizica a contorizarii consumurilor de utilitati la internatele si cantinele apartinând de unitatile de învatamânt administrate de Consiliul Local

50.000

B.

Studii de audit energetic pentru cladirile aflate în proprietatea/administrarea Consiliului Local

25.000

C.

Taxe (de avizare, montare contor, de racordare, etc)

50.000

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

24.585.121

1.652.966

37.125.164

151,01

38.778.130

CHELTUIELI DE PERSONAL

5.211.945

334.370

4.680.000

89,79

5.014.370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

8.443.076

1.115.040

5.889.500

69,76

7.004.540

-cheltuieli de reparatii

8.553.000

74.127

8.238.000

96,32

8.312.127

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

9.935.564

0,00

9.935.564

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.377.100

129.429

7.782.100

327,38

7.911.529

RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE

0

0

600.000

0,00

600.000

70.02.50.01.Adm.Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.50.01.Adm. Grădinii Zoologice si a Platoului Cornesti

2.367.900

169.819

8.487.127

358,42

8.656.946

CHELTUIELI DE PERSONAL

852.360

49.917

765.000

89,75

814.917

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

900.540

106.821

720.500

80,01

827.321

-cheltuieli de reparatii

515.000

13.081

200.000

38,83

213.081

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

6.701.627

0,00

6.701.627

CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000

0

100.000

100,00

100.000

Nr.

Denumirea indicatoarelor

Cod

Propunere buget 2009

1

TITLU II. CHELTUIELI DE MAT. SI SERV

720.500

2

Hrana pentru animale

20.03.02

85.110

3

Medicamente si materiale sanitare

20.04.01

8.550

4

Cheltuieli pt. intretinere si gospodarie (8+9+10+11+12+13+14)

362.770

5

Încalzire, iluminat si forta motrice

20.01.03

170.300

6

Apa, canal, salubritate

20.01.04

127.700

7

Posta, telefon, radio, televizor, internet

20.01.08

12.800

8

Furnituri birou

20.01.01

4.260

9

Materiale pt. curatenie

20.01.02

4.260

10

Carti si publicatii

20.11

850

11

Alte bunuri si servicii

20.01.30

42.600

12

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

51.100

13

Piese de schimb

20.01.06

25.600

14

Obiecte de inventar

20.05.30

8.550

15

Deplasări interne, detasari

20.06.01

4.260

16

Pregatirea profesionala

20.12

4.260

17

Alte cheltuieli (21+22)

170.300

18

Alte cheltuieli legale (tichete)

20.30.30

170.300

Cota parte UATProgram Reamenajare                          cca. 140.000 Euro

70.02.50.01.ADMIN. GRĂDINII ZOO SI A PLATOULUI CORNESTI

Nr.

Denumirea indicatoarelor

Cod

Propunere buget 2009

19.

Reparatii curente

20.02

200.000

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect

Contributie proprie

Grant

Total

Observatii

Reamenajarea si modernizarea Gradinii zoologice din Tîrgu-Mures, judetul Mures

1.818.109,00

4.883.518,00

6.701.627,00

Finantat conform: Ordonantei

Guvernului nr.40/9.08.2006; Hotarârii de Guvern nr.

1500/06.09.2007 si Hotarârii Consiliului Local nr.

375/25.10.2007

TOTAL

1.818.109,00

4.883.518,00

6.701.627,00

70.02.50.01.ADMIN. GRĂDINII ZOO SI A PLATOULUI CORNESTI

Nr.

Denumirea indicatoarelor

Cod

Propunere buget 2009

1

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (24)

100.000

2

Investiții ale instituțiilor publice - cump. animale

71.01.30

100.000

70.02.50.02.Serviciul Utilitati Municipale

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL

BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.50.02.Serviciul UtilitatiMunicipale

5.472.103

625.809

6.018.100

109,98

6.643.909

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.081.167

138.897

1.872.000

89,95

2.010.897

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1.655.836

345.853

1.164.000

70,30

1.509.853

-cheltuieli de reparatii

1.138.000

61.046

1.138.000

100,00

1.199.046

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

312.000

0,00

312.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

597.100

80.013

1.532.100

256,59

1.612.113

70.02.50.02. SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE

COD

OBIECTUL

Din 2008

TOTAL AN

I.

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE (fara rep.curente)

1.164.000

1

CHELTUIELI INTRETINERE

640.000

CHELTUIELI ÎNCĂLZIRE SI ILUMINAT

250.000

CHELTUIELI APA CANAL, SALUBRITATE

145.000

CHELTUIELI POSTA TELEFON

30.000

FURNITURI BIROU

25.000

MATERIALE CURATENIE

40.000

ALTE MATERIALE

+ 120.000

150.000

2

MAT. SI PREST.SERV. CUCARACT. FUNCT

28.900

-

MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB PT. MASINI

8.000

-

COMBUSTIBIL

20.900

3

OBIECTE DE INVENTAR

100.000

4

ALTE CHELTUIELI

283.100

-

PROTOCOL

300

-

PROTECTIA MUNCII

800

-

ALTE (tichete + manifestari culturale)

+90.000

282.000

5.

MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

1.300

6.

CART! SI'PUBLICAȚII

700

7.

DIVERSE NEPREVAUTE

60.000

8.

ACTIUNI PUBLICITARE DE PROMOVARE A ACTIVITATILOR CULTURALE, DE AGREMENT SI FUNERARE

50.000

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii

Lucra ri

Valoarea totala

Din care în 2010

Observatii Neachit.2008

0

1

2

3

4

IV. CHELTUIELI DEREPARATEI CURENTE din care:

1.138.000

1.

Reparații retele de canalizare si apa, drenaj

158.218

2.

Reparații retele de gaz si încalzire*

101.260

+55.000

3.

Reparatii retele electrice, de iluminat si arhitectural

212.464

4.

Reparații alei interioare si cai de acces, parcari, taluzari

113.014

5.

Reparatii garduri si ziduri de sprijin

99.451

6.

Reparatii, desfaceri si compartimentari încaperi - Corp C*

140.136

+ 186.000

7.

Reparatii, desfaceri si compartimentari încaperi - Casa Casatoriilor, Caminul Cultural Mureseni*

87.789

8.

Reparatii sistem de control si supraveghiere

45.205

9.

Reparatii grupuri sociale

48.822

10.

Reparatii sonorizare*

7.505

+ 60.000

11.

Reparatii scena si gradene

23.507

12.

Reparatii porti

26.219

13.

Reparatii Cimitirele Eroilor Români

52.438

14.

Reparatii Cimitirele ostasilor altor armate

14.467

15.

Reparatii Cimitirele evreiesti si altor culte

7.505

Propuneri proiecte de investiții care urmeaza a fi înfiate

Denumire proiect

SF

PT

Alte tipuri de documente

Total

Investitii

Observatii

Revitalizarea Complexului Cetatea Medievala Tîrgu-Mures

0,00

0,00

312.000,00

312.000,00

Costuri pentru consultanta

Documentatie depusa la ADR

Centru, aflata în curs de evaluare

TOTAL

0,00

0,00

312.000,00

312.000,00

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii

Valoarea totala

Din care în 2010

Observatii Neachit.2008

0

1

2

3

4

I. OBIECTIVE NOI DE INVESTITII

312..500

1.

Studii si proiecte tehnice + avize - Cetate*

245.000

2.

Studii si proiecte tehnice + avize - Teatru de Vara

38.000

3.

Studii si proiecte tehnice + avize - pârtie de schi

29.500

III. DOTARI

1.219.600

1.

Aparat purificare apa -24 buc

12.000

2.

Standuri expozitionale - 6 buc

56.000

3.

Instalatie aer conditionat - 11 buc

33.000

4.

Centrala termica 96 kW

31.000

5.

Autoutilitara -1 buc

47.600

6.

Sistem de control si supraveghiere - 4 buc*

80.000

7.

Patinoar artificial - 1 buc

960.000

480.000

TOTAL

1.532.100

70.02.50.03.Administratia domeniului public

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

70.02.50.03.Administratia domeniului public

16.745.118

857.338

22.019.937

131,50

22.877.275

CHELTUIELI DE PERSONAL

2.278.418

145.556

2.043.000

89,67

2.188.556

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

5.886.700

662.366

4.005.000

68,03

4.667.366

-cheltuieli de reparatii

6.900.000

0

6.900.000

100,00

6.900.000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

2.921.937

0,00

2.921.937

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.680.000

49.416

6.150.000

366,07

6.199.416

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor/activitatilor

Valoarea estimata

Obs

0

1

2

3

TOTAL1 :

3.200.000

1.

Achiziții:            a) obiecte de joaca sau complexe pentru parcuri

204.000

b) nisip pentru spatii de joaca

73.000

c) materiale electrice

25.000

d) piese si accesorii auto

22.000

e) Rechizite

39.000

f) Materiale PSI

4.000

g) Furnituri birou (mobilier)

32.000

h) material lemnos

70.200

i) materiale de constructii (grupa A, grupa B)

350.000

j) echipament (protectia muncii)

7.500

k) echipamente de calcul

70.200

l) banci

350.000

m) cosuri gunoi

350.000

n) mobilier specific pentru terenurile de sport din incinta Scolilor ,Liceelor si terenurilor de sport din cartiere

78.000

o) copiator

16.000

p) Buldoexcavator E245K cu dotari obtionale: furca frontala, picon hidraulic, burghiu hidraulic pentru partea din spate, taietor iarba pentru partea din spate cu o latime de 800mm, cupe pentru escavare de 300-600mm

210.700

q) Masina de indoit tevi si profile

23.000

r) Aparat de sudura in argon

1.600

s) Generator de sudura

6.000

t) Utilaj manual de bordurat tabla

14.000

u) Maina universala de tamplarie

20.000

2.

Cheltuieli cu combustibili, asigurari obligatorii de raspundere civila auto, inspectii tehnice periodice

125.000

3.

Materiale si prestari servicii cu caracter functional (piese de schimb, calculatoare de birou, prestari servicii: reparatii PC, reparatii telefoane, consumabile pentru echipamentele de calcul)

200.000

4.

Telefoane+posta

80.000

5.

Alte cheltuieli diverse (inchirieri autoutilitare, medicamente , extrase CF, etc)

16.000

6.

Cheltuieli cu carti si publicatii (monitoare oficiale, carti si publicatii de specialitate, ziare locale)

1.800

7.

Alte cheltuieli autorizate (abonamente)

325.000

8.

Cheltuieli apa, canal, energie electrica, incalzire, chirii (sediu Gh. Doja)

20.000

9.

Materiale pentru curatenie

16.000

10.

Alte cheltuieli (pentru calamitati, pietris nisip, cheltuieli neprevazute etc)

450.000

70.02.50.03.BIROU AMENAJARE PEISAGISTICA SI CONTROL SPATII VERZI JUSTIFICARE

PENTRU BUGETUL ANULUI 2009

Nr. Crt.

Denumirea obiectivelor

Valoarea estimativa

Justificarea cheltuielii

6.

Premiere concurs,,Natura pentru viata”

5.000,00

Acordarea de premii asociatiilor de proprietari înscrise în concurs - 5.000,00

TOTAL

5.000,00

70.02.50.03. SERVICIUL ADM.PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT-BIROUL JURIDIC

Nr. Crt.

Denumirea sectiunii bugetare

Valoarea estimativa - lei

1

Cheltuieli pentru prestari servicii, respectiv masuratori topografice, necesare evidentierii în Cartile funciare a imobilelor prorietatea municipiului Tg-Mures si întocmirea documentatiei necesara realizarii operatiunilor juridice de evidentiere în Cartea funciara a imobilelor prorietatea municipiului Tg-Mures

520.000

2

Cheltuieli cu taxe pentru evidentierea în cartea funciara

100.000

3

Taxe eliberari extrase de Carte funciara si onorarii notariale

100.000

4

Cheltuieli de judecata si despagubiri

30.000

5

Neprevazute

50.000

Total general

800.000

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor/activitatilor

Valoarea estimata

Obs

0

1

2

3

1.

Lucrări de reamenajare alei in spatiile de joaca din cartiere

642.240

2.

Lucrări de reparare ;intretinere scari de acces si mana curenta aferenta

401.400

3.

Lucrari de reamenajare a zonelor exterioare ale gradinitelor contract in derulare lucrarea contractata din 2008

722.520

In continuare 2008

4.

Amenajare spatiu situat in str. Depozitelor pentru sediul nou (proiect, executie lucrari) SF+PT

80.280

5.

Lucrari de amenajare terenuri de sport cu covor sintetic in incinta Școlilor si liceelor si in zonele de cartiere

401.400

6.

Lucrari de amenajare platforme imprejmuite pentru deseuri menajere pentru scoli, gradinite, si zone de cartiere

401.400

TOTAL1 :

2.649.240

70.02.50.03. SERVICIUL ADM.PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor/activitatilor

Valoarea estimativa

OBS.

1.

Lucrari de imprejmuiri terenuri de sport- str. Godeanu (asfaltat in 2007), str. Koos Ferencz 10, str. Libertatii nr. 111(asfaltat in anul 2007), etc.

80.280

+TS

2.

Lucrari de reamenajare alei si suprafete de joc (cu dale vibropresate, asfalt, covor sintetic, sort, etc.) - b-dul Pandurilor, alei spatiu de joaca str. F.J.Curie, spatiu de joaca zona str. Plopilor, spatiu de odihna str. Viseului, spatiu de joca str. Muncii - Infratirii, spatiu de joaca str. Bucinului 12-16 amenajari suprafete de joc str. Koos Ferencz 10-12, str. Libertatii nr.111, etc.

401.400

3.

Lucrari de montare si achiziție cismele publice pe raza municipiului 31 de locatii in cartiere, si fantana arteziana (Panov, parc Diamant)

240.840

4.

Lucrari de amplasare,întretinere si reparații statui

160.560

5.

Lucrari de montare-demontare ornamente luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna 2008-2009 ( lucrare in continuare)

602.100

In continuare din 2008

6.

Urgente (intretinere panouri informaționale, de afisaj etc.)

40.140

7.

Proiecte si planuri de situații (pentru racordare la utilitati, reamenajare, spatii de joaca, spatii de odihna, spatii de joaca din incinta institutiile de invatamant, parcari etc.)

80.280

8.

Diverse (achizitii si lucrari pentru iluminatul festiv)

722.520

9.

Reabilitare monumente - intrare in oras (concurs de idei, proiect,)

80.280

10.

Expertize, studii, proiecte

401.400

Total

2.809.800

70.02.50.03.SERVICIUL DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN SI ECARISAJ

NR. CRT.

DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITATILOR

VALOAREA ESTIMATA (RON)

1

Amenajare azil ( apa, canalizare, modernizare boxe, curent electric. etc.)

80.280

2

Cheltuieli de functionare, asistenta medicala, cheltuieli cu capturarea câinilor fara stapân,etc.

160.560

TOTAL

240.840

70.02.50.03.BIROU AMENAJARE PEISAGISTICA SI CONTROL SPATII VERZI JUSTIFICARE PENTRU

BUGETUL ANULUI 2009

Nr. Crt.

Denumirea obiectivelor

Valoarea estimativa

Justificarea cheltuielii

1.

Achizitionare de mobilier decorativ pentru parcuri si zone verzi (jardiniere, pergole, ciubere, garduri etc.) din lemn, fier forjat, si beton mozaicat, ceramica si piatra

80.280

-Achiziție jardiniere beton diferite modele (hexagonale, cilindrice, jardiniere cu caneluri etc)-30.000 ; -Achizitie pergole fier forjat combinat cu lemn-20.000; -Achizitie pergole, jardiniere,ciubere,garduri, din lemn, diferite tipuri de mobilier urban- 40.000; -Achizitie jardiniere ceramica, piatra diferite modele-7^.000

2.

Amenajari peisagistice

802.734

Str. Moldovei ; Str. Cutezantei 9-11; Parc Super; Bd. 1848 - parc Olimp;

Str. Aleea Carpati, nr. 35-37 Str.Înfratirii, nr. 16 Str. Tisei, nr. 36-38

3.

Reparatii si întretineri mobilier urban din lemn, beton, piatra

68.238

Se vor efectua reparatii pentru mobilierul urban de lemn, piatra, etc. precum si alte reparatii neprevazute -85.000

4.

Achizitionare material dendrofloricol pentru parcuri, zone verzi, AP/AL

96.336

Se va achizitiona material dendrologic în vederea plantarii pe aliniamente, în parcuri,scuaruri si alte zone verzi-120.000

Se vor achizitiona plante floricole si trandafiri pentru plantarea rondurilor , rabatelor, din parcurile si zonele verzi ale municipiului. - 300.000

5.

Aranjamente sarbatori de iarna

32.112

Se vor achizitiona diferite tipuri de ghirlande luminoase, globuri de diferite marimi, diverse ornamente, brazi cu si fara balot de pamânt pentru ornare interior si incinta Primariei- 40.000

7.

Lucrari neprevazute si alte urgente

120.420

Întretinere de spatii verzi, refacere de zone verzi deteriorate cu anumite ocazii, achizitionare de material saditor, si mobilier urban,etc- 550.000

TOTAL

1.200.120,00

de investiții care urmeaza a

fi initiate


Denumire proiect

SF

PT

Alte tipuri de documente

Total

Investitii

Observatii

Modernizare reamenajare spatii publice de agrement

Platoul Cornesti

50.000,00

1.702.013,22

44.923,42

1.796.936,64

Costuri pentru consultanta

Proiect integrat de dezvoltare urbana

34.000,00

923.500,00

42.500,00

1.000.000,00

Costuri pentru consultanta

Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi

2.000,00

119.000,00

4.000,00

125.000,00

Finantat conform Ordonantei de urgenta nr. 59 din 20.iunie 2007 privind instituirea P Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi

TOTAL

86.000,00

2.794.513,22

91.423,42

2.921.936,64

70.02.50.03.ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective

de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii

Valoarea totala

0

1

2

1

Modernizare P-ta Teatrului

5.040.000

2

Mobilier urban P-ta Teatrului

300.000

3

Corpuri iluminat P-ta Teatrului

500.000

4

Expertize, studii, proiecte

300.000

5

Expertize studii proiecte-Reamenajarea fantanii musicale Bodor Peter

10.000

TOTAL

6.150.000

70.02.50.04.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Prognoza buget 2009-expunere

%

1

2

3

4

70.02.50.04.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii

0

600.000

0,00

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

0

600.000

0,00

CAPITOLUL 74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

18.751.000

1.749.708

18.977.459

101,21

20.727.167

BUNURI SI SERVICII

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

304.322

0,00

304.322

CHELTUIELI DE CAPITAL-Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin

3.291.000

521.689

6.305.000

191,58

6.826.689

74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

74.02.05. Ol.Salubritate

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

BUNURI SI SER VICII

15.460.000

1.228.019

12.368.137

80,00

13.596.156

74.02.05.02.C0lectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

3.291.000

521.689

6.305.000

191,58

6.826.689

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.291.000

521.689

6.305.000

191,58

6.826.689

Platforma pentru statia de compactare si ambalare deșeuri

0

0

2.505.000

0,00

2.505.000

Instalație de compactare deseuri-bilet la ordin

0

0

3.800.000

0,00

3.800.000

74.02.05.01.SERVICIUL CONTROL GOSPODĂRIE COMUNALA SI PROTECȚIA MEDIULUI

NR. CRT.

DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITATILOR

VALOAREA ESTIMATA (RON)

1

Alte lucrari neprevazute, studii, proiecte, avize, elaborare harta de zgomot, decolmatari pâraie, demolari constructii, cursuri perfectionare, etc.

270.030

2

Lucrari de ecologizare la rampa de deseuri (statia de epurare, 900.000 lei credit bancar)

450.050

TOTAL

720.080

1

Salubrizare zilnica si organizarea actiunii “Luna curateniei de primavara si toamna”

7.687.754

2

Organizarea actiunii de deratizare, dezinsectie generala a municipiului

990.110

3

Constructia boxelor de deseuri, inclusiv la unitatile de învatamânt

269.893

4

Lucrari de deszapezire

2.700.300

TOTAL

11.648.057

TOTAL GENERAL

12.368.137

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect

Contributie proprie

Grant

Total

Observatii

“Întocmirea hartii de zgomot a Municipiului Tîrgu-

Mures”

121.728,60

182.592,90

304.321,50

Finantat de Agentia Fondului ptr. Mediu

TOTAL

121.728,60

182.592,90

304.321,50

74.02.05.02.COLECTAREA, TRATAREA SI DISTRUGEREA DEȘEURILOR

NR.

CRT.

DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITATILOR

VALOAREA ESTIMATA (RON)

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.305.000

1

Platforma pentru statia de compactare si ambalare deseuri

2.505.000

2

Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin

3.800.000

80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

7.381.941

616.338

1.650.000

22,35

2.266.338

BUNURI SI SERVICII

4.158.945

162.520

500.000

12,02

662.520

ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)

150.000

0

150.000

100,00

150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE, din care:

3.072.996

453.818

1.000.000

32,54

1.453.818

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

38.904.197

0

43.690.000

112,30

43.690.000

81.02.06.Energie termica

38.904.197

0

43.690.000

112,30

43.690.000

CONTRIBUȚIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA

26.020.000

0

32.835.000

126,19

32.835.000

ALTE TRANSFERURI-cartierul Unirii+lucr. executate

12.884.197

0

10.855.000

84,25

10.855.000

Lista de investiții din surse de la bugetul local pe anul 2009, alocate pentru SC Energomur SA

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Valoarea totala a investitiei

De la bugetul local

Total, din care:

192.625.329

10.855.000

A.

Lucrari în continuare, din care:

181.278.079

8.152.000

1

Modernizarea producerii si distribuirii energiei termice în cartierul Unirii

12.300.000

2.763.000

2

Alimentarea cu energie termica pentru încalzire si prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Tg-Mures etapa 1, CT3, 4,5,6 si 7

47.252.000

124.000

3

Modernizarea productiei si distributiei de energie termica în ansamblul de locuinte Dâmbu Pietros

71.527.801

3.152.000

4

Modernizarea alimentarii cu energie termica pentru încalzire si prepararii acc din zona 7 Noiembrie din municipiul Tg-Mures

36.598.078

1.250.000

5

Extindere retele termice

13.200.000

463.000

6

Achizitie si instalare centrala termica la Scoala generala nr.12

400.000

400.000

B

Lucrari noi

11.287.250

2.643.000

1

Recuperare si utilizare gaz de depozit în Tg-Mures, România

11.287.250

2.643.000

C

Alte cheltuieli de investitii

60.000

60.000

CAPITOLUL 84.02. TRANSPORTURI

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

84.02.TRANSPORTURI

67.124.274

6.590.742

64.770.295

96,49

71.361.037

BUNURI SI SERVICII din care:

2.117.834

76.505

180.000

8,50

256.505

-cheltuieli de reparații din care:

39.825.000

3.905.226

12.700.000

31,89

16.605.226

creditfurnizor

4.420.000

0

4.500.000

101,81

4.500.000

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

22.450.946

22.450.946

SUBVENȚII

9.226.440

71.436

9.200.000

99,71

9.271.436

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.705.000

2.537.575

13.139.349

112,25

15.676.924

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4.250.000

0

4.800.000

112,94

4.800.000

RAMBURSARIDE CREDITE EXTERNE

0

0

2.300.000

0,00

2.300.000

84.02.03. Transport rutier

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

84.02.03. Transport rutier

67.124.274

6.590.742

64.770.295

96,49

71.361.037

BUNURI SI SERVICII din care:

2.117.834

76.505

180.000

8,50

256.505

-cheltuieli de reparații din care:

39.825.000

3.905.226

12.700.000

31,89

16.605.226

credit furnizor

4.420.000

0

4.500.000

101,81

4.500.000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

22.450.946

0,00

22.450.946

SUBVENTII

9.226.440

71.436

9.200.000

99,71

9.271.436

ALTE TRANSFERURI

4.250.000

0

4.800.000

112,94

4.800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.705.000

2.537.575

13.139.349

112,25

15.676.924

RAMBURSARIDE CREDITE EXTERNE

0

0

2.300.000

0,00

2.300.000

84.02.03.01.Drumuri si poduri

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

84.02.03.01.Drumuri si poduri

2.410.000

995.405

250.000

10,37

1.245.405

-cheltuieli de reparatii

2.410.000

995.405

250.000

10,37

1.245.405

84.02.03.02.Transport in comun

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

84.02.03.02. Transport in comun

13.476.440

71.436

14.000.000

103,89

14.071.436

SUBVENTII

9.226.440

71.436

9.200.000

99,71

9.271.436

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4.250.000

0

4.800.000

112,94

4.800.000

84.02.03.02 TRANSPORT SUBVENTIONAT PT.PENSIONARI, ALTE CATEGORII, ELEVI, STUDENT!

Cod art.

Denumire articol

CHELTUIELI - RON

Observatii

Sume 2008

Prognoza

2009

Platite

Neplatite

200301

Subvenții pt.acoperirea diferentelor de preț si tarif

9.224.279

714.836

9.200.000

26.000 pers./luna

TOTAL

9.224.279

714.836

9.200.000

84.02.03.03.Strazi

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Facturi neachitate 31.12.2008

Prognoza buget 2009-expunere

%

TOTAL

BUGET 2009

1

2

3

4

5

6

84.02.03.03.Strazi

51.237.834

5.523.901

48.220.295

94,11

53.744.196

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2.117.834

76.505

180.000

8,50

256.505

-cheltuieli de reparații din care:

37.415.000

2.909.821

12.450.000

33,28

15.359.821

creditfurnizor

4.420.000

0

4.500.000

101,81

4.500.000

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

22.450.946

0,00

22.450.946

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.705.000

2.537.575

13.139.349

112,25

15.676.924

84.02.03.03.SERVICIUL TEHNICO EDILITAR-SERVICIUL DE COORDONARE A TRANSPORTULUI

PUBLIC RUTIER

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor/activitatilor

Valoarea estimativa

OBS.

1.

Lucrari de siguranta circulatiei (contract in derulare nr.155/2004)

1.700.000

Lucrare in continuare

2.

Lucrari de realizare Dispecerat de trafic rutier (proiectare, executie lucrari)

100.000

3.

Lucrari de semaforizare intersectii noi.

500.000

4.

Proiectare modificari geometrii intersectii

200.000

5.

Lucrari neprevazute

300.000

6.

Achizitionare formulare si indicatoare marcate pentru transport local (reautorizare transport local)

100.000

7.

Achizitionare materiale pentru siguranta circulatiei

1.500.000

Total

4.400.000

84.02.03.03.STRAZI -PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITIIPUBLICE

Nr. crt.

Cod C.P.V.

Denumirea achizitiei conform C.P.V.

Estimare -lei-

1

Întretinere si rep.curente carosabil si trotuare

5.000.000

2

Plombari, balastari, rep.alei pietonale-carosabile si parcari

3.050.000

45233141-9

Plombari cu asfalt

45233142-6

Plombari cu beton

45233142-6

Întretinere cu calup

45233141-9

Balastari

45233142-6

Parcari ecologice

45233141-9

Întretinere parcari si alei în cartiere

Propuneri proiecte de investiții care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect

SF

PT

Alte tipuri de documente

Total

Investitii

Observatii

Modernizarea retelei de strazi din municipiul Tîrgu-Mures

0,00

884.000,00

0,00

884.000,00

20.000.000,00

884.000 Ron - Costuri pentru transa finala aferenta contractului de consultanta Documentatie depusa la ADR Centru si aprobata, PT in curs de depunere pentru etapa de prefinantare

Prelungirea Caii Sighisoarei în doua directii - legatura cu DN13 siDN15 (6km)

47.008,40

1.488.599,34

31.338,93

1.566.946,67

Costuri pentru consultanta

TOTAL

47.0008,40

2.372.599,34

31.338,93

2.450.946,67

20.000.000,00

TOTAL GEN: 22.450.946,67

84.02.03.03.STRAZI

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor/activitatilor

Valoarea estimativa

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.439.349

Prelungirea Calea Sighisoarei

1.200.000

Stazi in Cartierul Belvedere

4.000.000

Modernizare strazi ISPA

3.889.349

Modernizare strada Baladei

250.000

Extindere sistem monitorizare intersectii

100.000

84.02.03.03.STRAZI - PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. crt.

Cod C.P.V.

Denumirea achizitiei conform C.P.V.

Estimare -lei-

1

Lucrari în continuare

3.700.000

45233122-8

Reparatie capitala str.Sinaia

1.800.000

45233122-1

Modernizare str.Rasaritului

1.600.000

4523323386

Reparatie capitala str.Szecsenyi I

300.000

84.02.03.50.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii

DENUMIRE INDICATOR

BUGET RECTIFICAT

Prognoza buget 2009-expunere

%

1

2

3

4

84.02.03.50.Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții

0

2.300.000

0,00

RAMB URSARI DE CREDITE EXTERNE

0

2.300.000

0,00

Anexa nr.17

BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN AFARA BUGETULUI LOCAL

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

BUGET 2008

BUGET 2009

TOTAL VENITURI (rd.2)

1

21,425,019

9,100,000

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

21,425,019

9,100,000

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)

3

21,425,019

9,100,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)

4

21,425,019

9,100,000

Diverse venituri (rd.6 la rd.11)

5

36.11

21,425,019

9,100,000

Taxe speciale

6

36.11.06

4,688,760

5,000,000

Amortizare mijloace fixe

7

36.11.07

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

8

36.11.08

1,855,000

2,000,000

Fondul de risc

9

36.11.09

0

Fond de rulment

10

36.11.10

11,761,259

100,000

Alte venituri

11

36.11.50

3,120,000

2,000,000

12

0

TOTAL CHELTUIELI

(rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)

13

21,425,019

9,100,000

CHELTUIELI CURENTE

(rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

6,446,760

7,000,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

(rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232+)

15

10

3,120,000

2,000,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

(rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233)

16

20

3,326,760

5,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

(rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)

17

70

3,215,000

2,000,000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

(rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235)

18

71

3,215,000

2,000,000

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)

19

71.01

3,215,000

2,000,000

Constructii

20

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

21

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

22

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

23

71.01.30

3,215,000

2,000,000

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)

24

79

11,761,259

100,000

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)

25

80

11,761,259

100,000

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)

26

80.08

11,761,259

100,000

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250)

27

96.11

0

0

EXCEDENT (rd.251)

28

98.11

0

0

DEFICIT (rd.252)

29

99.11

0

0

30

0

Autoritati publice si actiuni externe (rd.32)

31

51.11

3,268,760

2,000,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

3,168,760

2,000,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

3,120,000

2,000,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

48,760

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

100,000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

100,000

0

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71.01

100,000

Constructii

38

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

39

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

40

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

41

71.01.30

100,000

Din total capitol:

42

3,268,760

2,000,000

Autoritati executive si legislative (rd.44)

43

51.11.01

3,268,760

2,000,000

Autoritati executive

44

51.11.01.03

3,268,760

2,000,000

45

0

Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)

46

54.11

11,761,259

100,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)

47

01

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

48

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)

50

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)

51

71

0

0

Active fixe (rd.53+..+56)

52

71.01

0

0

Constructii

53

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

54

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

55

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

56

71.01.30

0

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)

57

79

11,761,259

100,000

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)

58

80

11,761,259

100,000

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

59

80.08

11,761,259

100,000

Din total capitol:

60

11,761,259

100,000

Fond de rulment

61

54.11.08

11,761,259

100,000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

62

54.11.10

0

Alte servicii publice generale

63

54.11.50

0

64

0

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

0

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

69

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)

70

71

0

0

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71.01

0

0

Constructii

72

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

73

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

74

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

75

71.01.30

0

Din total capitol:

76

0

0

Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79)

77

65.11.03

0

0

Învatamânt prescolar

78

65.11.03.01

0

Învatamânt primar

79

65.11.03.02

0

Învatamânt secundar (rd.81 la 83)

80

65.11.04

0

0

Învatamânt secundar inferior

81

65.11.04.01

0

Învatamânt secundar superior

82

65.11.04.02

0

Invatamant profesional

83

65.11.04.03

0

Învatamânt postliceal

84

65.11.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.86)

85

65.11.07

0

0

Învatamânt special

86

65.11.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (rd.88+89)

87

65.11.11

0

0

Internate si cantine pentru elevi

88

65.11.11.03

0

Alte servicii auxiliare

89

65.11.11.30

0

90

0

Sanatate (rd.93+94)

91

66.11

0

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.76+77)

92

01

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)

95

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)

96

71

0

0

Active fixe (rd.98+..+101)

97

71.01

0

0

Constructii

98

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

99

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

100

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

101

71.01.30

0

Din total capitol:

102

0

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd. 104)

103

66.11.06

0

0

Spitale generale

104

66.11.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 106+107)

105

66.11.50

0

0

Crese

106

66.11.50.03

0

Alte institutii si actiuni sanitare

107

66.11.50.50

0

108

0

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)

109

67.11

848,000

250,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112)

110

01

648,000

250,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

648,000

250,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

200,000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)

114

71

200,000

Active fixe (rd.116+..+119)

115

71.01

200,000

Constructii

116

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

117

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

118

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

119

71.01.30

200,000

Din total capitol:

120

848,000

250,000

Servicii culturale (rd.122 la 131)

121

67.11.03

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

122

67.11.03.02

0

Muzee

123

67.11.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

124

67.11.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

125

67.11.03.05

0

Case de cultura

126

67.11.03.06

0

Camine culturale

127

67.11.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

128

67.11.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

129

67.11.03.12

0

Centre culturale

130

67.11.03.14

0

Alte servicii culturale

131

67.11.03.30

0

Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135)

132

67.11.05

848,000

250,000

Sport

133

67.11.05.01

0

Tineret

134

67.11.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

135

67.11.05.03

848,000

250,000

Servicii religioase

136

67.11.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

137

67.11.50

0

138

0

Asigurari si asistenta sociala (rd.151+152+154+155+156+159)

139

68.11

0

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

140

01

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

141

02

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

142

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)

143

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)

144

71

0

0

Active fixe (rd.146+..+149)

145

71.01

0

0

Constructii

146

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

147

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

148

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

149

71.01.30

0

Din total capitol:

150

0

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

151

68.11.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.153)

152

68.11.05

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

153

68.11.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

154

68.11.06

0

Ajutoare pentru locuinte

155

68.11.10

0

Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158)

156

68.11.15

0

0

Ajutor social

157

68.11.15.01

0

Cantine de ajutor social

158

68.11.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

159

68.11.50

0

160

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807)

161

70.11

2,915,000

2,750,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

1,060,000

750,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

163

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164

20

1,060,000

750,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (i'd.166)

165

70

2,915,000

2,000,000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167)

166

71

2,915,000

2,000,000

Active fixe (rd.168+..+171)

167

71.01

2,915,000

2,000,000

Construcții

168

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

169

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

170

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

171

71.01.30

2,915,000

2,000,000

Din total capitol:

172

2,915,000

2,000,000

Locuinte (rd.174)

173

70.11.03

1,855,000

2,000,000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

174

70.11.03.01

1,855,000

2,000,000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177)

175

70.11.05

0

0

Alimentare cu apa

176

70.11.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

177

70.11.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

178

70.11.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

179

70.11.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

180

70.11.50

1,060,000

750,000

181

0

Protecția mediului (rd.194+197)

182

74.11

1,042,000

2,000,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)

183

01

70,000

2,000,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

185

20

70,000

2,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187)

186

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188)

187

71

0

0

Active fixe (rd.189+..+192)

188

71.01

0

0

Constructii

189

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

190

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

191

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

192

71.01.30

0

0

Din total capitol:

193

1,042,000

2,000,000

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196)

194

74.11.05

1,042,000

2,000,000

Salubritate

195

74.11.05.01

1,042,000

2,000,000

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

196

74.11.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

197

74.11.06

0

198

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)

199

80.11

0

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)

200

01

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

201

10

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

202

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)

203

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)

204

71

0

0

Active fixe (rd.206+..+209)

205

71.01

0

0

Constructii

206

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

207

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

208

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

209

71.01.30

0

Din total capitol:

210

0

0

Actiuni generale economice si comerciale (rd.212+213)

211

80.11.01

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

212

80.11.01.06

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

213

80.11.01.10

0

214

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.227)

215

83.11

0

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)

216

01

0

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

217

02

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)

219

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221)

220

71

0

0

Active fixe (rd.222+..+225)

221

71.01

0

0

Construcții

222

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

223

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

224

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

225

71.01.30

0

Din total capitol:

226

0

0

Agricultura (rd.228)

227

83.11.03

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

228

83.11.03.30

0

229

0

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84.11

1,590,000

2,000,000

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

01

1,500,000

2,000,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

232

02

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

1,500,000

2,000,000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

0

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236)

235

71

0

0

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71.01

0

0

Constructii

237

71.01.01

0

Masini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

239

71.01.03

0

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

240

71.01.30

0

Din total capitol:

241

1,590,000

2,000,000

Transport rutier (rd.243 la 245)

242

84.11.03

1,590,000

2,000,000

Drumuri si poduri

243

84.11.03.01

0

Transport în comun

244

84.11.03.02

0

Strazi , trotuare, alei

245

84.11.03.03

1,590,000

2,000,000

Transport aerian (rd.247)

246

84.11.06

0

0

Aviatia civila

247

84.11.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

248

84.11.50

0

249

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

250

96.11

0

EXCEDENT

251

98.11

0

DEFICIT

252

99.11

0

BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

NR.CRT.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

BUGET 2008

BUGET 2009

Venituri

8,981,376.15

2,378,087

1

împrumuturi externe pentru investiții

8,981,376.15

2,378,087

Cheltuieli

8,981,376.15

2,378,087

1

Modernizare locuinte sociale

649,586.15

649,586

str. Rovinari nr 24A

0.00

str. Rovinari nr. 24B

649,586.00

649,586

2

Reabilitare pod Calarasi

0.00

3

Modernizare 4 strazi

4,718,886.00

311,544

B-dul 22 dec 1989

2,623,164.00

150,692

str. Cutezantei

0.00

B-dul Panduri

189,742.00

160,852

B-dul 1 dec 1918

1,905,981.00

4

Amenajare parcare Bulevard

599,734.00

5

Modernizare P-ta Teatrului

450,000.00

353,787

6

Statie de epurare la groapa de gunoi

900,000.00

900,000

7

Calea Sighisoarei

0.00

8

Modernizare conducte energie termica

1,500,000.00

9

Modernizare str. Tudor Vladimirescu

0.00

10

Amenajare inersectie P-ta Victoriei

0.00

11

Modernizare piscina Mircea Birau

0.00

12

Achizitie cladiri sociale SC ROMCAB SA

163,170.00

163,170

13

Modernizare P-ta Teatrului

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

BUGET

2008

BUGET 2009

TOTAL VENITURI , din care:

000111

21,190,000

44,109,949

VENITURI ÎNVATAMÂNT

7,000,000

8,000,000

VENITURI CASA DE CULTURA MIHAI EMINESCU

1,990,000

2,954,000

VENITURI UNIVERSITATEA POPULARA

1,375,949

1,375,949

VENITURI SERE SI ZONE VERZI

450,000

450,000

VENITURI CAMIN SPITAL

441,000

540,000

VENITURI SPATII COMERCIALE

4,243,051

25,000,000

VENITURI ADMINISTRATIA PIETELOR

3,990,000

4,090,000

VENITURI CASA DE OASPETI

1,700,000

1,700,000

TOTAL CHELTUIELI , din care:

50.10

21,190,000

44,109,949

ÎNVATAMÂNT, din care:

65.10

7,000,000

8,000,000

Cheltuieli de personal

924,998

1,500,000

Cheltuieli materiale

6,006,662

6,460,000

Asistenta sociala

37,569

50,000

Cheltuieli de capital

30,771

40,000

CASA DE CULTURA MIHAI EMINESCU, din care:

67.10.03.06

1,990,000

2,954,000

Cheltuieli de personal

672,000

808,000

Cheltuieli materiale

936,000

1,076,000

Cheltuieli cu dobanda

2,000

Cheltuieli de capital

380,000

1,070,000

UNIVERSITATEA POPULARA, din care:

67.10.03.09

1,375,949

1,375,949

Cheltuieli de personal

718,461

718,461

Cheltuieli materiale

355,888

355,888

Cheltuieli de capital

301,600

301,600

SERE SI ZONE VERZI, din care:

67.10.50

450,000

450,000

Cheltuieli materiale

450,000

450,000

CAMIN SPITAL, din care:

68.10.04

441,000

540,000

Cheltuieli materiale

441,000

520,000

Cheltuieli de capital

20,000

SPATII COMERCIALE, din care

70.10.50

4,243,051

25,000,000

Cheltuieli materiale

4,243,051

25,000,000

CASA DE OASPETI, din care:

80.10

1,700,000

1,700,000

Cheltuieli de personal

750,000

750,000

Cheltuieli materiale

950,000

950,000

ADMINISTRATIA PIETELOR, din care:

87.10.

3,990,000

4,090,000

Cheltuieli de personal

1,946,000

2,393,000

Cheltuieli materiale

1,455,700

1,177,000

Transferuri

313,000

250,000

Alte transferuri

7,200

10,000

Alte cheltuieli

30,000

10,000

Cheltuieli de capital

238,100

250,000

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Nr. crt.

Titlu proiect

Capitol bugetar

BUGET 2009

1

VENITURI

310,000.00

2

CHELTUIELI

310,000.00

Serviciul Public Politia Comunitara - Tîrgu-Mures, din care:

51.08

310,000.00

CHELTUIELI MATERIALE

210,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

100,000.00