Hotărârea nr. 98/2009

HCL 98 Privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. ¦i a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa ¦i de canalizare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 97

din 3 martie 2009

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu

sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședințelor

A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș din data de 27.03.2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 134 din 24.02.2009 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.03.2009, precum si convocatoarele Consiliului de Administratie ulterioare pentru data de 27.03.2009, propunerile si amendamentele unor consilieri din Plenul Sedintei Consiliului local municipal Tîrgu Mures din data de 3 martie 2009,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” si alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, precum si prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 306/2005 privind aprobarea unor masuri în legatura cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mures în societate comerciala pe actiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se mandateaza reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mures - dl. Todoran Liviu Emil Nicu, pentru aprobarea documentelor de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Compania Aquaserv S.A., dupa cum urmeaza:

  • - A.G.A. S.C. Compania Aquaserv S.A. - extraordinara din data de 27.03.2009, ora 10,00, pentru punctul „a” si „b” din convocator;

  • - A.G.A. S.C. Compania Aquaserv S.A. - ordinara din data de 27.03.2009, ora 11,00, pentru:

  • 1) Pct. „a” si „c” iar din pct. „b” - fara lista de investitii din surse bugetare pâna la aprobarea bugetului;

  • 2) Revocarea din funcție a administratorilor si a Președintelui Consiliului de Administrație;

  • 3) Numirea în Consiliul de Administratia al S.C. Compania Aquaserv S.A. a d-lor: Pop Aurel Mircea, Moca Teodoru, Rus Adrian, Pajint Marcela si Racz Lucian;

  • 4) Recomandarea încheierii în conditiile legii a unor contracte cu dl. Torzsok Laszlo Sandor pentru functia de director general si cu dl. Lazar Sorin pentru functia de director economic.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârari se însarcineaza reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mures în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Consilieri locali municipali:

ing. Maior Sergiu Claudiu ________________

ing. Buda Stelian Bogdan ________________

dr. Ioan Sita               ________________

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban