Hotărârea nr. 95/2009

HCL 95 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public stradal din municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 95 din 26 februarie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public stradal din municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 115 din 24.02.2009, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public stradal din municipiul Tîrgu Mures,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) , lit. „b”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public stradal din municipiul Tîrgu Mures.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

REABILITAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL DIN MUNICIPIUL TIRGU-MURES

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL I Date generale:

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii; Reabilitarea iluminatului public stradal din municipiul Tg.-Mures

1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul): jud. Mures,Municipiul Tg.-Mures,

 • 1.3. Titularul investitiei: Municipiul Tg.-Mures, jud. Mures,

 • 1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Tg.-Mures, jud. Mures,

 • 1.5. Elaboratorul studiului: Municipiul Tg.-Mures, Administratia Domeniului Public, Biroul E nergetic.

CAPITOLUl II Informatii generale privind proiectul:

2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului:

Având în vedere faptul ca înfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Tg.-Mures, precum si înfiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemului de iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mures intra in competenta exclusiva a autoritatii administratiei publice locale, mun. Tg.-Mures elaboreaza un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public stradal în anumite zone a localitatii unde iluminatul existent nu asigura parametrii luminotehnici impusi la standardele SR 13433 si alinierea la normele UE.

2.2. Descrierea investitiei:

a) Scenarii propuse având în vedere directiile Strategiei energetice a municipiului Tg.-Mures în iluminatul obiectivelor de interes public:

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Iluminatul public urban stradal din mun. Tg.-Mures, în afara zonelor unde s-au efectuat lucrari de reabilitare, este necorespunzator din punct de vedere luminotehnic, din urmatoarele motive: distanta prea mare prevazuta între stâlpii de iluminat public, corpuri de iluminat degradate, neperformante, cu caracteristici luminotehnice necorespunzatoare, de tipul cu incandescenta, Noris si PVB.

Trebuie tinut cont de faptul ca în anumite portiuni distanta prea mare prevazuta initial între stâlpii de iluminat public poate fi compensata prin înlocuirea corpurilor vechi si montarea unor corpuri noi, cu caracteristici corespunzatoare, astfel încât se poate ajunge la o luminozitate adecvata.

În principal se va urmării reabilitarea iluminatului public stradal în zone unde traficul rutier si pietonal este mai intens, iar corpurile de iluminat sunt învechite si degradate, urmarindu-se de asemenea reabilitarea unor perimetre, pentru a se realiza si din punct de vedere unitar un iluminat public fara diferente semnificative de luminozitate în zone cu intensitate comparabila a traficului. De asemenea, sunt întâlnite situatii în care se impune modificarea amplasamentelor stâlpilor existenti, montarea unor retele de alimentare subterana noi, datorita unor factori cum ar fi reconfigurarea cailor de acces initiale (inclusiv cresterea traficului auto sau/si pietonal), disfunctii create de vechimea de peste 30 de ani a cablurilor de alimentare subterana si a stâlpilor, coroborate cu vegetatia plantata ulterior, de care nu s-a tinut cont în proiectarea initiala a iluminatului Se va acorda o atentie deosebita si reabilitarii iluminatului public stradal în zonele de risc, respectiv a intersectiilor, trecerilor pentru pietoni si trecerile la nivel cu calea ferata.

Scenariul 1. In cazul în care se va mentine functionarea în anumite zone a corpurilor de iluminat cu lampi cu incandescenta, tip Noris si PVB, nu se vor realiza beneficii indirecte si efectele lor sociale cum ar fi: cresterea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii, cresterea gradului de securitate individuala si colectiva în cadrul comunitatilor locale, asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, functionarea si exploatarea în conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economico-sociala a comunitatii locale, crearea unei personalitati urbane atât pe timpul zilei cât si pe timpul noptii.

Scenariul 2. Pentru realizarea reabilitarii iluminatului public stradal din punct de vedere al locatiilor fixe de consum (stâlpi existenti) sunt necesare interventii asupra punctelor luminoase cu înlocuirea corpurilor de iluminat existente, învechite si degradate, depasite moral si fizic, cu puteri cuprinse între 80 W si 250 W de tip cu incandescenta, Noris sau PVB, cu produse performante, care vor fi montate tinându-se cont de factori cum ar fi capacitatea de dispersie a fluxului luminos, posibilitatile de reglare, puterea, dimensiuni, colorit, eficacitate luminoasa, etc., pentru a satisface corespunzator conditiile impuse de clasa de iluminare a strazii sau a intersectiei, arhitectura, vegetatie, etc.

Reabilitarea iluminatului public stradal consta în îmbinarea si echilibrarea solutiilor teoretice cu cele practice si economice (consumuri energetice reduse, costuri minime de întretinere si instalare, totalitatea costurilor administratorului sistemului de iluminat). Se poate aprecia faptul ca realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investitie minima, reprezinta un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat modern si eficient.

Se va proceda la înlocuirea actualelor surse de lumina cu incandescenta si cu vapori de înalta presiune de mercur cu surse de lumina de eficacitate luminoasa marita ce vor asigura nivelul de iluminare adecvat scopului si destinatiei, un confort vizual îmbunatatit si costuri mai reduse de energie electrica.

Analiza beneficiilor indirecte si a costurilor antrenate poate sa aiba în vedere doua aspecte : reducerea costuri de întretinere si reducerea consumului de energie electrica în instalatiile de iluminat public stradal.

Aducerea iluminatului public stradal la parametrii stabiliti prin SR 13433/99 precum si alinierea la normele europene impun schimbarea lampilor si corpurilor de iluminat neperformante cu lampi fiabile si performante, argumentele expuse atât pe linia beneficiilor indirecte cât si cele economice releva necesitatea eficientizarii iluminatului public stradal în mun. Tg.-Mures.

Scenariul recomandat de catre elaborator: Scenariul 2

c) Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica:

În cadrul lucrărilor de reabilitare a iluminatului public stradal din mun. Tg.-Mures se va proceda la demontarea corpurilor de iluminat existente, învechite si degradate, depasite moral si fizic, cu puteri cuprinse între 70 W si 250 W de tip cu incandescenta, Noris sau PVB si a cârjelor (consolelor) de prindere pe stâlpii electrici si montarea de corpuri de iluminat performante, fiabile si eficiente, echipate cu surse de lumina de eficacitate luminoasa marita ce vor asigura nivelul de iluminare adecvat scopului si destinatiei, un confort vizual îmbunatatit si costuri mai reduse de energie electrica.

Corpurile de iluminat noi, cu caracteristici luminotehnice superioare, se vor monta prin intermediul consolelor atât pe stâlpi electrici destinati numai iluminatului public stradal, cât si pe stâlpi electrici care sustin retele electrice mixte, de iluminat public si de distributie a energiei electrice la consumatorii finali.

CAPITOLUL III Date tehnice ale investiției:

 • 3.1 Zona si amplasamentul: Domeniul public al municipiului Tg.-Mures, strazi principale (artere urbane) cu trafic intens si mediu, drumuri de legatura mai putin importante, drumuri de distributie locala, drumuri de acces în zone rezidentiale, drumiri de acces direct la proprietari.

3.2 Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat: Domeniul public ,ocupat de stâlpi de iluminat public stradal.

3.5 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Se vor monta în cadrul lucrarilor de reabilitare a iluminatului public din mun. Tg.-Mures corpuri de iluminat (complet echipate) cât mai apropiate ca si caracteristici tehnice (dimensiuni, colorit) de aceasta gama, cu puteri cuprinse între 100 si 250 W.

Produsele ofertate trebuie sa corespunda urmatoarelor standarde : EN 60598, EN 55015, EN 61547, SR EN 60598 si sa fie certificate de sistemul de asigurare a calitatii ISO 9002, sa fie omologate si sa se încadreze în caracteristicile tehnice nominale solicitate. Pentru gradele de protectie la etanseitate se vor prezenta buletine de analiza.

Analiza optiunilor :

 • - montare corpuri de iluminat Varianta 1

 • - montare corpuri de iluminat Varianta 2

Atât din experienta unor lucrari similare, cât si facând comparatia caracteristicilor tehnice minimale ale corpurilor de iluminat-tip prezentate, si tinându-se cont mai ales de randamentul luminotehnic, se opteaza pentru Varianta 2.

Caracteristici tehnice minimale ale corpurilor de iluminat

Corpuri de iluminat stradal pentru lampi cu vapori de sodiu 100+250 W Varianta 1

Descriere :

Este destinat iluminatului rutier si urban stradal.

 • - difuzor din policarbonat (rezistent la acte de vandalism)

 • - dirijarea fluxului luminos cu ajutorul a 5/3 pozitii reglare reflector

 • - acces sigur si rapid la lampa, fara a utiliza scule

 • - prinderea pe brat sau în cap de stâlp

Aplicatii principale :

 • - cai de circulatie cu trafic rutier de mare viteza cu doua sensuri de circulatie- clase de iluminat tip M1, M2, M3, M4

 • - cai de circulatie cu trafic important si mai putin important-clase de iluminat M1, M2,

M3, M4

- zone pietonale-clase de iluminat P1-P7

Caracteristici :

Tip soclu                                                   E25 / E 40

Grad de protectie la etanseitatea modul optic

Grad de protectie la etanseitatea modul aparataj

Rezistenta la impact

Clasa de izolatie electrica

Randament luminotennic

Corpuri de iluminat stradal pentru lampi cu vapori de sodiu 100+250 W Varianta 2

Descriere :

Este destinat iluminatului rutier si urban stradal.

 • - dirijarea fluxului luminos cu ajutorul a 5 pozitii de reglare a reflectorului, cu dispersie eficienta

 • - întretinerea rapida si sigura, fara a utilize scule

 • - placa amovibila a modulului aparataj, asigura un timp minim pentru mentenanta

 • - difuzor din policarbonat (rezistent la acte de vandalism)

 • - prinderea pe brat sau în cap de stâlp

 • - fixarea carcasei în pozitia deschis cu ajutorul unui dispozitiv-arc de blocare

 • - debransarea de la reteaua electrica, prin deconectarea manuala a unei fise mama-tata Aplicatii principale :

 • - cai de circulatie cu trafic rutier de mare viteza cu sensuri de circulatie separate si cai de circulatie cu trafic rutier de mare viteza cu doua sensuri de circulatie- clase de iluminat tip M1, M2, M3

 • - zone de risc: intersectii cu doua sau mai multe cai de circulatie, intersectii giratorii complexe-clase de iluminat tip C0, C1, C2, C3

 • - cai de acces în zone rezidentiale-clase de iluminat M1, M2, M3

Caracteristici :

Tip soclu

Grad de protectie la etanseitatea modul optic

Grad de protectie la etanseitatea modul aparataj

Rezistenta la impact                                                   IK

Clasa de izolatie electrica                                                        I / II

Randament luminotennic

3.6. Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

Prin lucrările de reabilitare a iluminatului public stradal din mun. Tg.-Mures se evita poluarea luminoasa, consecinta unui iluminat public defectuos, utilizare ineficienta, inutila sau total inestetica a luminii artificiale si se urmareste folosirea unor corpuri de iluminat care directioneaza în jos toata lumina pe care o produc, iar sursa de lumina nu este direct vizibila, se vede doar suprafata iluminata. Dintre diferitele categorii de poluare luminoasa fac parte: supra-iluminarea, luminile orbitoare, gruparile excesive de lumini, lumina care trece de limita proprietarii.

Prin reabilitare a iluminatului public stradal si eficientizarea gestiunii Sistemului de Iluminat Public se reduce în mod direct si în mod indirect poluarea cu emisii CO2, respectiv din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrica în Sistemul de Iluminat Public, preconizam o scadere cu cel putin 55% pentru fiecare corp de iluminat vechi înlocuit.

CAPITOLUL IV Sursele de finantare a investitiei:

Sursele de finantare a investitiilor se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau din fonduri de la bugetul local.

CAPITOLULl V Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

5.1. Numar de locuri de munca create în faza de operare.

Exploatarea iluminatului public stradal va fi asigurata de personalul operatorului care presteaza serviciile de remediere a defectiunilor în iluminatul public - schimburi de lampi si accesorii defecte, mentenanta, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAPITOLULVI Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

6.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei):

Aceasta documentatie cuprinde devizul general , devizul financiar, devizul pe obiect, precum si anexa cu cantitatile de lucrari.

(în preturi - februarie 2009, 1 euro = 4,29 lei),

 • 6.2. Esalonarea investitiei : Lucrarile prevazute în prezentul studiu se vor executa în mai multe etape pe parcursul a doi ani, în functie de alocarea de fonduri de la bugetul local, astfel:

 • - în anul 2009: 800.000 lei

 • - în anul 2010: 1.000.000 lei

6.3. Avize si acorduri de principiu:

Prezentul Studiu va fi supus aprobarii catre Consiliul Local Municipal Tg.-Mures.

 • 6.4. Durata de realizare (luni): 24 luni

6.5. Capacitati (în unitati fizice si valorice):

Volumul de lucrari cu precizarea cantitatilor de lucrari se regaseste în anexa la devizul general din aceasta documentatie.

CAPITOLUL VII Eficienta energetica a proiectului

 • 7.1. Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea prioectului exprimata atât în unitati de masura fizice( MWH/an) , unitati de masura conventionale(tep/an), cât si în unitati financiare

Ean = 720 MWh/an

Ean = 61,9 tep/an

Ean = 370080 lei/an

 • 7.2. Durata de viata a corpurilor de iluminat instalate echipate cu surse de lumina, în cadrul proiectului care conduc la cresterea eficientei energetice:

V = 5 ani

 • 7.3. Economia de energie totala obtinuta prin implementarea prioectului calculata prin produsul dintre economia de energie anuala Ean si durata de viata a principalelor echipamente achizitionate si instalate în cadrul proiectului, care conduc la cresterea eficentei energetice;

Etot = 3600 MWh

Etot = 309,5 tep

Etot = 1850400 lei

 • 7.4. Investitia specifica aferenta economiei de energie obtinuta prin implementarea prioectului:

Isp = 5825,24 lei/tep

 • 7.5. Durata de recuperare a investitiei:

Drec = 0,9727 ani

 • 7.6. Durata de implementare a lucrarilor de investitii, cu începere de la data de la lansarea executiei lucrarilor pâna la punerea în functiune finala a obiectivului:

Di = 20 luni

Lista de utilaje si dotari fara montaj pt. lucrarea nr. 02/2009

Nr.crt.

Denumire

Cantitate

Pret unitar fara TVA mii lei

Valoare fara TVA mii lei

1

Corp performant de iluminat stradal

1000

0.59

590.00

1

1

1

2

3

TOTA

590.00

Întocmit :

Ing. Sigmirean Mircea