Hotărârea nr. 96/2009

HCL 96 Privind acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamina, pentru pensionarii cu venituri mici.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 96 din 26 februarie 2009

privind acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamâna, pentru pensionarii cu venituri mici

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 660/AS/26.02.2009 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamâna, pentru pensionarii cu venituri mici,

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” si „c”, alin. (4), lit. „d” si „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba, în baza art. 3 din H.G. nr. 421/2008, un cuantum al alocatiei de hrana de 10 lei/zi/persoana, prin suplimentarea cu 4 lei al nivelului de 6 lei/zi/persoana, stabilit prin H.G. nr. 421/2008, pentru pensionari cu venituri mici din municipiul Tîrgu Mures.

Art. 2. Se aproba programul intitulat „Sa ne îngrijim bunicii”cave consta în acordarea unui meniu, de doua ori pe saptamâna, pentru pensionarii din municipiul Tîrgu Mures, al caror venit net lunar pe membru de familie nu depaseste nivelul stabilit pentru acordarea ajutorului de încalzire. Costul total al meniului în cuantum de 10 lei va fi suportat din bugetul municipiului Tîrgu Mures.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Asistenta Sociala si Directia Economica.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban