Hotărârea nr. 92/2009

HCL 92 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 41 blocuri de locuinie din municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 92

din 26 februarie 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 41 blocuri de locuinte din municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. C1/89/25.02.2009, prin Compartimentul de Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 41 blocuri de locuinte, si vazând prevederile art.36, alin (4), raportat la lit. a si d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, si ale art.21 lit.c din H.G.nr.1735/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a” si „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 41 blocuri de locuinte din municipiul Tîrgu Mures, în sensul ca se aplica setul de masuri de interventie, recomandat de auditorul energetic, care asigura performante energetice corespunzatoare CLASEI A, pentru blocurile propuse a fi incluse în program pe anul 2009, la costurile din tabelul din Anexa.

Art. 2. Se împuterniceste executivul, prin Compartimentul Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari sa procedeze la implementarea etapelor legale ce vizeaza atribuirea contractelor de executie, urmarirea, plata si receptia lucrarilor de reabilitare termica a celor 41 blocuri de locuinte, prevazute în tabelul de mai sus.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul de Control si Relatii cu Asociatiile de Proprietari.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA

La HCL nr. 92 Din 26 februarie 2009

Nr

crt

ADRESA IMOBIL

Anul const ruirii

Regim

înaltime

Nr

aparta mente

Arie constr desfas

-mp-

COSTURI EXECUȚIE

(LEI)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Str. Gheorghe Doja nr.54/A-B

1953

P+2E

19

1300

380.000

2

Aleea Constructorilor15,17

1977

S+P+4E

40

2500

800.000

3

Aleea Constructorilor 7,9

1977

S+P+4E

40

1250

800.000

4

Str. Ciucas nr. 8,10,12

1975

S+P+4E

60

4500

1.200.000

5

Str. Faget nr. 24 - 26

1975

S+P+4E

40

1500

800.000

6

Aleea Tâmplarilor 3

1964

P+4E

20

1440

400.000

7

Aleea Tâmplarilor 7

1964

P+4E

20

1440

400.000

8

Str. Pacii nr. 68

1964

P+4E

20

1440

400.000

9

Str. Pacii nr. 72

1964

P+4E

20

1440

400.000

10

Str. Pacii nr. 74

1964

P+4E

20

1440

400.000

11

Str. Depozitelor nr. 1

1984

P+4E

15

1320

300.000

12

Str. Depozitelor nr. 3

1981

P+4E

20

1260

400.000

13

Str. Fabrica de Zahar nr 5

1981

P+4E

20

1260

400.000

14

Str. Fabrica de Zahar nr 7

1981

P+4E

20

1260

400.000

15

Str. Pandurilor nr. 14

1985

P+7E

23

1920

460.000

16

Str. Pomicultorilor nr. 17

1977

P+4E

15

1200

300.000

17

Str. Ion Godeanu nr. 18

1976

P+4E

20

1250

400.000

Str. Ion Godeanu nr. 20

1976

P+4E

20

1250

400.000

18

Str. Ion Buteanu nr. 38

1973

P+4E

20

1190

400.000

19

Str. Faget nr. 4

1969

P+3E

16

1112

320.000

20

Str. Faget nr. 8

1969

P+3E

16

1112

320.000

21

Str. Faget nr. 16-18

1969

P+4E

40

2640

800.000

22

Str. Secuilor Martiri 3 B

1966

P+4E

20

1782

400.000

23

Str. Secuilor Martiri 5 B

1966

P+4E

16

1782

320.000

24

Str. Secuilor Martiri 6 B

1965

P+4E

16

1920

320.000

25

Str. Paltinis nr. 21 - 23

1970

P+2E

6

570

120.000

26

Aleea Carpati nr. 31 A

1968

S+P+3E

20

1450

400.000

27

Str. Petru Dobra nr. 36-38

1977

P+4E

40

1610

800.000

28

Str. Petru Dobra nr. 40-42

1977

P+4E

40

1610

800.000

29

Str. Magurei nr 36, 38, 40

1984

P+4E

44

4225

880.000

30

Str. Magurei nr. 32, 34

1984

P+4E

29

2675

580.000

31

Str. Magurei nr 26, 28, 30

1984

P+4E

43

3800

860.000

32

Str. Pandurilor nr. 4

1988

P+4E

15

1175

300.000

33

Aleea Constructorilor 11

1977

S+P+4E

20

1250

4000.000

Aleea Constructorilor 13

1977

S+P+4E

20

1250

400.000

34

Str. St. Cicio Pop 25-27

1986

P+4E

28

2160

560.000

35

Str. Stefan cel Mare nr. 11

1962

P+3E

12

880

240.000

36

Str. Brasovului nr. 11

1968

S+P+10E

88

6060

1.760.000

37

Str. Depozitelor nr. 5

1981

P+4E

20

1260

400.000

38

Str. 22 Dec 1989 nr.16

1965

P+4E

32

1848

640.000

39

B-dul 1848 nr.50

1975

S+P+10E

42

3630

840.000

40

B-dul 1848 nr.58

1977

S+P+10E

44

3415

880.000

41

Str. Crângului nr.4

1967

S+P+4E

24

2000

480.000

T O T A L

1.119

77.961

22.380.000