Hotărârea nr. 93/2009

HCL 93 Privind aprobarea Strategiei energetice a municipiului Tirgu Mure¦ in iluminatul obiectivelor de interes public.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 93 din 26 februarie 2009

privind aprobarea Strategiei energetice a municipiului Tîrgu Mures în iluminatul obiectivelor de interes public

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 116 din 24.02.2009 privind aprobarea Strategiei energetice a municipiului Tîrgu Mures în iluminatul obiectivelor de interes public,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) , lit. „b”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba în principiu Strategia energetica a municipiului Tîrgu Mures în iluminatul obiectivelor de interes public.

Art. 2. În decurs de 6 luni se va prezenta Comisiilor de specialitate spre avizare o varianta detaliata si reactualizata a prezentei Strategii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban