Hotărârea nr. 91/2009

HCL 91 Privind aprobarea Master Planului "Sistem Integrat de Gestionare a De¦eurilor in judeiul Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 91

din 26 februarie 2009

privind aprobarea Master Planului

„Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 63/24.02.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures, precum si avizele comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „c”, precum si ale art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba Master Planul „Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor în judetul Mures”, cuprins în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta hotarâre se comunica Primarului Municiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Dir Gen Fonduri Europene            /        ©001

A/£. 2&X) )2O. (A. OQ


MINISTERUL MEDIULUI


DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU MANAGEMENTUL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

Str. Justiției nr. 59-61, Sector 4, cod 040117, București Tel: 021/335 35 65 Fax: 021/316.07.78


Stimată doamnă președinte,

c_


Mă adresez dumneavoastră în legătură cu proiectul de management integrat al deșeurilor dir/jiulel Mureș, pregătit printr-o asistență tehnică pusă la dispoziția autorităților locale de către Ministerul Mediului (MM) și asigurată de către consorțiul Ramboll/Fichtner/PM/Interdevelopment

După cum cunoașteți, prima etapă în pregătirea proiectului a fost finalizată odată cu aprobarea Mașter Planului de către MM în data de 30.01.2009.

Menționăm că acest document de planificare va rămâne la dispoziția dumneavoastră și vatebui actualizat periodic în funcție de evoluția socio-economică a județului.

Din perspectiva Ministerul Mediului, scopul imediat al elaborării MP a fost de a justifica selectarea investițiilor prioritare care pot fi finanțate din POS Mediu. în acest sens, reamintim principallelc criterii de selecție a investițiilor, așa cum sunt acestea menționate în POS Mediu, în Chdul Solicitantului și în termenii de referință ai Consultantului:

 • 1. Impactul de mediu - componentele de investiții incluse în proiect trebuie să demonstreze un impact semnificativ asupra mediului și sănătății populației;

 • 2.  Eficiența costurilor de investiții și de operare - componentele investițiilor incluse în proiect tiebuie să fie eficiente sub aspectul costurilor de investiții și sub aspectul costurilor de operare pe c ir? le generează investițiile (având în vedere că acestea vor fi plătite prin tarife de către populație):

 • 3. Contribuția la îndeplinirea obligațiilor de mediu din Tratatul de Aderare proiectul trebi ic să demonstreze un impact semnificativ la îndeplinirea obligațiilor din Tratatul de Aderare

Doamnei Lokodi Edita EMOKE, Președinte al Consiliului Județean Mureș In acest scop se acordă prioritate pentru următoarele tipuri de investiții:

 • •  Deschiderea de noi depozite / extinderea depozitelor existente;

 • •  închiderea tuturor depozitelor neconforme din județ (urbane și rurale);

 • •  Construirea stațiilor de transfer;

 • •  Asigurarea sistemelor de tratare;

 • •  Facilități de colectare selectivă a deșeurilor menajere, etc.

în final, dimensionarea și bugetul proiectului de investiții se stabilesc în funcție de următoarele:

 • -  capacitatea locală de implementare a proiectului (experiența în gestionarea proiecte! .ir cu finanțare internațională, suportul autorităților locale demonstrat prin stabilirea sisten ilui regional de management al serviciilor de gestionare a deșeurilor, alocarea de resurse umane și financiare pentru pregătirea și implementarea proiectului, etc.)

 • -  suportabilitatea populației pentru plata serviciilor de gestionare a deșeurilor (tarifele treb ii ■ să acopere costul operării și întreținerii infrastructurii, precum și o parte din cofinanțare).

Precizăm că toate elementele menționate mai sus au stat la baza elaborării Mașter Planului de către firma de consultanță. Prin urmare, considerăm că investițiile prioritare propuse pentru finanțarea din fonduri europene corespund criteriilor amintite, fiind în conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare, cu obiectivele POS Mediu și cu obligațiile contractuale ale Consultantului

Astfel, vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră cu privire la lista invest țiilor prioritare atașată acestei scrisori, listă care a fost discutată și analizată pe parcursul ultimelor luni de către firma de consultanță împreună cu reprezentanții autorităților locale.

Reamintim că la faza de Mașter Plan valoarea investițiilor prioritare a fost stabilită la 40 85" 000 Euro.

Subliniem faptul că:

 • -  aprobarea trebuie să se refere la valoarea mai sus menționată ca valoare totală a proicctu ui, in prețuri curente (cu includerea inflației) prognozate pe întreaga perioadă de implememare a proiectului;

 • -   bugetul POS Mediu este limitat, iar la nivelul Studiului de Fezabilitate nu mai este posibilă nicio modificare a valorii aprobate.

Pentru operativitate, așteptăm acordul dumneavoastră scris, prin intermediul unei adrese semnate de reprezentanții Consiliului Județean și ai localităților incluse în lista investițiilor priontare.|până la data de 25 februarie a.c., urmând ca Mașter Planul să fie aprobat prin hotărâri ale Consiliului Județean și consiliilor locale în prima ședință a acestora. Vă solicităm, de asemenea, transmiterea către MM a acestor hotărâri.

De asemenea, luând în considerare necesitatea accesării fondurilor europene în vederea reze Rării problemelor stringente de mediu din județul dumneavoastră, pregătirea studiului de fezabilitate și a aplicației de finanțare în termenul contractual foarte strâns (mai 2009) este de importanță maximă

Folosim acesta oportunitate pentru a vă reaminti necesitatea soluționării de urgență a următo ir dor probleme:

 • -   punerea la dispoziția consultantului a terenurilor necesare realizării investițiilor {în part cular pentru stațiile de sortare și compostare);

- înființarea ADI Mureș, cu obiect de activitate gestionarea deșeurilor (condiție de aprobare a proiectului}. în acest sens, vă rugăm domnule președinte, să depuneți toate eforturile necesare astfel încât structura instituțională să cuprindă toate autoritățile locale din județ; acest lucr i este deosebit de important pentru asigurarea sustenabilității sistemului de management integra al deșeurilor.

în final, ne exprimăm speranța că eforturile MM și ale autorităților asociate în vederea moderr iz arii infrastructurii de deșeuri din județul Mureș vor contribui la finalizarea aplicației pentru F mdul European de Dezvoltare Regională în cel mai scurt timp și vă asigurăm de întregul nostru suprri în acest sens.

Cu deosebită considerație,

z *

Director General ? ti:

uAM’.HTRU

Spre informare:

Domnului Dorin FLOREA, Primar al municipiului Târgu Mureș

Domnului Andras NAGY, Primar al municipiului Reghin

Domnului Ioan Dorin DÂNEȘAN, Primar al municipiului Sighișoara

Domnului Alexandru MATEI, Primar al municipiului Târnăveni

Domnului Ionaș Florin URCAN, Primar a! orașului Luduș

Domnului Ioan NICOARA, Primar a! orașului lernut

Domnului Daszkel LASZLO, Primar al orașului Miercurea Nirajului

Domnului Emil RAFAI, Primar al orașului Cristuru Secuiesc

Doamnei Daniela CANCESCU, Team Leader, Ramboll/Fichtner/PM/lnterdeveiopment

Doamnei Georgeta GĂINA, Director executiv - Organism Intermediar POS Mediu Sibiu

10.3 Lista masurilor de investiții prioritare

In tabelul de mai jos este prezentata lusta masurilor prioritare, care urmeaza a fi finanțate prin POS Mediu.

Tabel 10-2: Investiții POS Mediu

Investii propuse pentru finanțare din POS Mediu (Euro)

An realizare investiție

Colectarea separata si transportul deșeurilor reciclabile

Containere si Pubele

2.540.000

Subtotal

2.540.000

2009

Colectare separata si transport deșeuri biodegradabile

Pubele

280.000

Subtotal

280.000

2009

Sfetii transfer

Targu Mureș (noua)

1.323.000

2010

Sighișoara (noua)

462.000

2011

Subtotal

1.785.000

Transport/Transfer de la ST la depozit sau TMB

Subtotal

1.075.000

2010

Statii de sortare

Targu MUREȘ (noua)

2.444.000

2009

SIGHIȘOARA (noua)

1.086.000

2009

Subtotal

3.530.000

Instalație compostare

Targu MUREȘ (noua)

1.627.000

2009

Subtotal

1.627.000

Compostare individuala

Unitati compostare

2.010.000

Sub Total compostare individuala

2.010.000

2009

Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017- 553.04.03/08.01 Ramball/Ficthner/PM/Interdevelopment

Investii propuse pentru finanțare din POS Mediu (Euro)

An realizare investiție

Instalație tratare mecano-biologica

TMB

7.377.000

Sub Total TMB

7.377.000

2012

Depozit

Depozit conform

9.203.000

Sub Total depozit

9.203.000

2010

închidere depozite neconforme

Cristesti

1.875.000

2013

Sovata

375.000

2013

Luduș

250.000

2013

Reghin

500 000

2013

lernut

500.000

2013

închidere spatii mediu rural

350.000

2009

Subtotal

3.850.000

TOTAL DEȘEURI MUNICIPALE

33.277.000

Campanii de informare si conștientizare a publicului

580.000

2009

Asistenta tehnica supervizare

3.500.000

2009-2013

Cheltuieli neprevăzute

3.500.000

2009-2013

TOTAL

40.857.000

Technical Assistance forthe Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017- 553.04.03/08.01

Rarnt>0ll/Ficthner/PM/Interdevelopment

ANEXA 1.1

Date socio-economice

Cifra de afaceri si investițiile brute în cadrul unitatilor locale active din industrie, construcții, comert si alte servicii, pe activitati ale economiei nationale,în judetul Mures în anul 2006

Activitati (sectiuni CAEN, Rev. 1)

Cifra de afaceri (mii RON preturi curente)

Investitii brute (mii RON preturi curente)

Total

12.710.322

1.455.842

Industrie extractiva

953.032

184.185

Industrie prelucrătoare

3.827.113

418.421

Energie electrica si termica, gaze si apa

1.102.679

87.425

Constructii

843.981

99.183

Comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întretinerea autovehiculelor si motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

4.491.449

355.066

Hoteluri si restaurante

144.040

42.217

Transport, depozitare si comunicatii

572.524

138.188

Tranzactii imobiliare, închirieri si activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor

303.315

66.263

Învatamânt

2.427

474

Sanatate si asistenta sociala

24.264

4.438

Alte activitati de servicii colective, sociale si personale

177.703

23.478

Diverse activitati

267.795

36.506

N.B. Datele referitoare la unitatile locale cu activitate de învatamânt sau sanatate si asistenta sociala, au în vedere doar acele unitati organizate ca societati comerciale.

Sursa: http://www.mures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=487

Populația ocupata civila, pe activitati ale economiei în județul Mures (la sfârșitul anului)

mii persoane

Judetul / Anii

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total economie

245,7

239,6

240,8

243,5

234,4

236,0

236,2

Agricultura, vânatoare si silvicultura

103,1

100,4

87,1

82,9

75,9

76,8

72,6

Pescuit si piscicultura

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Industrie

62,2

65,2

69,8

69,5

65,0

65,7

64,8

Industrie extractiva

2,8

2,9

2,6

2,6

2,8

2,9

3,0

Industrie prelucratoare

53,4

56,6

61,9

62,3

57,9

58,4

57,6

Energie electrica si termica, gaze si apa

6,0

5,7

5,3

4,6

4,3

4,4

4,2

Constructii

8,8

7,5

10,9

12,8

9,5

9,7

10,9

Comert

21,4

20,0

26,0

27,5

27,5

28,2

30,4

Hoteluri si restaurante

2,7

2,5

2,8

3,3

4,6

3,9

4,0

Transport, depozitare si comunicatii

11,1

8,7

9,3

9,4

10,5

10,1

11,1

Activitati financiare, bancare si de asigurari

2,3

1,7

1,6

1,6

1,6

1,9

1,9

Tranzactii imobiliare închirieri si servicii prestate întreprinderilor

3,5

4,0

3,9

5,1

6,4

5,7

6,1

Administratie publica

2,6

2,8

2,8

3,5

3,6

3,4

3,7

Învatamânt

13,5

12,6

11,4

11,6

11,8

12,1

12,1

Sanatate si asistenta sociala

10,4

10,5

11,4

11,5

12,0

12,2

12,5

Alte activitati de servicii colective, sociale si personale

4,1

3,6

3,7

4,7

5,9

6,2

6,1

Sursa: http://www.mures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=478

Numărul mediu al salariatilor, pe activitati ale economiei naționale în județul Mures în perioada 2000-2006

numar persoane

Judetul / Anii

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total economie

128849

125582

130840

131130

124310

124198

126141

Agricultura si economia vânatului

3995

2530

3063

2773

2677

2061

2278

Silvicultura, exploatare forestiera

1788

1922

1277

750

932

1136

1586

Pescuit si piscicultura

73

47

60

64

70

74

81

Industrie din care:

58097

60454

61574

60431

52891

54314

51948

Industrie extractiva

2766

2859

2540

2668

2681

2768

2848

Industrie prelucratoare

49188

51542

53622

52493

46022

47315

45062

Energie electrica si termica, gaze si apa

6143

6053

5412

5270

4188

4231

4038

Constructii

7920

7188

9596

10337

7666

7747

8420

Comert

14987

13771

17010

16960

17210

17171

18875

Hoteluri si restaurante

2141

2445

1953

2488

3044

2090

2305

Transporturi

6951

5039

5157

5111

5958

5685

5444

Posta si telecomunicatii

2506

2299

2270

2077

1716

1306

1391

Intermedieri financiare

1576

1412

1408

1524

1345

1713

1722

Tranzactii imobiliare si alte servicii

1571

2044

1885

2454

3342

3017

3352

Administratie publica si aparare

2659

2745

2790

3197

3464

3213

3405

Învatamânt

12603

11960

10736

10941

11281

11434

11572

Sanatate si asistenta sociala

9444

9481

9905

9952

10177

10695

11030

Alte activitati ale economiei nationale

2538

2245

2156

2071

2537

2542

2732

Sursa: Ancheta anuala "Costul fortei de munca". http://www.mures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=480

Câștigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitati ale economiei, în județul Mures

lei/salariat

Anii

2000

2001

2002

2003

2004

2005*’

2006*’

Medie judeteana

1959080

2734030

3497464

4629628

5634486

671

784

Agricultura, vânatoare si silvicultura

1637903

2172748

2862558

3592431

4363337

506

548

Pescuit si piscicultura

1421312

2187260

2748969

3513888

4008231

427

463

Industrie, din care:

2095317

2786718

3504278

4727187

6290399

707

791

Industrie extractiva

4246497

4858986

7459872

8444148

10468501

1101

1680

Industrie prelucratoare

1826899

2472018

3077939

4234990

5786778

625

673

Energie electrica si termica, gaze si apa

3266919

477906

5860879

7735111

9123950

1361

1479

Constructii

1724401

2675840

3431464

4025489

5174385

516

630

Comert

1490653

1915456

2440693

3748972

3364214

444

585

Hoteluri si restaurante

1263546

1757367

2002113

3330931

3659847

448

474

Transport, depozitare si comunicatii

2148249

3493939

4832316

6168908

6420010

704

867

Intermedieri financiare

4715495

6867226

9217420

10992916

13927861

1630

1688

Tranzactii imobiliare si alte servicii

1829532

2527678

3242531

4406509

4904449

524

711

Administratie publica si aparare

2753103

3693024

4814803

6442546

7402867

1018

1416

Învatamânt

1905385

2749270

3842985

4688744

5791075

782

950

Sanatate si asistenta sociala

1705934

2768672

3280447

4279251

5335973

713

855

Celelalte activitati ale economiei nationale

1711275

2400321

4031922

4171696

5241443

608

658

*) La data de 1 iulie 2005, moneda naționala a României, leul, a fost denominata astfel încât 1 leu nou (RON) echivaleaza cu 10 000 lei vechi.

Sursa: Ancheta anuala "Costul fortei de munca".

http://www.mures.insse.ro/main.php?id=435

Capacitatea si activitatea de cazare turistica a județului Mures în perioada 2000-2006

Judetul/Anii

Capacitate de cazare

Sosiri

(mii)

Înnoptari

(mii)

Indicii de utilizare neta a capacitatii în functiune

(%)

Existenta

(locuri)

În functiune

(mii locuri-zile)

2000

6979 '

1426,0

180,3

459,3

32,2

2001

7482 '

1355,1

130,4

403,0

29,7

2002

7820 '

1120,5

115,3

370,8

33,1

2003

7188 '

1095,0

120,4

347,3

31,7

2004

7156 '

1184,5

139,2

409,1

34,5

2005

6201 '

1570,4

203,0

516,1

32,9

2006

6044 '

1696,4

238,1

589,9

34,8

 • 1) Capacitatea de cazare existenta, la sfârșitul anului.

 • 2) Capacitatea de cazare existenta, la 31 iulie.

Sursa: http://www.mures.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=504

ANEXA 1.2

Populatia pe medii

Populația municipiilor si orașelor din județul Mures in perioada 2000-2006

Municipiu/oras

Numar locuitori

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total judet

601558

602311

588359

585990

584089

583383

583210

Târgu Mures *)

163184

163267

151379

149467

147886

147112

146448

Reghin *)

38556

38494

37252

37156

36875

36773

36953

Sighișoara *)

36112

36183

33785

33407

33000

32805

32768

Târnaveni *)

29624

29582

27805

27647

27308

27088

26846

lernut

9864

9944

9691

9706

9718

9711

9676

Luduș

18556

18438

18308

18231

17975

17787

17813

Miercurea Nirajului

6251

6252

6254

6279

Sarmasu

7595

7607

7636

Sângeorgiu de Padure

5635

5635

5614

Sovata

12236

12281

12021

12008

10288

10248

10137

Ungheni

6662

6805

6855

*) Municipii

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2001-2007, Capitolul Populatie, pag.48

Populația stabila din mediu rural pe localitati în județul Mures în perioada 2000-2006

Judetul Mures

Localitati

Numar locuitori

Anul 2000

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

1

ACATARI

4572

4599

4822

4828

4846

4884

4882

2

ADAMUS

5980

5942

5994

6020

6078

6068

6070

3

ALBEȘTI

5182

5167

5465

5462

5502

5557

5599

4

ALUNIS

3252

3245

3232

3269

3268

3275

3258

5

APOLD

2623

2702

2835

2880

3007

3028

3078

6

ATINTIS

1647

1620

1624

1640

1680

1660

1678

7

BAGACIU

2482

2450

2578

2616

2670

2653

2654

8

BAHNEA

3651

3667

3853

3875

3855

3881

3872

9

BALA

886

842

912

902

888

872

857

10

BALAUSERI

5190

5198

5145

5097

5114

5089

5053

11

BAND

7677

7722

7812

7733

6509

6543

6567

12

BATOS

4150

4225

4164

4146

4200

4185

4197

13

BEICA DE JOS

2216

2229

2196

2204

2222

2234

2237

14

BERENI

1277

1254

1256

15

BICHIS

1040

1049

1054

1031

1036

1029

1000

16

BOGATA

1918

1913

1964

1973

2023

2002

1994

17

BRANCOVENESTI

4716

4685

4415

4339

4292

4243

4156

18

BREAZA

2451

2456

2572

2561

2569

2562

2553

19

CEUASU DE CAMPIE

5085

5132

5381

5429

5518

5591

5629

20

CHETANI

2807

2850

2844

2837

2845

2816

2818

21

CHIBED

1756

1736

1734

22

CHIHERU DE JOS

1825

1800

1752

1727

1697

1671

1651

23

COROISANMARTIN

1545

1524

1510

1514

1499

1512

1518

24

CORUNCA

1750

1811

1851

25

COZMA

645

615

629

625

606

591

597

26

CRACIUNESTI

4361

4351

4428

4409

4367

4352

4345

27

CRAIESTI

1135

1137

1061

1057

1033

1024

1023

28

CRISTESTI

5803

5775

5642

5694

5712

5694

5733

29

CUCERDEA

1754

1753

1716

1724

1700

1675

1654

30

CUCI

2119

2053

2220

2156

2184

2169

2147

31

DANES

4691

4684

4917

4846

4850

4909

4957

32

DEDA

4254

4264

4418

4395

4395

4416

4447

33

EREMITU

3767

3787

3920

3913

3898

3952

3980

34

ERNEI

4947

4973

5180

5221

5354

5371

5428

35

FANTANELE

5173

5139

5114

5063

5058

5035

5022

36

FARAGAU

1590

1600

1679

1681

1689

1692

1697

37

GALESTI

2918

2970

2971

2954

2914

2926

2903

38

GANESTI

4308

4238

3843

3894

3936

3949

3970

39

GHEORGHE DOJA

2554

2642

2776

2777

2854

2840

2852

40

GHINDARI

5324

5342

5097

5084

3269

3256

3244

41

GLODENI

3595

3626

3757

3731

3732

3712

3743

42

GORNESTI

5592

5676

5731

5741

5744

5742

5734

43

GREBENISU DE CAMPIE

1542

1520

1640

1624

1642

1665

1661

44

GURGHIU

6407

6406

6362

6349

6338

6310

6286

45

HODAC

4834

4864

5041

5063

5055

5037

5037

46

HODOSA

1469

1451

1423

1401

1399

1371

1358

47

IBANESTI

4535

4527

4553

4546

4545

4491

4469

48

ICLANZEL

2155

2079

2266

2213

2218

2223

2225

Județul Mures

Localitati

Numar locuitori

Anul 2000

Anul 2001

Anul 2002

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

49

IDECIU DE JOS

2046

2042

1997

1980

2037

2037

2053

50

LIVEZENI

3596

3605

3664

3733

2015

2084

2140

51

LUNCA

3017

2983

2894

2874

2821

2795

2753

52

LUNCA BRADULUI

2472

2467

2187

2175

2187

2174

2163

53

MADARAS

1330

1297

1279

54

MAGHERANI

2610

2566

2775

2753

1432

1459

1429

55

MICA

4609

4618

4700

4696

4767

4804

4799

56

MIHESU DE CAMPIE

2447

2513

2561

2563

2541

2598

2578

57

NADES

2420

2429

2378

2380

2416

2444

2492

58

NEAUA

1523

1526

1542

1529

1492

1500

1471

59

OGRA

2380

2410

2500

2494

2475

2503

2500

60

PANET

5957

5880

6074

6070

6088

6100

6137

61

PAPIU ILARIAN

928

941

1015

1002

1003

1006

1015

62

PASARENI

1986

1949

1844

1801

1795

1778

1768

63

PETELEA

2749

2758

2825

2844

2894

2887

2884

64

POGACEAUA

1789

1798

2015

2023

2032

2036

2047

65

RASTOLITA

1875

1914

2183

2250

2156

2165

2141

66

RICIU

3547

3494

3733

3700

3699

3679

3680

67

RUSII-MUNTI

2330

2326

2278

2275

2262

2268

2285

68

SANCRAIU DE MURES

6005

6021

6250

6399

6453

6563

6756

69

SANGEORGIU DE MURES

8107

8193

7921

8127

8167

8312

8457

70

SANGER

2367

2421

2555

2506

2501

2497

2504

71

SANPAUL

3730

3766

3864

3970

4039

4151

4196

72

SANPETRU DE CAMPIE

2997

3014

3286

3217

3179

3160

3113

73

SANTANA DE MURES

3865

3924

4161

4281

4406

4491

4566

74

SARATENI

1692

1800

1922

75

SASCHIZ

2131

2131

2064

2082

2078

2086

2078

76

SAULIA

1931

1922

2114

2081

2228

2187

2198

77

SINCAI

1684

1645

1657

1635

1617

1612

1633

78

SOLOVASTRU

2823

2843

2880

2878

2903

2908

2933

79

STANCENI

1495

1509

1517

1531

1524

1539

1539

80

SUPLAC

2440

2398

2305

2308

2287

2279

2211

81

SUSENI

2244

2242

2318

2340

2337

2356

2386

82

TAURENI

998

1010

1033

1058

1051

1042

1031

83

VALEA LARGA

3404

3438

3390

3380

3347

3314

3306

84

VANATORI

3397

3473

3903

3821

3851

3918

3956

85

VARGATA

1942

1965

2010

2003

2011

1999

1982

86

VATAVA

2182

2172

2192

2172

2113

2091

2065

87

VETCA

822

844

870

868

854

831

802

88

VIISOARA

1566

1568

1656

1646

1667

1696

1710

89

VOIVODENI

1933

1956

1879

1878

1876

1870

1860

90

ZAGAR

1246

1255

1118

1155

1165

1186

1220

91

ZAU DE CAMPIE

3713

3740

3508

3526

3516

3498

3473

Sursa: Institutul National de Statistica

ANEXA 1.3

Serviciile de salubrizare in mediul rural

NOTA

 • •  Comunele marcate cu rosu nu au serviciul de salubrizare implementat

 • •  Comunele marcate cu verde au serviciul de salubrizat realizat de catre societati autorizate ANRSCUP

 • •  Comunele nemarcate au serviciul de salubrizare realizat fie de serviciul din cadrul primariei, fie de catre alti operatori de salubrizare

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

1

Acatari

Acatari

1.200

1.200

1

Acatari

Corbesti

122

122

1

Acatari

Gaiesti

385

385

1

Acatari

Gruisor

346

346

1

Acatari

Murgesti

494

494

1

Acatari

Roteni

814

814

1

Acatari

Stejeris

355

355

1

Acatari

Suveica

257

257

1

Acatari

Valeni

808

808

1

Acatari

Total

4.781

4.781

DA

-

-

-

-

Tractor cu remorcc

1

2

Adamus

Adamus

2.249

1.153

390

2

Adamus

Cornesti

1.373

713

242

2

Adamus

Craiesti

1.229

620

210

2

Adamus

Dambau

1.198

614

208

2

Adamus

Total

6.049

3.100

NU

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighisoara

1.050

0

0

0

NU

0

0

0

3

Albesti

Albesti

3.650

808

3

Albesti

Boiu

1.500

271

3

Albesti

Topa

320

75

3

Albesti

Jac

8

3

Albesti

Sapartoc

32

3

Albesti

Total

5.510

1.154

NU

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighisoara

0

0

0

0

NU

0

0

0

4

Alunis

Alunis

2.036

1.873

saci

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

4

Alunis

Lunca Muresului

762

719

saci

4

Alunis

Fitcau

489

421

saci

4

Alunis

Total

3.287

0

0

0

0

0

0

sscc

NU

0

0

0

5

Apold

Apold

861

861

Caruta cu cal

5

Apold

Saes

1.199

1.199

Tractor cu remorca

1

2006

5

Apold

Daia

572

572

Caruta cu cal

5

Apold

Vulcan

109

Individual

5

Apold

Total

2.741

2.632

DA

-

-

-

-

-

-

1 tractor, caruta cu cal

6

Atintis

Atintis

750

750

6

Atintis

Cecalaca

457

457

6

Atintis

Botez

187

187

6

Atintis

Istimaza

214

214

6

Atintis

Siniacob

38

6

Atintis

Total

1.646

1.608

NU

AF Vari Gyozo

0

0

0

0

0

Tractor U650 cu remorca

1

1996

7

Bahnea

Bahnea

1.948

7

Bahnea

Bernadea

193

7

Bahnea

Cund

192

7

Bahnea

Daia

227

7

Bahnea

Gogan

674

7

Bahnea

Idiciu

374

7

Bahnea

Lepindea

204

7

Bahnea

Total

3.812

0

0

0

8

Band

Band

3.704

3.704

60

2

20

Tractor U650

1

8

Band

Fanatele Madarasului

310

8

Band

Tiptelnic

137

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

8

Band

Draculea Bandului

156

8

Band

Fanate

339

8

Band

Istan-Tau

144

8

Band

Valea Mare

258

8

Band

Negreni

150

8

Band

Valea Rece

297

8

Band

Marasesti

333

8

Band

Oroiu

343

8

Band

Petea

245

8

Band

Total

6.416

3.704

DA

60

2

20

0

NU

0

1

0

9

Batos

Debrad

1.526

1.526

Tractor cu remorca

1

2006

9

Batos

Goreni

690

690

9

Batos

Batos

1.355

1.355

9

Batos

Uila

602

602

9

Batos

Total

4.173

4.173

DA

Tractor cu remmrca

1

2006

10

Bagagiu

Bagagiu

1.389

1.389

289

4

10

Bagagiu

Deleni

1.287

1.287

303

4

10

Bagagiu

Total

2.676

2.676

NU

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighișoara

592

0

8

0

NU

0

0

0

11

Bala

Bala

645

11

Bala

Ercea

260

11

Bala

Total

905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Balauseri

Balauseri

1.230

1.100

12

Balauseri

Agristeu

778

500

12

Balauseri

Chendu

1.499

1.400

12

Balauseri

Dumitreni

546

350

12

Balauseri

Filitelnic

269

200

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

12

Balauseri

Senereus

725

600

12

Balauseri

Total

5.047

4.150

DA

0

0

0

0

NU

Mijloc transport proprietate privata

1

0

13

Beica de Jos

Beica de Jos

850

765

Tractor U 650 cu remorca

1

1983

13

Beica de Jos

Beica de Sus

270

190

13

Beica de Jos

Nadasa

278

220

13

Beica de Jos

Cacuciu

190

170

13

Beica de Jos

Serbeni

373

345

13

Beica de Jos

Sanmihai de Padure

282

260

13

Beica de Jos

Total

2.243

1.950

DA

0

0

0

0

0

Tractor U 650 cu remorca

1

1983

14

Bereni

Bereni

251

251

14

Bereni

Bara

163

163

14

Bereni

Drojdii

143

143

14

Bereni

Eremieni

227

227

14

Bereni

Maia

190

190

14

Bereni

Marculeni

271

271

14

Bereni

Candu

111

111

14

Bereni

Total

1.356

1.356

NU

SALUBRISERV

Autocamion

1

15

Bichis

Ozd

413

15

Bichis

Gambut

187

15

Bichis

Nandra

151

15

Bichis

Bichis

288

15

Bichis

Total

1.039

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Bogata

Bogata

1.609

1.380

280

Tractor cu remorca

1

16

Bogata

Ranta

338

16

Bogata

Total

1.947

1.380

0

S.C. RUTCOM S.R.L. Ludus

Tractor cu remorca

1

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

17

Breaza

Breaza

1.210

1.185

caruta

1

17

Breaza

Filpisu Mare

870

810

caruta

1

17

Breaza

Filpisu Mic

480

465

caruta

1

17

Breaza

Total

2.560

2.460

DA

sscc

caruta

3

18

Brincovenesti

Brincovenesti

1.703

1.703

Autocamionj Saviem

1

1987

18

Brincovenesti

Idicel

474

18

Brincovenesti

Idicel Padure

617

18

Brincovenesti

Sacalu de Padure

404

18

Brincovenesti

Valenii de Mures

1.320

1.320

18

Brincovenesti

Total

4.518

3.023

DA

Autocamionj

Saviem

1

1987

19

Ceausu de

Campie

Ceausu

1.456

1.456

Masini mari

3

19

Ceausu de

Campie

Porumbeni

556

556

Tractor

1

19

Ceausu de

Campie

Voiniceni

946

946

19

Ceausu de

Campie

Herghelia

349

349

19

Ceausu de

Campie

Campenita

785

785

19

Ceausu de

Campie

Culpiu

402

402

19

Ceausu de

Campie

Sabed

743

743

19

Ceausu de

Campie

Bozed

182

182

19

Ceausu de Campie

Total

5.419

5.419

0

S.C. SILEVI S.R.L. Ceausu

Masini mari, Tractor

20

Cehetani

Chetani

1.463

1.463

20

Cehetani

Grindeni

869

869

20

Cehetani

Hadareni

889

889

20

Chetani

Total

3.221

3.221

0

S.C. IULIA S.R.L. Ludus

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

21

Chibed

Chibed

1.720

1.720

21

Chibed

Total

1.720

1.720

0

A.F. Peterfi Ilona

-

-

-

-

-

Tractor cu remorca -Chibed 034

1

22

Chiheru de Jos

Chiheru de Jos

477

477

Tractor cu remorca

1

22

Chiheru de Jos

Chiheru de

Sus

392

392

Tractor cu remorca

1

22

Chiheru de Jos

Urisiu de Jos

359

359

Caruta

1

22

Chiheru de Jos

Urisiu de Sus

516

516

Caruta

1

22

Chiheru de

Jos

Total

1.744

1.744

DA

pubele stradale

-

Tractor si carute

23

Coroisinmartin

Coroisinmartin

407

407

15

23

Coroisinmartin

Soimus

488

488

10

23

Coroisinmartin

Ordrihei

494

494

10

23

Coroisinmartin

Coroi

145

145

5

23

Coroisinmartin

Total

1.534

1.534

0

SALUBRISERV

40

24

Corunca

Corunca

1.850

1.850

120

saci

24

Corunca

Bozeni

120

24

Corunca

Total

1.970

1.850

0

SALUBRISERV

120

ssci

25

Cozma

Cozma

435

435

25

Cozma

Socolu de

Campie

145

145

25

Cozma

Fanatele Socolului

24

25

Cozma

Valea Sasului

31

25

Cozma

Valea Ungurului

9

25

Cozma

Total

644

580

DA

caruta

26

Craciunesti

Craciunesti

2.458

2.458

26

Craciunesti

Foi

26

Craciunesti

Ciba

26

Craciunesti

Nicolesti

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

26

Craciunesti

Cornesti

916

916

26

Craciunesti

Cinta

373

373

26

Craciunesti

Tirimioara

162

162

26

Craciunesti

Budiu Mic

442

442

26

Craciunesti

Total

4.351

4.351

NU

SALUBRISERV

27

Craiesti

Craiesti

722

722

caruta

27

Craiesti

Milasel+Nima

Milaselului

220

209

caruta

27

Craiesti

Lefaia

79

27

Craiesti

Total

1.021

931

DA

2 carute

28

Cristesti

Cristesti

4.494

4.494

28

Cristesti

Valureni

1.100

1.100

28

Cristesti

Total

5.594

5.594

NU

SALUBRISERV

29

Cucerdea

Cucerdea

900

29

Cucerdea

Seulia de Mures

608

29

Cucerdea

Bord

178

29

Cucerdea

Total

1.686

0

0

0

30

Cuci

Cuci

933

933

Tractor cu remorca

1

1997

30

Cuci

Petrilaca

663

30

Cuci

Dataseni

427

30

Cuci

Orosia

180

30

Cuci

Total

2.203

933

DA

Tractor cu remmrcc

1

1997

31

Danes

Danes

2.185

2.185

Tractor cu remorca

1

1980

31

Danes

Seleus

1.782

1.782

31

Danes

Cris

628

628

31

Danes

Stejareni

242

242

31

Danes

Total

4.837

4.837

DA

Tractor cu

rm^m^^c

1

1980

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

32

Deda

Deda

1.946

1.946

32

Deda

Bistra Mureșului

1.128

1.128

32

Deda

Filea

737

737

32

Deda

Pietriș

521

521

32

Deda

Total

4.332

4.332

DA

500

30

tractor cu remorca

1

33

Eremitu

Eremitu

1.739

1.739

33

Eremitu

Camul Cetatii

376

376

33

Eremitu

Matrici

872

872

33

Eremitu

Calugareni

612

612

33

Eremitu

Damieni

273

273

33

Eremitu

Total

3.872

3.872

NU

SALUBRISERV

34

Ernei

Ernei

1.982

450

34

Ernei

Dumbravioara

1.650

300

34

Ernei

Caluseri

624

34

Ernei

Sangerul de Padure

399

34

Ernei

Ikland

330

34

Ernei

Sacareni

237

34

Ernei

Total

5.222

750

NU

SALUBRISERV

35

Faragau

Faragau

548

548

Ateoaj cai

35

Faragau

Tonciu

835

835

Atelaj cai

35

Faragau

Poarta

192

192

Atelaj cai

35

Faragau

Onuca

71

35

Faragau

Total

1.646

1.575

DA

Atelaj aai

36

Fintanele

Fintanele

2.385

2.385

36

Fintanele

Calimanesti

947

947

36

Fintanele

Viforoasa

877

877

36

Fintanele

Bordosiu

299

36

Fintanele

Cibu

162

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

36

Fintanele

Roua

397

36

Fintinele

Total

5.067

4.209

DA

5

45

caruta

37

Galesti

Galesti

902

902

37

Galesti

Sanvasii

395

37

Galesti

Adrianu Mare

170

37

Galesti

Adrianu Mic

61

37

Galesti

Bedeni

174

37

Galesti

Maiad

414

37

Galesti

Troita

824

Tractor

1

1989

37

Galesti

Total

2.940

902

NU

SALUBRISERV

Tractor

1

1989

38

Ganesti

Ganesti

2.218

2.218

52

750

38

Ganesti

Seuca

1.304

1.304

41

325

38

Ganesti

Paucisoara

235

235

10

90

38

Ganesti

Subpadure

78

38

Ganesti

Total

3.835

3.757

NU

SALUBRISERV

103

1165

39

Gheorghe Doja

Gheorghe Doja

514

514

39

Gheorghe Doja

Ilieni

395

395

39

Gheorghe Doja

Leordeni

383

383

39

Gheorghe Doja

Satu Nou

754

754

39

Gheorghe Doja

Tirimia

826

826

39

Gheorghe Doja

Total

2.872

2.872

0

SALUBRISERV

40

Ghindari

Ghindari

1.461

1.461

10

Autocamion Saviem

1

1988

40

Ghindari

Trei Sate

1.175

1.175

7

40

Ghindari

Solocma

415

415

1

40

Ghindari

Abud

193

193

40

Ghindari

Ceie

47

47

40

Ghindari

Total

3.291

3.291

DA

18

Autocamion

Saviem

1

1988

41

Glodeni

Glodeni

2.518

2.518

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

41

Glodeni

Pacureni

265

41

Glodeni

Paingeni

458

458

41

Glodeni

Merisor

222

41

Glodeni

Moisa

359

41

Glodeni

Total

3.822

2.976

DA

Tractor cu remorca

1

42

Gornesti

Gornesti

2.026

2.026

42

Gornesti

Peris

1.855

1.855

42

Gornesti

Petrilaca de Mures

502

502

42

Gornesti

Teleac

402

402

42

Gornesti

Iara de Mures

386

386

42

Gornesti

Mura Mare

54

54

42

Gornesti

Mura Mica

60

60

42

Gornesti

Ilioara

140

140

42

Gornesti

Padureni

454

454

42

Gornesti

Total

5.879

5.879

DA

Tractor

1

1989

43

Grebenisu de

Campie

Grebenisu de Campie

1.027

43

Grebenisu de

Campie

Valea

Sanpetrului

480

43

Grebenisu de

Campie

Leorinta

135

43

Grebenisu de Campie

Total

1.642

0

0

0

44

Gurghiu

Gurghiu

2.005

2.005

20

44

Gurghiu

Adrian

318

318

1

44

Gurghiu

Casva

569

569

1

44

Gurghiu

Comori

237

237

1

44

Gurghiu

Fundoaia

138

138

44

Gurghiu

Glajarie

1.797

1.797

4

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

44

Gurghiu

Larga

125

125

44

Gurghiu

Orsova

752

752

44

Gurghiu

Orsova Padure

167

167

44

Gurghiu

Pauloaia

269

269

44

Gurghiu

Total

6.377

6.377

DA

27

A utobasculanta

1

1978

45

Hodac

Hodac

2.764

2.764

45

Hodac

Arsita

93

45

Hodac

Bicas

152

45

Hodac

Dubistea de Padure

462

462

45

Hodac

Mirigioaia

35

45

Hodac

Toaca

1.713

1.713

45

Hodac

Urice

63

45

Hodac

Total

5.282

4.939

DA

A utobasculanta

1

1987

46

Hodosa

Hodosa

228

46

Hodosa

Ihod

121

46

Hodosa

Isla

349

46

Hodosa

Simbrias

722

46

Hodosa

Total

1.420

0

0

47

Ibanesti

Ibanesti

2.288

2.288

47

Ibanesti

Blidireasa

210

210

47

Ibanesti

Bradetelu

268

268

47

Ibanesti

Dulcea

367

367

47

Ibanesti

Ibanesti Padure

424

424

47

Ibanesti

Lapusa

3

3

47

Ibanesti

Pirau Mare

153

153

47

Ibanesti

Tireu

440

440

47

Ibanesti

Tisieu

288

288

47

Ibanesti

Zimti

63

63

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

47

Ibanesti

Total

4.504

4.504

DA

saci

menajeri

Autorbasculanta MS-01_DTP persoana particulara

48

Iclanzel

Iclanzel

480

480

48

Iclanzel

Iclandu Mare

732

732

48

Iclanzel

Capusu de

Campie

717

717

48

Iclanzel

Madaraseni

161

161

48

Iclanzel

Fanatele Capusului

102

48

Iclanzel

Chisalita

12

48

Iclanzel

Tablaseni

26

48

Iclanzel

Dupa Deal

16

48

Iclanzel

Fanate

5

48

Iclanzel

Ghidasteu

22

48

Iclanzel

Valea Iclandului

19

48

Iclanzel

Total

2.292

2.090

0

PF Matea Emil

Tractor

1

49

Ideciu de Jos

Ideciu de Jos

960

960

10

2

49

Ideciu de Jos

Ideciu de Sus

750

750

2

49

Ideciu de Jos

Deleni

320

320

2

49

Ideciu de Jos

Total

2.030

2.030

DA

14

2

50

Livezeni

Livezeni

1.870

1.870

5

3

3

50

Livezeni

Ivanesti

474

474

3

50

Livezeni

Sihisor

265

265

3

50

Livezeni

Poienita

441

441

3

50

Livezeni

Total

3.050

3.050

NU

SALUBRISERV

14

3

3

51

Lunca

Lunca

628

628

51

Lunca

Baita

864

864

51

Lunca

Frunzeni

484

484

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

51

Lunca

Logig

466

466

51

Lunca

Sintu

409

409

51

Lunca

Total

2.851

2.851

DA

cosuri cu fixare pe stalp

caruta cu cai

52

Lunca Bradului

Lunca Bradului

1.600

1.600

60

18

52

Lunca Bradului

Neagra Sat

400

400

10

3

52

Lunca Bradului

Samara Sat

50

50

20

4

52

Lunca Bradului

Cabane turistice

600

600

52

Lunca Bradului

Total

2.650

2.650

DA

90

25

ssci PPC

Tractor cu remmrcc

1

2000

53

Madaras

Madaras

1.313

0

53

Madaras

Total

1.313

0

0

0

54

Magherani

Silea Nirajului

503

503

54

Magherani

Torba

171

171

54

Magherani

Magherani

703

703

54

Magherani

Total

1.377

1.377

NU

SALUBRISERV

Autocamion

1

55

Mica

Mica

583

583

5

55

Mica

Abus

363

363

1

55

Mica

Deaj

1.497

1.497

3

55

Mica

Haranglab

881

881

3

55

Mica

Ceuas

891

891

2

55

Mica

Capilna de Sus

178

178

1

55

Mica

Somostelnic

306

306

1

55

Mica

Total

4.699

4.699

NU

S.C. MATILDA IMPEX S.R.L.

16

56

Mihesu de

Cimpie

Mihesu de Campie

1.514

1.514

15

56

Mihesu de Cimpie

Bujor

72

72

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

56

Mihesu de Cimpie

Chrihagau

13

56

Mihesu de Cimpie

Razoare

695

695

4

56

Mihesu de Cimpie

Stefanca

47

56

Mihesu de Cimpie

Mogoaia

20

56

Mihesu de Cimpie

Groapa Radaii

46

56

Mihesu de Cimpie

Saulita

131

56

Mihesu de Cimpie

Total

2.538

2.281

DA

19

Tractor cu remorcc

1

1982

57

Nades

Nades

1.228

272

57

Nades

Tigmandru

931

168

57

Nades

Ipirea

90

57

Nades

Magnerus

148

57

Nades

Total

2.397

440

NU

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighișoara

58

Neaua

Neaua

386

58

Neaua

Sinsimion

94

58

Neaua

Rigmani

277

58

Neaua

Vadas

401

58

Neaua

Ghinesti

387

58

Neaua

Total

1.545

0

0

0

59

Ogra

Ogra

1.565

1.565

59

Ogra

Lascud

256

59

Ogra

Giulus

210

59

Ogra

Dileu-Vechi

239

59

Ogra

Vaideiu

121

59

Ogra

Total

2.391

1.565

NU

SALUBRISERV

Saci

60

Papiu Ilarian

Papiu Ilarian

718

718

12

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

60

Papiu Marian

Merisoru

124

60

Papiu Ilarian

Dobra

48

60

Papiu Ilarian

Ursoaia

123

60

Papiu Ilarian

Sandru

0

60

Papiu Ilarian

Total

1.013

718

DA

12

carute

61

Panet

Panet

2.220

2.220

42

8

61

Panet

Berghia

1.380

1.380

20

4

61

Panet

Cuiesd

726

726

5

2

61

Panet

Hartau

331

331

5

1

61

Panet

Sintioana de Mures

1.431

1.431

28

4

61

Panet

Total

6.088

6.088

DA

100

19

Tractor U650

1

1986

62

Pasareni

Pasareni

869

869

10

62

Pasareni

Galateni

717

62

Pasareni

Bolinteni

209

209

2

62

Pasareni

Total

1.795

1.078

NU

SALUBRISERV

12

63

Petelea

Petelea

2.850

2.850

63

Petelea

Total

2.850

2.850

DA

caruta

64

Pogaceaua

Pogaceaua

1.344

64

Pogaceaua

Valenii de Mures

350

64

Pogaceaua

Deleni

111

64

Pogaceaua

Sicele

38

64

Pogaceaua

Piriu Crucii

69

64

Pogaceaua

Bologoaia

30

64

Pogaceaua

Ciulea

155

64

Pogaceaua

Valea Sanpetrului

45

64

Pogaceaua

Scurta

18

64

Pogaceaua

Total

2.160

0

0

0

65

Rastolita

Andreneasa

95

95

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

65

Rastolita

Borzia

91

91

65

Rastolita

Galaoaia

75

75

65

Rastolita

Iod

375

375

65

Rastolita

Rastolita

1.170

1.170

65

Rastolita

Colonie I Baraj

250

250

65

Rastolita

Colonie II Uzina

300

65

Rastolita

Total

2.356

2.056

DA

400

10

A utobasculanta

1

66

Raciu

Riciu

1.470

1.470

42

66

Raciu

Sinmartinu de Campie

482

482

27

66

Raciu

Ulies

542

66

Raciu

Nima Riciului

213

66

Raciu

Caciulata

173

173

66

Raciu

Cotorinau

19

66

Raciu

Curete

12

66

Raciu

Coasta Mare

162

66

Raciu

Piriu Crucii

151

66

Raciu

Obarsie

3

66

Raciu

Valea Seaca

21

66

Raciu

Hagau

52

66

Raciu

Valea Sanmatinului

171

66

Raciu

Valea Uliesului

44

66

Raciu

Lenis

185

185

66

Raciu

Total

3.700

2.310

DA

69

ssci

Tractor cu remmrec

1

67

Rusii-Munti

Rusii-Munti

1.465

1.465

477

Autobasculanta

1

67

Rusii-Munti

Morareni

418

418

147

67

Rusii-Munti

Maioresti

257

257

96

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

67

Rusii-Munti

Sebes

165

165

52

67

Rusii-Munti

Total

2.305

2.305

DA

772

A utobasculanta

1

68

Saschiz

Saschiz

1.532

1.532

Tractor cu remorca

1

68

Saschiz

Mihai Viteazu

197

197

Atelaj hipo

68

Saschiz

Cloasterf

319

319

Atelaj hipo

68

Saschiz

Total

2.048

2.048

DA

Tractor si atelaje hipo

69

Sarateni

Sarateni

1.672

1.672

69

Sarateni

Total

1.672

1.672

NU

S.C. TEHNICE COMUNAE S.A. Benta

Autocamion

1

70

Sincraiu de Mures

Sincraiu de Mures

4.724

4.724

Autospeciala

1

1986

70

Sincraiu de Mures

Nazna

2.554

2.554

70

Sincraiu de

Mures

Total

7.278

7.278

NU

S.C.

CONTRASCOM BENTA S.A.

Nazna

saci

Autospeciala

1

1986

71

Singeorgiu de Mures

Sangeorgiu de Mures

7.514

6.387

30

10

36

71

Singeorgiu de Mures

Tofalau

20

18

71

Singeorgiu de Mures

Cotus

358

340

71

Singeorgiu de Mures

Total

7.892

6.745

NU

SALUBRISERV

30

10

36

72

Singer

Singer

1.436

72

Singer

Zapodea

99

72

Singer

Birza

76

72

Singer

Dalu

6

72

Singer

Cipaieni

816

72

Singer

Pripoare

66

72

Singer

Valisoara

2

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

72

Singer

Total

2.501

0

0

0

73

Sinpaul

Sinpaul

1.646

1.646

73

Sinpaul

Valea Izvoarelor

1.171

1.171

73

Sinpaul

Chirileu

751

751

73

Sinpaul

Sinmarghita

239

73

Sinpaul

Dileu Nou

215

73

Sinpaul

Total

4.022

3.568

NU

SALUBRISERV

74

Sanpetru de Campie

Sanpetru de Campie

1.087

1.087

74

Sanpetru de Campie

Dimbu

618

618

74

Sanpetru de Campie

Tusinu

648

648

74

Sanpetru de Campie

Singiorgiu

428

428

74

Sanpetru de Campie

Birlibasu

167

167

74

Sanpetru de Campie

Satu-Nou

245

245

74

Sanpetru de Campie

Total

3.193

3.193

DA

carute cu cai

2

75

Sintana de

Mures

Sintana de Mures

3.600

810 gosp

75

Sintana de Mures

Bardesti

607

180 gosp

75

Sintana de Mures

Curteni

1.205

300 gosp

75

Sintana de Mures

Chinari

913

190 gosp

75

Sintana de Mures

Total

6.325

4.500

NU

SALUBRISERV

urmeaza a se implementa

76

Solovastru

Solovastru

1.621

1.621

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

76

Solovastru

Jabenita

1.226

1.226

76

Solovastru

Total

2.847

2.847

DA

tractor cu 2 remorci

1

77

Stinceni

Stinceni

766

766

6

77

Stinceni

Ciobotani

324

324

3

77

Stinceni

Mestera

457

457

6

1

1

77

Stinceni

Total

1.547

1.547

DA

15

1

0

1

Tractor U 483 MS 60 PST

1

2006

78

Suplac

Suplac

804

804

285

78

Suplac

Laslau Mare

436

436

180

78

Suplac

Laslau Mic

406

406

150

78

Suplac

Idrifaia

693

693

250

78

Suplac

Vaidacuta

30

78

Suplac

Total

2.369

2.339

DA

865

Tractor U 650

1

1990

79

Suseni

Suseni

1.430

1.430

79

Suseni

Luieriu

840

840

79

Suseni

Total

2.270

2.270

DA

Atelaj hipo

80

Saulia

Saulia

1.760

1.268

25

3

80

Saulia

Leorinta

122

80

Saulia

Macicasesti

135

80

Saulia

Padure

113

80

Saulia

Total

2.130

1.268

NU

S.C.

AGROZOOLEG

S.R.L. Saulia

25

3

Tractor cu remorca

1

81

Sincai

Sincai

1.302

650

81

Sincai

Lechincioara

109

81

Sincai

Sincai-Fanate

270

81

Sincai

Pusta

159

81

Sincai

Total

1.840

650

DA

Caruta

82

Taureni

Taureni

900

82

Taureni

Moara de Jos

100

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

82

Taureni

Finete

80

82

Taureni

Total

1.080

0

0

0

83

Valea Larga

Valea Larga

1.829

1.829

83

Valea Larga

Gradini

256

256

83

Valea Larga

Malaisti

5

5

83

Valea Larga

Poduri

131

131

83

Valea Larga

Valea Fratiei

207

207

83

Valea Larga

Valea Glodului

182

182

83

Valea Larga

Valea Padurii

214

214

83

Valea Larga

Valea Surii

249

249

83

Valea Larga

Valea Uriesului

312

312

83

Valea Larga

Total

3.385

3.385

NU

S.C.

VALPADICOM

S.A.

84

Vargata

Vargata

461

461

84

Vargata

Valea

650

650

84

Vargata

Mitresti

328

328

84

Vargata

Vadu

295

295

84

Vargata

Grausorul

216

216

84

Vargata

Total

1.950

1.950

NU

SALUBRISERV

Autocamioane

2

85

Vatava

Vatava

819

819

8

85

Vatava

Dumbrava

775

775

8

85

Vatava

Rapa de jos

541

541

5

85

Vatava

Total

2.135

2.135

1

21

Camion cu cabina RET SRD

- MS 05 KPF

1

1980

86

Vetca

Vetca

411

86

Vetca

Salasuri

157

86

Vetca

Jacodu

294

86

Vetca

Total

862

0

0

0

Nr. crt.

Comuna

Sate

Numar locuitori

Numar locuitori deserviți

Serviciu in cadrul primarie

Operator de salubrizare

Pubele 0,1-0,2 mc

Containere 4-5 mc

Eurocontainere 1,1 - 1,2 mc

altele

colectarea separata

Tip mijloc de transport

Numar mijloc de transport

An fabricatie

87

Viisoara

Ormenis

395

395

87

Viisoara

Viisoara

729

729

87

Viisoara

Santioara

539

539

87

Viisoara

Total

1.663

1.663

NU

S.C. IMPEX

S.R.L. Viisoara

Tractor cu remorca

1

88

Vinatori

Vinatori

1.718

670

40

88

Vinatori

Adohita

793

88

Vinatori

Feleag

222

88

Vinatori

Mureni

379

88

Vinatori

Soara

649

88

Vinatori

Total

3.761

670

DA

40

89

Voivodeni

Voivodeni

1.667

1.667

89

Voivodeni

Toldal

284

284

89

Voivodeni

Total

1.951

1.951

DA

sscc

Atelaje hipo

90

Zagar

Zagar

964

964

12

90

Zagar

Seleus

244

244

3

90

Zagar

Total

1.208

1.208

DA

SALUBRISERV

15

Autocamion

1

91

Zau de Campie

Zau de Campie

2.561

91

Zau de Campie

Botei

157

91

Zau de Campie

Bujor

50

91

Zau de Campie

Gaura Sangerului

126

91

Zau de Campie

Stefaneaca

31

91

Zau de Campie

Barbosi

374

91

Zau de Campie

Malea

51

91

Zau de Campie

Ciretea

77

91

Zau de Campie

Tau

50

91

Zau de Campie

Total

3.477

0

0

ANEXA 1.4

Spatii de depozitare in mediul rural

Denumire Proiect

Finantare

Localizare

REGHIN

PHARE CES

2003

Reghin

TARNAVENI

PHARE CES

2005

Tarnaveni

RICIU

PHARE CES

2005

Pogaceaua

ACATARI

PHARE CES

2003

Gruisor


Faza actuala


Faza de executie




Implementare -

Achizitie utilaje


dec 2008


2009


20 septembrie 2008


Mijloace de transport


Colectare in amestec

Colectare separata

martie 2009 - nu se poate respecta termenul

An estimat de punere in functiune

Tip recipienti

Numar

Tip recipienti

Numar

Tipuri deseuri colectate

Tip

Numar

Container clopot albastru 2,1 mc

33

hartie si carton

Masina pentru incarcat si transport containere -transport clopotelor, transport prescontainer

1

Eurocontainere gri 1100 l (pentru punctele de colectare)

105

Container clopot galben 3,2 mc

33

plastic

Pubele gri 120 l

4700

Container clopot verde 1,1 mc

33

sticla

Pubele 80 l

5,000

Container 1100 l

60

4 containere in fiecare zona (PET, Hartie, Textila si Menajere)

Autogunoiera 14 mc

3

Pubele 60 l

5,000

Container 1100 l

88

65 containere pentru colectare PET, H si Bio la institutii, 10 colectare PET populatie si 13 colectare PET sticla

Autogunoiera

2


ACATARI

2003

Gruisor

Achizitie utilaje

20 septembrie 2008

Container

4

deseuri periculoase

Transportor containere

2

Saci polietilena

1200 x 50

Saci rafie

14742

BALAUSERI

Ordonanta

7/2006

Chendu

faza de licitatie a lucrarilor (a treia)

august 2008 -termen care nu poate fi respectat

Container cu capac plat 1100 l (resturi la Fintinele si Singeorgiu de Padure)

18

Container cu capac plat 1100 l

22

hartie si carton

Container cu capac plat 1100 l

22

PET

Container cu capac plat 1100 l

22

doze aluminiu

Container cu capac plat 1100 l

22

sticla

saci pilietilena 60 l

1200 x 50

hartie si carton, Al, PET

saci rafie 60 l

14,742

sticla

Container metalic

1100 l

4

deseuri periculoase

Mijloace de transport

Sortare

Presa sortare

Containere transport reciclabile

Statie transfer

Descriere (transport pana la ST, de la ST, transport des sortate)

Tip container

Numar

Capacitate

Numar prescontainere

Capacitate/c

ontainer

de la ST

11.355 t/an -numai pentru colectare separata (hartie si carton si plastic)

9-10 t/zi

Container metalic 30 mc pentru transportul sticlei colectate

2

100 t/zi

4

32 mc

18.000 t/an

3

32 mc

prescontaine

re 30 mc

3

Container pe role 10 mc

6

Container pe role 15 mc

2

Container pe role 20 mc

2

pentru deseurile colectate separat - 813 t/an hartie si carton; 466 t/an sticla; 235 t/metal

exista - 0,5 - 2 t/h

prescontainere cu cartig 20 mc

3

prescontainere cu cartig 15 mc

2

prescontainere cu cartig 10 mc

2

ANEXA 1.5

Proiecte existente de gestionare a deseurilor

I D N o .

P a r ish

T op ograp h y (flat, h illy , w it h in

A ccess ro a d / D ru m d e a cces (p aved /u n p aved )

H eigh t, w id th , or w eigh t

H & S issues (R ail crossin g, steep c liffs, d e e p

D ista n c e to n ea rest m a in ro a d

( m )

D im e n s io n s (m p )

a r e a ( m p )

W a ste th ic k n e ss (c e n tr e /sid e s)

M a x . th ic k n e ss ( m )

A v e r a g e th ic k n e ss ( m )

S    e

«    S

s

Q

T y p es o f w a ste (d o m estic= D ; con stru ction an d d e m o lit io n = C ; h a z a r d o u s = H ;

N atu re of grou n d (h ard rock , silty so il, g ra v el, m arsh )

1

Albești

serviciu salubrizare concesionat S.C. SCHUSTER - ECOSAL Sighișoara

a

2

Vanatori

serviciu salubrizare concesionat S.C. SCHUSTER - ECOSAL Sighisoara

3

Saschiz

deal

drum piatra

no

no

E60 1km

4000

1000

5

3

parau no / 200m house

PET+D+C

normal

ground

4

Apold

valey

gravel

no

no

dj 500m

12000

5000

1

0.5

1km house

PET+D+C

normal

ground

Apold

plain

gravel

pe timp de ploaie impracatiabil

no

dj 200m

2000

1000

0.5

0.2

no rivers/ 100m house

PET+D

normal

ground

5

Danes

plain

drum piatra

no

no

dn14 1km

30000

20000

2

0.5

500m rivers/ 100m house

D+PET

normal

ground

6

Nades

serviciu salubrizare concesionat S.C. SCHUSTER - ECOSAL Sighisoara

7

Fantanele

valey, brat mort

Tarnava

asfalt

no

no

dj 20m

10000

5000

1

0.5

100m rivers/ 1500m

house

D+PET+C

normal

ground

8

Vetca

deal

unpaved road+piatra

pe timp de ploaie impracatiabil

pante abrupte

dj 350m

100

100

4

4

100m rivers/ 150m

house

D+PET

normal

ground

9

Sangeorgiu de Padure

serviciu

salubrizare concesionat STC - Sovata de cca 3 ani, duce la depozitul din Sova

10

Ghindari

valey

gravel + unpaved

pe timp de ploaie impracatiabil

no

dn 200m

3000

3000

3

1.5

5m rauri, 1000m house

D+PET

normal

ground

Ghindari

valey-deal

gravel + unpaved

no

no

dc 1km

5000

2500

2

0.5

no

D+PET

normal

ground

11

Pasareni

serviciu salubrizare concesionat S.C.SALUBRISERV Targu Mures de 4 ani, si de la 1 iulie si satul Ga

lateni va fi inclus

12

Galesti

serviciu salubrizare concesionat S.C.SALUBRISERV Targu Mures doar sat Galesti

Galesti

plain

dr asfalt, dc

no

no

dc 5m

1250

750

2

1.5

500m rivershouse 1km

D+PET+B

placa beton

ri aprox 400mc D+P

13

Miercurea Nirajului

serviciu

salubrizare concesionat S.C.SALUBRISERV Targu Mures, pe locul fostului depozit

mai sunt deseu

14

Neaua

plain

gravel + unpaved

no

no

dj 300m

10000

4000

0.5

0.2

canal 500m 200m house

D+PET

normal

ground

Neaua

plain

prum ingust pietris +normal ground

no

no

dj 50m

2000

1000

1

0.5

no rivershouse 500m

D

normal

ground

SO

00

O

08

LA

I D No.

Q

P

OT P

O

o

E

□ a

P O

c

c

o

B'

P a r is h

C

00

O

■o

Q.

val

b

O '-b

T op ograp hy (flat,

E.

eyy

P5

B'

the

h illy , w ith in

uo

c

3

<

■o

a

uo

uo

A ccess road /

ved

+ a

Drum d e a c c e s

a

a

■oad

pave

(paved/unpaved)

Q.

O

pe t plo

Height, width, or

o

o

o

£■ B

w e îg h t

o

R estrictions

Q.

a

H&S issu es (R a il

Crossing, s te e p

o

o

o

o

c liff s , d e e p

ex c a v a tio n s)

dc8

200

dc8

300

£t

LA

O

£t

to

D istance to nearestmain road

B --1

B --1

s

(m )

00 o o o

o o o o

2000

o o o o

D im e n s io n s (m p )

w

to

-o

o

o

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

a r e a (mp)

00

O

3

O

00

(centre/sides)

a

C

3

rT

O

N

o

o

M ax. thickness

g

O

1 1

to

LA

LA

(m )

fii

o

lubri

o

□ o

o

o

o

Average thickness

N

00

LA

io

io

o

(m )

B

O O □

g_ CC

s

a

o

b

< a

o

6' □

se

00

□ o

LA O

K

s

■5

■5

D ista n c e to w a te r s

CC

C

O

O

b

ÎS

c

00

=r o

o r d w e llin g s

iz:

w

O

00

>

O

a

r

1

g

5Ț*

c

w

g

OT

o

2

o

CC

CC

T y p e s o f w a ste

w

>

r

u

u

(dom e s t ic = D ;

<

CC

u

u

+

+

construction and

H

uo

hd

hd

g

W

W

d e m o litio n - C ;

era

H

H

w

w

c

H

H

hazardous-H ;

K

3

c

green w a s te = B )

a

Q.

■o o

Nature ofground

a

N

uo □

uo □

uo □

uo □

S-'

8 g

8 g

8 g

8 g

(hard rock, silty

g

c B

c B

c B

c B

îch:

B. £.

B. £.

B. £.

B. £.

soil, gravei,

00

m a r sh )

Q.

a

I D N o .

P a r ish

T op ograp h y (flat, h illy , w it h in

A ccess ro a d / D ru m d e a cces (p aved /u n p aved )

H eigh t, w id th , or w eigh t

H & S issues (R ail crossin g, steep c liffs, d e e p

D ista n c e to n ea rest m a in ro a d

( m )

D im e n s io n s (m p )

a r e a ( m p )

W a ste th ic k n e ss (c e n tr e /sid e s)

M a x . th ic k n e ss ( m )

A v e r a g e th ic k n e ss ( m )

S    e

«    S

s

Q

T y p es o f w a ste (d o m estic= D ; con stru ction an d d e m o lit io n = C ; h a z a r d o u s = H ;

N atu re of grou n d (h ard rock , silty so il, g ra v el, m arsh )

20

Cucerdea

plain pasune

gravel dc83

no

no

dn14a

2km

3000

1500

0.5

0.25

parau 20m, house 500m

D+PET

normal ground

Cucerdea

plain

dn14A

no

no

dn14A

10m

1000

1000

0.5

0.2

parau 20m house 1.5km

D+PET

normal ground

21

Adamus

serviciu salubrizare concesionat S.C. SCHUSTER - ECOSAL Sighisoara de 2 ani

22

Sanpaul

serviciu salubrizare concesionat S.C.SALUBRISERV Targu Mures de 5 ani

Sanpaul

plain

unpaved road

no pe timp de ploaie

no

dc 1.6km

10000

5000

2

1

rivers200m, house 500m

D+B+PET+C

normal ground

23

VIISOARA

FLAT

unpaved

50 m

225

100

0,4/0,2

0.4

0.3

distance to water, 50 m -Donald river

D+C+Pet

clay

VIISOARA

FLAT

gravel + unpaved

10 m

900

600

1,5/0,2

1.5

0.3

2 m

D+C+Pet

clay

VIISOARA

FLAT + HILLY

gravel + unpaved

30 m

7,000

400

0,5/0,2

0.5

0.1

D+C+Pet

clay

24

ZAGAR

25

COROISANMARTIN

26

BALAUSERI

FLAT

gravel + unpaved

500 m

10,000

1500

2,5/0,3

2.5

0.5

1 m - storm water channel

D+C+Pet

clay

27

ACATARI

HILLY (between

hills )

gravel + unpaved

1.5 km

7,000

1400

2,0/0,5

2.2

0.5

10 m - storm water channel

D+C+Pet

clay

28

CORUNCA

29

SUPLAC

HILLY

paved + unpaved

500 m

3,000

4000

2/0,3

2.5

0.4

1 m - river

(embankment)

D+C+Pet

clay

30

BAHNEA

HILLY

paved + unpaved

1 km

90,000

4000

0,5/0,3

0.5

0.3

on the edge of the pond

D+C+H+Pet

clay

BAHNEA iesire spre

LEPINDEA

HILLY

unpaved

500 m

900

600

0,4/0,2

0.5

0.2

D+C+Pet

clay

31

MICA

HILLY

gravel + unpaved

1 km

3,500

1000

2,5/0,5

2.5

1

D+C+Pet

clay

32

CRACIUNESTI

CONTRACT FOR SERVICES WITH "SALUBRISERV" - TARGU MURES

33

GHEORGHE DOJA

HILLY

unpaved

2 km

750

100

0,4/0,1

0.5

0.2

C+Pet

clay

34

OGRA

HILLY

paved + unpaved

2 km

7,500

400

0,5/0,1

0.5

0.2

D+C+Pet

clay

I D N o .

P a r ish

T op ograp h y (flat, h illy , w it h in

A ccess ro a d / D ru m d e a cces (p aved /u n p aved )

H eigh t, w id th , or w eigh t

H & S issues (R ail crossin g, steep c liffs, d e e p

D ista n c e to n ea rest m a in ro a d

( m )

D im e n s io n s (m p )

a r e a ( m p )

W a ste th ic k n e ss (c e n tr e /sid e s)

M a x . th ic k n e ss ( m )

A v e r a g e th ic k n e ss ( m )

S    e

«    S

s

Q

T y p es o f w a ste (d o m estic= D ; con stru ction an d d e m o lit io n = C ; h a z a r d o u s = H ;

N atu re of grou n d (h ard rock , silty so il, g ra v el, m arsh )

35

GURGHIU

plain

paved + unpaved

1 km

3,600

1000

0,9/0,4

1.5

0.4

D+C+Pet

clay

36

IBANESTI

HILLY

paved + unpaved

3 km

3,600

3000

1,2/1

2.5

0.8

D+C+Pet

clay

IBANESTI

HILLY

paved + unpaved

4 km

900

500

1/0,5

0.5

0.3

D+C+Pet

clay

37

BOGATA DE MURES

HILLY

paved + unpaved

800 m

450

400

1,5/1

1

0.3

D+C+Pet

clay

38

LUNCA BRADULUI

HILLY

paved + unpaved

5 km

4,800

3000

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

39

SOLOVASTRU

plain

paved + unpaved

1 km

4,000

3000

0,5/0,1

1.5

0.3

D+C+Pet

clay

40

HODAC

plain

paved + unpaved

2 km

2,500

1000

1,5/1

1.5

0.2

D+C+Pet

clay

41

BEICA DE JOS

HILLY

paved + unpaved

2 km

1,500

1000

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

42

CHILIHERU DE JOS

HILLY

paved + unpaved

1,5 km

1,200

800

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

43

VOIVODENI

HILLY

paved + unpaved

1 km

2,800

1500

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

44

PETELEA

plain

paved + unpaved

2 km

15,000

2000

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

45

BREAZA

plain

paved

50 m

2,500

2000

3,2/1,5

3

0.6

D+C+Pet

clay

46

SUSENI

plain

paved+unpaved

500 m

1,600

1000

0,5/0,1

0.5

0.1

D+C+Pet

clay

47

BATOS

HILLY

paved + unpaved

2 km

8,000

2000

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

48

LUNCA

HILLY

paved + unpaved

2 km

2,500

2000

0,5/0,1

1.5

0.1

D+C+Pet

clay

49

FARAGAU

HILLY

paved + unpaved

3 km

750

600

2m/2m

2

0.4

D+C+Pet

clay

50

COZMA

HILLY

paved + unpaved

5 km

500

400

0,4/0,1

1

0.1

D+C+Pet

clay

51

Glodeni

flat

gravel

no

no

1,5km

2500

2500

0.8

0.2

no waters / no house

PET+D

normal

ground

52

Gornesti

hilly

gravel

no

no

5km

6000

5000

1.7

0.4

no waters / no house

PET+D+C

normal

ground

Gornesti

hilly

gravel

no

no

500m

10000

6250

2

0.3

no rivers/ no house

PET+D

normal

ground

53

Ernei

excavation

gravel

no

Rail crossing

1km

20000

17500

0.5

0.1

no rivers/ 20m house

D+PET

normal

ground

I D N o .

P a r ish

T op ograp h y (flat, h illy , w it h in

A ccess ro a d / D ru m d e a cces (p aved /u n p aved )

H eigh t, w id th , or w eigh t

H & S issues (R ail crossin g, steep c liffs, d e e p

D ista n c e to n ea rest m a in ro a d

( m )

D im e n s io n s (m p )

a r e a ( m p )

W a ste th ic k n e ss (c e n tr e /sid e s)

M a x . th ic k n e ss ( m )

A v e r a g e th ic k n e ss ( m )

S    e

«    S

s

Q

T y p es o f w a ste (d o m estic= D ; con stru ction an d d e m o lit io n = C ; h a z a r d o u s = H ;

N atu re of grou n d (h ard rock , silty so il, g ra v el, m arsh )

Ernei

hilly

gravel

latime pod max 2.5m

no

200

2000

1000

0.5

0.2

no rivers/ 100m house

PET+D

normal

ground

54

Singeorgiu de Mures

serviciu salubrizare concesionat , fosta groapa de gunoi a Tirgu-Muresului

unoi

55

Sintana de Mures

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

56

Riciu

flat

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

3km

1000

800

2

0.7

no rivers/ 150m house

D+PET

normal

ground

57

Craiesti

excavation

asfalt

no

no

1m

2000

1800

1.5

0.3

100m rivers/ 150m

house

D+PET

normal

ground

58

Sincai

flat

gravel

no

no

2km

3000

2400

0.6

0.2

no waters / no house

D+PET

normal

ground

59

Pogaceaua

hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

1,3km

400

400

0.3

0.1

no waters / 1,2km house

D+B+PET

normal

ground

60

Saulia

hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

3km

2500

2500

0.4

0.1

2km lacurile Zau

D+PET

normal

ground

61

Grabenisu de Cimpie

Hilly

gravel

no

no

1km

3000

3000

0.4

0.1

no rivers/ no house

D+C+PET

normal

ground

62

Ceausu de Cimpie

Hilly

gravel

no

no

3km

5000

5000

0.5

0.2

no rivers/ no house

D+B+PET

normal

ground

63

Bala

Hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

600m

3000

3000

0.8

0.2

no waters / 1km house

D+PET

normal

ground

64

Sanpetru de Cimpie

Hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

700

500

450

0.4

0.1

no waters / 600m house

D+PET

normal

ground

65

Sarmasu

Hilly

gravel

no

no

550m

5000

5000

2

0.4

no waters / 600m house

D+PET

normal

ground

66

Sincraiul de Mures

Flat

gravel

no

no

2km

5000

5000

1.7

0.2

5m parau/no house

D+PET

normal

ground

67

Panet

excavation

gravel

no

no

500

15000

15000

1.5

0.3

no waters / 300m house

D+PET

normal

ground

68

Madaras

nu serviciu

salubrizare concesionat , la momentul vizitei au declarat ca nu au groapa de g

69

Band

flat

gravel

no

no

100m

15000

15000

2.1

0.3

300m parau / 500m house

D+C+PET

normal

ground

70

Iclanzel

Hilly-excavation

gravel

no

no

500m

15000

15000

1.6

0.5

no rivers/ no house

D+B+PET

normal

ground

71

Mihesu de Cimpie

Hilly

unpaved road

no

no

1,5km

4000

4000

0.6

0.2

no rivers/ no house

B+D+PET

normal

ground

72

Zau de Cimpie

Hilly

gravel

no

no

3km

900

900

0.5

0.2

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

Zau de Cimpie

Hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

5km

600

600

0.4

0.1

no rivers/ 500 m house

B+D+PET

normal

ground

73

Valea Larga

flat

unpaved road

no

no

200m

600

600

1.2

0.5

300m lac Tau / no house

D+PET

normal

ground

I D N o .

P a r ish

T op ograp h y (flat, h illy , w it h in

A ccess ro a d / D ru m d e a cces (p aved /u n p aved )

H eigh t, w id th , or w eigh t

H & S issues (R ail crossin g, steep c liffs, d e e p

D ista n c e to n ea rest m a in ro a d

( m )

D im e n s io n s (m p )

a r e a ( m p )

W a ste th ic k n e ss (c e n tr e /sid e s)

M a x . th ic k n e ss ( m )

A v e r a g e th ic k n e ss ( m )

S    e

«    S

s

Q

T y p es o f w a ste (d o m estic= D ; con stru ction an d d e m o lit io n = C ; h a z a r d o u s = H ;

N atu re of grou n d (h ard rock , silty so il, g ra v el, m arsh )

74

Taureni

Hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

1km

200

60

1.2

0.5

no rivers/ 500 m house

D+PET

normal

ground

75

Sanger

flat

unpaved road

no

no

300

2000

2000

2.5

0.4

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

Sanger

hilly

unpaved road

no

no

300

400

375

0.4

0.2

no rivers/ 800m house

D+PET

normal

ground

76

Papiu Ilarian

Hilly

unpaved road

pe timp de ploaie impracatiabil

no

3km

2000

2000

0.5

0.2

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

77

Chetani

flat

unpaved road

no

no

500m

2500

2500

0.8

0.2

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

78

Cristesti

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

79

Livezeni

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

80

Eremitu

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

81

Sarateni

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

82

Stanceni

Hilly

paved + unpaved

no

1 km

2500

2000

1

0.3

20 m to rivers/ no house

D+PET

normal

ground

83

Rastolnita

Hilly

unpaved road

no

1 km

2100

2000

0.2

0.1

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

84

Deda

plain

paved + unpaved

Rail crossing

1 km

5000

5000

0.5

0.3

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

85

Vitava

Hilly

unpaved road

no

2 km

2400

2400

0.3

0.1

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

86

Brancovenesti

plain

paved + unpaved

no

1 km

2300

2000

2.2

0.6

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

87

Brancovenesti

Hilly

paved road

no

800 m

1200

1000

0.3

0.1

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

88

Alunis

Hilly

unpaved road

greu practicabil pe timp ploios

no

3km

3000

2500

0.3

0.1

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

89

Rusii Munti

Hilly

unpaved road

no

3km

2500

2000

0.3

0.1

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

90

Bereni

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

91

Magherani

serviciu salubrizare concesionat , groapa inchisa

92

Chibed

Hilly

unpaved road

no

2 km

1000

1000

0.3

0.2

no rivers/ no house

D+PET

normal

ground

93

Hodosa

se va inchide de catre primaria Hodosa

=   -■   =

o   £   “

Approx.W aste v o lu m e (mc)

Assumed waste v o lu m e in S u m m e r 2009

g   -   =

"    Z    »

g   ~   *

Volumeof cover m aterial (C M )

-

s

3000

3750

3750

300

s

2500

3125

3125

1500

la Grajduri

s

200

250

250

300

sat Saes

s

10000

12500

12500

6000



R

2500

3125

3125

1500

S

400

500

500

30

groapa 10*10 plina cu apa si deșeuri, pericol de inec



s

4500

5625

5625

900

sat Ghindari

s

1250

1562.5

1562.5

750

sat 3 Sate


e si satul Galateni va fi inclus


R

1125

1406.25

1406.25

225


sat Troița


ii sunt deșeuri aprox 400mc D+PET


s

800

1000

1000

1200

sat SanSimion

R

500

625

625

300

Sat Neaua


Q.

e 1 an

C/2

C/2

C/2

C/2

S o lu tio n

(R=removal, S =

1500

2000

200

1400

Approx.W aste v o lu m e (mc)

1875

2500

250

1750

Assumed waste

v o lu m e in

S u m m e r 2009

1875

2500

250

1750

Assumed volume to be transported to n e w la n d fiii

900

600

300

2100

Volumeof cover m aterial (C M )

sat Petrilaca, capu satului

Orosia

zona hicui

Notes

=   -■   =

o   £   “

Approx.W aste v o lu m e (mc)

Assumed waste v o lu m e in S u m m e r 2009

g   -   =

"    Z    »

g   ~   *

Volumeof cover m a te r ia 1 (C M )

-

s

375

468.75

468.75

450

Siulia de pe mureș

R

200

250

250

300

Cuerdea

S

5000

6250

6250

1500

sat valeya izvoarelor

S

30

45

75

30

FOSTA BALASTIERA, SUB valeyy, UȘOR DE ÎNCHIS

R

180

270

450

180

SANTIOANA LANGA PARAU

S

40

60

180

120

ORMENIS SPAȚIU AMENJAT DE

PRIMĂRIA, ÎNGRĂDIT DOAR

0

0

0

0

0

0

0

0

S

750

1125

1575

450

FOSTA ALBIE A RÂULUI TARNAVA/

s

140

210

630

420

0

0

0

0

s

1600

2400

3600

1200

R

1200

1800

3000

1200

S

120

180

360

180

ESTE O GROAPA CARE SE POATE

UMPLE SI ÎNCHIDE

S

1000

1500

1800

300

AMENAJAT DE PRIMĂRIE, GRAOAPA MARE UȘOR DE ÎNCHIS.

s

20

30

60

30

ONLY CONSTRUCTIONES MATERIALES

s

100

150

270

120

FOSTA CARIERA (BALASTIERA)

=   -■   =

o   £   “

Approx.W aste v o lu m e (mc)

Assumed waste v o lu m e in S u m m e r 2009

g   -   =

"    Z    »

g   ~   *

Volumeof cover m a te r ia 1 (C M )

-

s

1800

2700

3000

300

drum acces terasament de cale ferata scoasa in 1972

s

2880

4320

5220

900

pășune

s

270

405

555

150

valea iepei

s

135

202.5

322.5

120

groapa de împrumut

R

480

720

1620

900

drum forestier greu accesibil, doar pe timp uscat

S

1200

1800

2700

900

s

500

750

1050

300

drum pamant 300 m pășune

s

150

225

525

300

drum greu accesibil de pamant

s

120

180

420

240

s

280

420

870

450

s

1500

2250

2850

600

s

1500

2250

2850

600

in fostul iaz de dejecții al fermei

s

160

240

540

300

groapa de împrumut in curtea fostului

CAP

s

800

1200

1800

600

in fostul iaz de dejecții al fermei

s

250

375

975

600

s

300

450

630

oa

groapa de împrumut

s

50

75

195

120

drum greu accesibil pe timp umed

R

500

625

625

750

in N Glodeni

R

2300

2875

2875

1500

in S la 5km de Gomesti

R

2500

3125

3125

1875

R

600

750

750

5250

sat Dumbravioara

=   -■   =

o   £   “

Approx.W aste v o lu m e (mc)

Assumed waste v o lu m e in S u m m e r 2009

g   -   =

"    Z    »

g   ~   *

Volumeof cover m a te r ia 1 (C M )

-

s

200

250

250

300

R

450

562.5

562.5

240

In N de Riciu

R

350

437.5

437.5

540

groapa plina cu apa si deșeuri

S

400

500

500

720

in S la 2Km de Sincai

R

100

125

125

120

in N-V la 1.3 km de Pogaceaua

S

400

500

500

750

in N de Saulia la 3Km

R

350

437.5

437.5

900

groapa plina cu apa si deșeuri, in N de Grabenisu

R

3500

4375

4375

1500

In S de Ceausu la 1 km

R

300

375

375

900

In S de Bala la 1 km

S

60

75

75

135

In N la 600 de m de Sanpetru de câmpie

S

12000

15000

15000

1500

in W de Sarmasu

S

3500

4375

4375

1500

in S de Sincraiul la 5 km

R

3500

4375

4375

4500

in S la 1 km de Panet

unoi

R

3500

4375

4375

4500

in W de Bând

R

500

625

625

4500

in N de Iclanzel

R

200

250

250

1200

In S de Mihesu la 1.5km

S

400

500

500

270

in N-E de Zau

R

30

37.5

37.5

180

in W de satul Bărboși

R

50

62.5

62.5

180

in E de Valea Larga

=   -■   =

o   £   “

Approx.W aste v o lu m e (mc)

Assumed waste v o lu m e in S u m m e r 2009

g   -   =

"    Z    »

g   ~   *

Volumeof cover m a te r ia 1 (C M )

-

s

30

37.5

37.5

18

In W de Taureni

R

500

625

625

600

la S de Sânger

R

120

150

150

113

la S de satul Cipaieni

S

50

62.5

62.5

600

in E de Papiu Ilarian la 3.5km

R

200

250

250

750

la S-E de Chetani

s

750

937.5

937.5

600

drum forestier , groapa de imprumut

s

210

262.5

262.5

600

groapa infiintata in 2007 , groapa veche inchisa

s

1500

1875

1875

1500

pe margine caii ferate Deda Cicieu in zona de securitate feroviara

s

240

300

300

720

s

1380

1725

1725

600

s

120

150

150

300

s

300

375

375

750

s

250

312.5

312.5

600

s

200

250

250

300

ANEXA 1

DATE PRIVIND SITUATIA ACTUALA

ANEXA 2.1

Proiectia socio-economica si proiectia populatiei

Anexa 2.1.1

PROIECȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI, PENTRU PERIOADA 2008 - 2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produsul intern brut, preturi curente -

- mld. lei

288,2

344,5

404,7

475,0

546,8

618,3

692,7

769,3

841,0

creștere reala anuala, din care:

%

4,2

7,9

6,0

6,5

6,1

5,8

5,8

5,7

5,7

- Industriei)

2,6

7,0

5,1

5,0

4,9

5,0

5,0

5,1

5,1

- Agricultura, silvicultura, piscicultura, exploatare forestiera1)

-17,3

3,3

-16,9

4,2

3,5

3,1

2,7

2,5

2,2

- Constructii1)

9,9

24,7

33,6

21,8

15,3

12,3

9,8

9,8

8,9

- Servicii1)

9.1

7,1

7,1

5,7

6,1

5,9

6,4

6,2

6,3

Consumul final

9,6

9,3

10,0

8,1

7,2

6,6

5,7

5,5

5,3

- Consumul individual efectiv al gospodariilor -

9,4

11,4 -

10,2

8,4

7,7

6,9

6,0

5,7

5,6

- Consumul colectiv efectiv al administratiei publice

11,8

9,9

7,4

5,0

2,7

2,5

2,5

3,0

2,5

Formarea bruta de capital fix - Rata de investitie

12,7

19,3

28,9

18,0

13,5

11,0

10,0

9,5

9,0

(% din PIB)

23,1

25,6

30,5

33,3

35,1

36,2

37,0

37,5

38,4

Cresterea preturilor de consum - sfârsitul anului -

8,6

4,87

6,57

5,4

4,0

3,5

3,0

2,6

2,3

medie anuala

9,0

6,56

4,84

7,0

4,5

3,6

3,2

2,8

2,5

Deflatorul PIB3

12,2

10,8

10,8

10,2

8,5

6,9

5,9

5,0

3,4

Cursul de schimb mediu

-

lei/euro

3,62

3,53

3,34

3,55

3,45

3,38

3,33

3,30

3,25

Populatia ocupata

(medie)4)

- mii persoane

8152,5

8245,1

8290

8335

8360

8385

8410

8425

8445

%

0,8

1,1

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

Numarul mediu de salariati

4)

- mii persoane

4558,9

4667,3

4770

4865

4960

5050

5130

5205

5280

2,0

2,4

2,2

2,0

2,0

1,8

1,6

1,5

1,4

Numarul de someri

(la sf.

- mii persoane

523,0

460,5

367,8

360

355

350

345

335

330

înregistrati

anului)

- rata somajului

- %

5,9

5,2

4,1

4,1

4,0

3,9

3,9

3,8

3,7

Câstigul salarial mediu brut

- lei

968

1146

1410

1580

1750

1920

2095

2275

2465

%

18,3

18,4

23,0

12,1

10,8

9,7

9,1

8,6

8,4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Câstigul salarial mediu net

- lei

746

866

1043

1181

1303

1425

1552

1682

1819

%

24,6

16,1

20,4

13,2

10,3

9,4

8,9

8,4

8,1

Câstigul salarial real

%

14,3

9,0

14,9

5,8

5,6

5,6

5,5

5,4

5,5

Salariul mediu brut

- lei

924

1099

1340

1469

1593

1709

1865

2025

2169

%

17,6

18,9

21,9

9,6

8,4

7,3

9,1

8,6

7,1

Populatia ocupata totala (cf. AMIGO)

- mii persoane

9147

9313

9353

9481

9585

9644

9698

9743

9777

%

-0,1

1,8

0,4

1,4

1,1

0,6

0,6

0,5

0,4

Numar mediu de salariati (cf. AMIGO)

-mii persoane

5921

6167

6173

6278

6359

6429

6493

6552

6604

%

-1,9

4,2

0,1

1,7

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

Someri BIM (cf. AMIGO)

-mii persoane

704

728

639

634

625

612

594

577

568

- rata somajului BIM

- %

7,2

7,3

6,4

6,3

6,1

6,0

5,8

5,6

5,5

Venitul national brut, preturi curente

- mld. lei

279,7

333,1

390,1

458,7

527,8

596,5

668,7

742,9

812,6

Costul unitar al muncii 5

- nominal

21,4

14,5

16,3

10,8

9,3

7,5

6,4

4,9

3,1

- real (cu deflatorul PIB)

8,2

3,2

5,0

0,6

0,7

0,6

0,5

-0,1

-0,3

Nota: Datele pentru perioada 2005-2007 sunt publicate de Institutul National de Statistica cu excepția indicatorilor privind forta de munca din anul 2007.

 • 1) Valoarea adaugata bruta

 • 2) Include datele revizuite pentru exportul si importul de bunuri publicate de INS pe 12 martie si neincluse înca de BNR în balanta de plati din data de 18.02.2008

 • 3) Cresterea generala a preturilor din economie, inclusiv preturile bunurilor de capital

 • 4) Reprezinta numarul mediu al populatiei ocupate si al salariatilor din sectorul civil formal, conform sferei de cuprindere a Balantei fortei de munca

 • 5) Calculat conform metodologiei Comisiei Europene, ca raport între remuneratia pe salariat si produsul intern brut pe populatia ocupata.

Sursa: Date de la Comisia Nationala de Prognoza, Prognoza de primavara 2008., www.cnp.ro

EVOLUȚIA POPULAȚIEI PROIECTATE A JUDEȚULUI MURES PE TOTAL SI MEDII DE REZIDENTA, ÎN PERIOADA 2007-2038

mii persoane

Mures

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total

581,8

580,5

579,0

577,4

575,6

573,6

571,5

569,2

566,8

564,3

561,6

558,8

555,9

552,8

549,6

546,3

542,9

539,4

535,8

Urban

305,3

304,0

302,5

301,0

299,3

297,5

295,5

293,5

291,3

289,0

286,6

284,0

281,4

278,6

275,7

272,7

269,6

266,3

263,1

Rural

276,4

276,5

276,5

276,4

276,3

276,1

276,0

275,7

275,5

275,3

275,0

274,8

274,5

274,2

274,0

273,7

273,4

273,1

272,8

Sursa: Estimari ale INSE 2007

Mures

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Total

530,9

528,5

526,1

523,7

521,3

518,9

516,5

514,2

511,8

509,5

507,2

504,9

502,6

Urban

258,8

256,7

254,5

252,4

250,4

248,3

246,3

244,2

242,2

240,2

238,3

236,3

234,4

Rural

272,4

272,2

272,0

271,8

271,6

271,4

271,2

271,0

270,8

270,6

270,4

270,2

270,0

Sursa: Estimări proprii pe baza datelor INSE 2007

(varianta optimista)

- LEI -

Anul

Venituri totale medie nationala

Venituri în Mediu urban

Venituri în mediu rural

Medie

Decila 1

Decila 2

Medie

Decila 1

Decila 2

Medie

Decila 1

Decila 2

2008

1782.7

816.5

984.0

2025.8

927.8

1118.3

1465.8

671.3

809.1

2009

1968.1

901.4

1086.4

2236.5

1024.3

1234.6

1618.2

741.1

893.3

2010

2139.3

979.8

1180.9

2431.1

1113.4

1342.0

1759.0

805.6

971.0

2011

2331.9

1068.0

1287.2

2649.9

1213.6

1462.7

1917.3

878.1

1058.4

2012

2525.4

1156.6

1394.0

2869.8

1314.4

1584.1

2076.5

951.0

1146.2

2013

2727.4

1249.2

1505.5

3099.4

1419.5

1710.9

2242.6

1027.1

1237.9

2014

2937.4

1345.4

1621.5

3310.1

1516.0

1827.2

2452.0

1123.0

1353.5

2015

3163.6

1448.9

1746.3

3535.0

1619.0

1951.3

2681.0

1227.9

1479.9

2016

3407.2

1560.5

1880.8

3775.3

1729.1

2084.0

2931.4

1342.6

1618.1

2017

3669.6

1680.7

2025.6

4031.9

1846.6

2225.6

3205.2

1468.0

1769.3

2018

3952.1

1810.1

2181.6

4305.9

1972.1

2376.8

3504.6

1605.1

1934.5

2019

4256.5

1949.5

2349.6

4598.5

2106.1

2538.4

3831.9

1755.0

2115.2

2020

4584.2

2099.6

2530.5

4911.1

2249.3

2710.9

4189.8

1918.9

2312.7

2021

4932.6

2259.1

2722.8

5289.2

2422.5

2919.6

4512.4

2066.7

2490.8

2022

5307.5

2430.8

2929.7

5696.5

2609.0

3144.5

4859.8

2225.8

2682.6

2023

5710.9

2615.6

3152.4

6135.1

2809.9

3386.6

5234.0

2397.2

2889.2

2024

6144.9

2814.4

3392.0

6607.5

3026.2

3647.4

5637.0

2581.8

3111.7

2025

6611.9

3028.2

3649.8

7116.3

3259.3

3928.2

6071.1

2780.6

3351.2

2026

7114.4

3258.4

3927.1

7664.3

3510.2

4230.7

6538.6

2994.7

3609.3

2027

7655.1

3506.0

4225.6

8254.4

3780.5

4556.4

7042.0

3225.3

3887.2

2028

8236.9

3772.5

4546.8

8890.0

4071.6

4907.3

7584.3

3473.6

4186.5

2029

8862.9

4059.2

4892.3

9574.5

4385.1

5285.1

8168.3

3741.1

4508.9

2030

9536.5

4367.7

5264.1

10311.8

4722.8

5692.1

8797.2

4029.1

4856.1

2031

10261.2

4699.6

5664.2

11105.8

5086.4

6130.4

9474.6

4339.4

5230.0

2032

11041.1

5056.8

6094.7

11960.9

5478.1

6602.4

10204.2

4673.5

5632.7

2033

11880.2

5441.1

6557.9

12881.9

5899.9

7110.8

10989.9

5033.4

6066.4

2034

12783.1

5854.7

7056.3

13873.8

6354.2

7658.3

11836.1

5420.9

6533.5

2035

13754.6

6299.6

7592.6

14942.1

6843.5

8248.0

12747.5

5838.3

7036.6

2036

14800.0

6778.4

8169.6

16092.6

7370.4

8883.1

13729.0

6287.9

7578.4

2037

15924.8

7293.5

8790.5

17331.8

7937.9

9567.1

14786.2

6772.1

8162.0

2038

17135.1

7847.9

9458.6

18666.3

8549.2

10303.8

15924.7

7293.5

8790.4

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

(varianta medie)

- LEI -

Anul

Venituri totale medie nationala

Venituri în Mediu urban

Venituri în mediu rural

Medie

Decila

1

Decila 2

Medie

Decila

1

Decila 2

Medie

Decila

1

Decila 2

2008

1764.9

808.3

974.2

2005.6

918.6

1107.1

1451.2

664.6

801.0

2009

1938.7

887.9

1070.2

2203.1

1009.0

1216.1

1594.1

730.1

879.9

2010

2093.0

958.6

1155.3

2378.4

1089.3

1312.9

1720.9

788.2

949.9

2011

2259.5

1034.9

1247.3

2567.7

1176.0

1417.4

1857.9

850.9

1025.5

2012

2428.1

1112.1

1340.3

2759.3

1263.7

1523.1

1996.5

914.4

1102.0

2013

2602.0

1191.7

1436.3

2956.9

1354.2

1632.2

2139.4

979.9

1181.0

2014

2788.3

1277.1

1539.2

3142.0

1439.1

1734.4

2327.6

1066.0

1284.8

2015

2988.0

1368.5

1649.4

3338.8

1529.2

1843.0

2532.2

1159.8

1397.8

2016

3202.0

1466.5

1767.5

3547.9

1624.9

1958.4

2754.9

1261.7

1520.7

2017

3431.3

1571.5

1894.1

3770.1

1726.7

2081.1

2997.1

1372.7

1654.4

2018

3677.1

1684.1

2029.7

4006.2

1834.8

2211.4

3260.6

1493.4

1799.9

2019

3940.4

1804.7

2175.1

4257.1

1949.7

2349.9

3547.3

1624.7

1958.1

2020

4222.6

1933.9

2330.9

4523.7

2071.8

2497.1

3859.2

1767.5

2130.3

2021

4520.8

2070.5

2495.5

4843.1

2218.1

2673.4

4131.8

1892.4

2280.7

2022

4840.0

2216.7

2671.7

5185.1

2374.8

2862.2

4423.6

2026.0

2441.8

2023

5181.8

2373.3

2860.4

5551.3

2542.5

3064.3

4736.0

2169.1

2614.3

2024

5547.8

2540.9

3062.4

5943.3

2722.1

3280.7

5070.4

2322.3

2798.9

2025

5939.6

2720.3

3278.6

6363.1

2914.3

3512.4

5428.5

2486.3

2996.5

2026

6359.0

2912.4

3510.2

6812.4

3120.1

3760.5

5811.9

2661.8

3208.1

2027

6808.1

3118.1

3758.1

7293.5

3340.4

4026.0

6222.3

2849.8

3434.7

2028

7288.9

3338.3

4023.5

7808.6

3576.3

4310.3

6661.7

3051.1

3677.3

2029

7803.6

3574.1

4307.6

8360.0

3828.9

4614.7

7132.2

3266.5

3937.0

2030

8354.7

3826.5

4611.8

8950.4

4099.3

4940.6

7635.8

3497.2

4215.0

2031

8944.7

4096.7

4937.5

9582.5

4388.8

5289.5

8175.1

3744.2

4512.6

2032

9576.4

4386.0

5286.2

10259.2

4698.7

5663.1

8752.4

4008.6

4831.3

2033

10252.7

4695.7

5659.5

10983.7

5030.5

6063.0

9370.5

4291.7

5172.5

2034

10976.7

5027.3

6059.2

11759.4

5385.8

6491.2

10032.2

4594.8

5537.8

2035

11751.9

5382.4

6487.1

12589.8

5766.1

6949.6

10740.7

4919.2

5928.9

2036

12581.8

5762.5

6945.2

13478.9

6173.3

7440.4

11499.2

5266.6

6347.6

2037

13470.4

6169.4

7435.6

14430.8

6609.3

7965.8

12311.3

5638.6

6795.8

2038

14421.6

6605.1

7960.7

15449.9

7076.1

8528.3

13180.7

6036.8

7275.8

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

(varianta pesimista)

- LEI -

Anul

Venituri totale medie nationala

Venituri în Mediu urban

Venituri în mediu rural

Medie

Decila 1

Decila 2

Medie

Decila 1

Decila 2

Medie

Decila 1

Decila 2

2008

1764.9

808.3

974.2

2005.6

918.6

1107.1

1451.2

664.6

801.0

2009

1938.7

887.9

1070.2

2203.1

1009.0

1216.1

1594.1

730.1

879.9

2010

2096.9

960.4

1157.5

2382.8

1091.3

1315.3

1724.1

789.6

951.7

2011

2251.2

1031.0

1242.7

2558.2

1171.7

1412.1

1851.0

847.8

1021.7

2012

2403.5

1100.8

1326.7

2731.2

1250.9

1507.6

1976.2

905.1

1090.9

2013

2558.8

1171.9

1412.5

2907.8

1331.8

1605.1

2103.9

963.6

1161.4

2014

2714.1

1243.0

1498.2

3058.4

1400.7

1688.2

2265.6

1037.6

1250.6

2015

2878.7

1318.5

1589.1

3216.7

1473.2

1775.6

2439.6

1117.3

1346.7

2016

3053.4

1398.5

1685.5

3383.2

1549.5

1867.5

2627.0

1203.2

1450.1

2017

3238.6

1483.3

1787.7

3558.4

1629.7

1964.2

2828.8

1295.6

1561.5

2018

3435.1

1573.3

1896.2

3742.6

1714.1

2065.9

3046.1

1395.1

1681.4

2019

3643.5

1668.7

2011.2

3936.4

1802.9

2172.9

3280.1

1502.3

1810.6

2020

3864.6

1770.0

2133.3

4140.1

1896.2

2285.4

3532.1

1617.7

1949.7

2021

4099.1

1877.4

2262.7

4391.3

2011.2

2424.0

3746.4

1715.8

2068.0

2022

4347.8

1991.3

2400.0

4657.7

2133.2

2571.1

3973.6

1819.9

2193.5

2023

4611.5

2112.1

2545.6

4940.3

2262.7

2727.1

4214.7

1930.3

2326.5

2024

4891.3

2240.2

2700.0

5240.1

2399.9

2892.5

4470.4

2047.5

2467.7

2025

5188.1

2376.1

2863.8

5558.0

2545.6

3068.0

4741.7

2171.7

2617.4

2026

5502.8

2520.3

3037.6

5895.2

2700.0

3254.1

5029.3

2303.4

2776.2

2027

5836.7

2673.2

3221.9

6252.8

2863.8

3451.6

5334.5

2443.2

2944.6

2028

6190.8

2835.4

3417.3

6632.2

3037.5

3661.0

5658.1

2591.4

3123.3

2029

6566.4

3007.4

3624.7

7034.6

3221.8

3883.1

6001.4

2748.6

3312.8

2030

6964.8

3189.9

3844.6

7461.4

3417.3

4118.7

6365.5

2915.4

3513.7

2031

7387.3

3383.4

4077.8

7914.0

3624.6

4368.6

6751.7

3092.3

3726.9

2032

7835.5

3588.7

4325.2

8394.2

3844.5

4633.6

7161.3

3279.9

3953.0

2033

8310.9

3806.4

4587.6

8903.5

4077.8

4914.7

7595.8

3478.9

4192.9

2034

8815.1

4037.3

4865.9

9443.6

4325.2

5212.9

8056.6

3689.9

4447.3

2035

9349.9

4282.3

5161.2

10016.6

4587.6

5529.2

8545.4

3913.8

4717.1

2036

9917.2

4542.1

5474.3

10624.3

4865.9

5864.6

9063.9

4151.3

5003.3

2037

10518.9

4817.6

5806.4

11268.9

5161.1

6220.4

9613.8

4403.1

5306.8

2038

11157.1

5109.9

6158.7

11952.6

5474.3

6597.8

10197.0

4670.2

5628.8

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

(varianta optimista)

- LEI -

Anul

Venituri totale medie judeteana

Venituri în Mediu urban

Venituri în mediu rural

Medie

Decila 1

Decila

2

Medie

Decila

1

Decila

2

Medie

Decila

1

Decila

2

2008

1841.3

843.3

1016.4

2118.8

970.4

1169.6

1533.1

702.2

846.3

2009

2049.4

938.6

1131.3

2358.3

1080.1

1301.8

1706.3

781.5

941.9

2010

2227.7

1020.3

1229.7

2563.4

1174.0

1415.0

1854.8

849.5

1023.8

2011

2419.3

1108.0

1335.5

2783.9

1275.0

1536.7

2014.3

922.5

1111.9

2012

2608.0

1194.5

1439.6

3001.0

1374.5

1656.6

2171.4

994.5

1198.6

2013

2808.8

1286.4

1550.5

3232.1

1480.3

1784.1

2338.6

1071.1

1290.9

2014

3019.5

1382.9

1666.8

3445.4

1578.0

1901.8

2552.3

1168.9

1408.9

2015

3245.9

1486.6

1791.8

3672.7

1682.1

2027.3

2785.5

1275.7

1537.6

2016

3489.4

1598.1

1926.1

3915.0

1793.1

2161.1

3040.0

1392.3

1678.1

2017

3751.1

1718.0

2070.6

4173.3

1911.4

2303.7

3317.7

1519.5

1831.4

2018

4032.4

1846.9

2225.9

4448.7

2037.5

2455.7

3620.8

1658.3

1998.7

2019

4334.9

1985.4

2392.8

4742.2

2171.9

2617.7

3951.7

1809.9

2181.3

2020

4660.0

2134.3

2572.3

5055.1

2315.2

2790.4

4312.7

1975.2

2380.6

2021

5009.5

2294.3

2765.2

5434.2

2488.9

2999.7

4636.1

2123.4

2559.2

2022

5385.2

2466.4

2972.6

5841.8

2675.5

3224.7

4983.9

2282.6

2751.1

2023

5789.1

2651.4

3195.6

6279.9

2876.2

3466.5

5357.6

2453.8

2957.4

2024

6223.3

2850.3

3435.2

6750.9

3091.9

3726.5

5759.5

2637.8

3179.2

2025

6690.0

3064.0

3692.9

7257.3

3323.8

4006.0

6191.4

2835.7

3417.7

2026

7191.7

3293.8

3969.8

7801.5

3573.1

4306.5

6655.8

3048.4

3674.0

2027

7731.1

3540.9

4267.6

8386.7

3841.1

4629.4

7155.0

3277.0

3949.5

2028

8311.0

3806.4

4587.7

9015.7

4129.2

4976.6

7691.6

3522.8

4245.8

2029

8934.3

4091.9

4931.7

9691.8

4438.9

5349.9

8268.5

3787.0

4564.2

2030

9604.4

4398.8

5301.6

10418.7

4771.8

5751.1

8888.6

4071.0

4906.5

2031

10324.7

4728.7

5699.2

11200.1

5129.7

6182.5

9555.2

4376.3

5274.5

2032

11099.0

5083.4

6126.7

12040.1

5514.4

6646.2

10271.9

4704.5

5670.1

2033

11931.5

5464.6

6586.2

12943.2

5928.0

7144.6

11042.3

5057.4

6095.3

2034

12826.3

5874.5

7080.1

13913.9

6372.6

7680.5

11870.5

5436.7

6552.5

2035

13788.3

6315.0

7611.1

14957.4

6850.5

8256.5

12760.7

5844.4

7043.9

2036

14822.4

6788.7

8182.0

16079.2

7364.3

8875.7

13717.8

6282.7

7572.2

2037

15934.1

7297.8

8795.6

17285.2

7916.6

14746.6

6754.0

8140.1

2038

17129.2

7845.2

9455.3

18581.6

8510.4

15852.6

7260.5

8750.6

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

(varianta medie)

- LEI -

Anul

Venituri totale medie judeteana

Venituri în Mediu urban

Venituri în mediu rural

Medie

Decila

1

Decila

2

Medie

Decila

1

Decila 2

Medie

Decila

1

Decila

2

2008

1823.0

834.9

1006.3

2097.7

960.7

1157.9

1517.8

695.2

837.8

2009

2018.8

924.6

1114.4

2323.1

1064.0

1282.3

1680.9

769.8

927.8

2010

2183.5

1000.0

1205.3

2512.5

1150.7

1386.9

1818.0

832.6

1003.5

2011

2359.4

1080.6

1302.4

2715.0

1243.5

1498.7

1964.4

899.7

1084.4

2012

2530.7

1159.1

1397.0

2912.1

1333.7

1607.5

2107.1

965.0

1163.1

2013

2712.0

1242.1

1497.0

3120.7

1429.3

1722.6

2258.0

1034.2

1246.4

2014

2900.8

1328.6

1601.2

3309.9

1515.9

1827.1

2452.0

1123.0

1353.5

2015

3102.8

1421.1

1712.7

3510.7

1607.9

1937.9

2662.6

1219.5

1469.8

2016

3318.8

1520.0

1832.0

3723.6

1705.4

2055.4

2891.3

1324.2

1596.0

2017

3549.9

1625.8

1959.5

3949.4

1808.8

2180.1

3139.7

1438.0

1733.1

2018

3797.0

1739.0

2096.0

4189.0

1918.6

2312.3

3409.5

1561.5

1882.0

2019

4061.4

1860.1

2241.9

4443.0

2034.9

2452.6

3702.4

1695.7

2043.7

2020

4344.2

1989.6

2398.0

4712.5

2158.3

2601.3

4020.4

1841.4

2219.3

2021

4646.6

2128.2

2564.9

5040.6

2308.6

2782.4

4300.3

1969.6

2373.8

2022

4970.2

2276.3

2743.5

5391.6

2469.3

2976.2

4599.8

2106.7

2539.1

2023

5316.2

2434.8

2934.5

5767.0

2641.3

3183.4

4920.0

2253.4

2715.8

2024

5686.3

2604.3

3138.9

6168.5

2825.2

3405.0

5262.6

2410.3

2904.9

2025

6082.3

2785.7

3357.4

6598.0

3021.9

3642.1

5629.0

2578.1

3107.2

2026

6505.7

2979.6

3591.2

7057.4

3232.3

3895.7

6020.9

2757.6

3323.5

2027

6958.7

3187.1

3841.2

7548.7

3457.3

4166.9

6440.1

2949.6

3554.9

2028

7443.2

3409.0

4108.6

8074.3

3698.0

4457.0

6888.5

3154.9

3802.4

2029

7961.4

3646.3

4394.7

8636.5

3955.5

4767.3

7368.1

3374.6

4067.2

2030

8515.7

3900.2

4700.7

9237.8

4230.9

5099.3

7881.1

3609.5

4350.4

2031

9108.6

4171.8

5028.0

9881.0

4525.5

5454.3

8429.8

3860.9

4653.3

2032

9742.8

4462.2

5378.0

10568.9

4840.6

5834.1

9016.8

4129.7

4977.3

2033

10421.2

4772.9

5752.5

11304.8

5177.6

6240.3

9644.6

4417.2

5323.8

2034

11146.8

5105.2

6153.0

12091.9

5538.1

6674.7

10316.1

4724.8

5694.5

2035

11922.8

5460.7

6581.4

12933.8

5923.7

7139.5

11034.3

5053.7

6090.9

2036

12753.0

5840.9

7039.6

13834.3

6336.1

7636.5

11802.6

5405.6

6515.0

2037

13640.9

6247.5

7529.8

14797.5

6777.3

8168.2

12624.3

5781.9

6968.6

2038

14590.6

6682.5

8054.0

15827.8

7249.1

8737.0

13503.3

6184.5

7453.8

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

- LEI -

Anul

Venituri totale medie judeteana

Venituri în Mediu urban

Venituri în mediu rural

Medie

Decila 1

Decila 2

Medie

Decila 1

Decila 2

Medie

Decila 1

Decila 2

2008

1823.0

834.9

1006.3

2097.7

960.7

1157.9

1517.8

695.2

837.8

2009

2018.8

924.6

1114.4

2323.1

1064.0

1282.3

1680.9

769.8

927.8

2010

2183.5

1000.0

1205.3

2512.5

1150.7

1386.9

1818.0

832.6

1003.5

2011

2335.5

1069.7

1289.2

2687.5

1230.9

1483.5

1944.5

890.6

1073.4

2012

2481.9

1136.7

1370.0

2855.9

1308.0

1576.4

2066.4

946.4

1140.6

2013

2634.9

1206.8

1454.5

3032.0

1388.6

1673.7

2193.8

1004.8

1211.0

2014

2792.1

1278.8

1541.3

3186.0

1459.2

1758.6

2360.1

1080.9

1302.8

2015

2958.8

1355.1

1633.2

3347.8

1533.3

1848.0

2539.0

1162.9

1401.5

2016

3135.3

1436.0

1730.7

3517.8

1611.1

1941.8

2731.5

1251.0

1507.8

2017

3322.4

1521.7

1834.0

3696.4

1693.0

2040.4

2938.6

1345.9

1622.1

2018

3520.7

1612.5

1943.4

3884.1

1778.9

2144.0

3161.3

1447.9

1745.1

2019

3730.8

1708.7

2059.4

4081.4

1869.3

2252.9

3401.0

1557.7

1877.3

2020

3953.4

1810.7

2182.3

4288.7

1964.2

2367.3

3658.8

1675.7

2019.7

2021

4189.4

1918.7

2312.5

4544.6

2081.4

2508.6

3877.1

1775.7

2140.2

2022

4439.4

2033.2

2450.5

4815.8

2205.6

2658.3

4108.5

1881.7

2267.9

2023

4704.3

2154.6

2596.8

5103.2

2337.2

2816.9

4353.7

1994.0

2403.2

2024

4985.0

2283.1

2751.7

5407.7

2476.7

2985.0

4613.5

2113.0

2546.7

2025

5282.5

2419.4

2915.9

5730.4

2624.5

3163.2

4888.8

2239.1

2698.6

2026

5597.7

2563.8

3089.9

6072.4

2781.1

3351.9

5180.6

2372.7

2859.7

2027

5931.8

2716.7

3274.3

6434.7

2947.1

3552.0

5489.7

2514.3

3030.3

2028

6285.7

2878.9

3469.7

6818.7

3123.0

3763.9

5817.3

2664.3

3211.1

2029

6660.8

3050.7

3676.8

7225.6

3309.3

3988.5

6164.4

2823.3

3402.8

2030

7058.3

3232.7

3896.2

7656.8

3506.8

4226.6

6532.3

2991.8

3605.8

2031

7479.5

3425.6

4128.7

8113.7

3716.1

4478.8

6922.1

3170.3

3821.0

2032

7925.9

3630.0

4375.1

8597.9

3937.8

4746.1

7335.2

3359.5

4049.0

2033

8398.8

3846.7

4636.2

9111.0

4172.8

5029.3

7772.9

3560.0

4290.7

2034

8900.0

4076.2

4912.8

9654.7

4421.9

5329.4

8236.8

3772.4

4546.7

2035

9431.2

4319.5

5206.0

10230.8

4685.7

5647.4

8728.3

3997.6

4818.0

2036

9994.0

4577.2

5516.7

10841.4

4965.3

5984.4

9249.2

4236.1

5105.5

2037

10590.4

4850.4

5845.9

11488.3

5261.7

6341.6

9801.1

4488.9

5410.2

2038

11222.3

5139.8

6194.7

12173.9

5575.6

6720.0

10386.0

4756.8

5733.1

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

11


1

Proiecția structurii sectoriale a economiei în România, în perioada 2008-2038.

- % -

Anul

Sectorul primar

Sectorul secundar

Sectorul serviciilor, din care

Total sector servicii

Servicii comerciale

Servicii infrastructura sociala

2008

25,9

28,6

45,4

33,6

11,8

2009

24,2

28,3

47,5

35,7

11,8

2010

22,6

28,0

49,4

37,6

11,8

2011

21,2

27,7

51,2

39,4

11,8

2012

19,8

27,4

52,9

41,1

11,8

2013

18,5

27,1

54,5

42,7

11,8

2014

17,3

26,8

56,0

44,2

11,8

2015

16,1

26,5

57,4

45,6

11,8

2016

15,1

26,2

58,8

47,0

11,8

2017

14,1

25,9

60,1

48,3

11,8

2018

13,2

25,6

61,3

49,5

11,8

2019

12,3

25,3

62,4

50,6

11,8

2020

11,5

25,0

63,5

51,7

11,8

2021

11,3

24,8

63,9

52,1

11,8

20222

11,2

24,5

64,3

52,5

11,8

2023

11,0

24,3

64,7

52,9

11,8

2024

10,9

24,0

65,1

53,3

11,8

2025

10,7

23,8

65,4

53,6

11,8

2026

10,6

23,6

65,8

54,0

11,8

2027

10,4

23,4

66,2

54,4

11,8

2028

10,3

23,1

66,6

54,8

11,8

2029

10,2

22,9

66,9

55,1

11,8

2030

10,0

22,7

67,3

55,5

11,8

2031

9,9

22,5

67,6

55,8

11,8

2032

9,8

22,3

68,0

56,2

11,8

2033

9,6

22,0

68,3

56,5

11,8

2034

9,5

21,8

68,7

56,9

11,8

2035

9,4

21,6

69,0

57,2

11,8

2036

9,2

21,4

69,3

57,5

11,8

2037

9,1

21,2

69,7

57,9

11,8

2038

9,0

21,0

70,0

58,2

11,8

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

1 Proiecția s-a realizat pe baza mobilitatii ocupării fortei de munca

2

Proiecția structurii economice în perioada 2008-2038, în județul Mures

- % -

Anul

Sectorul primar

Sectorul secundar

Sectorul serviciilor, din care

Total sector servicii

Servicii comerciale

Servicii infrastructura sociala

2008

27,1

31,4

41,5

29,5

12

2009

25,5

31,1

43,4

31,4

12

2010

23,9

30,8

45,3

33,3

12

2011

22,5

30,5

47,0

35,0

12

2012

21,1

30,2

48,6

36,6

12

2013

19,9

29,9

50,2

38,2

12

2014

18,7

29,6

51,7

39,7

12

2015

17,5

29,4

53,1

41,1

12

2016

16,5

29,1

54,4

42,4

12

2017

15,5

28,8

55,7

43,7

12

2018

14,6

28,5

56,9

44,9

12

2019

13,7

28,3

58,1

46,1

12

2020

12,9

28,0

59,1

47,1

12

2021

12,6

24,8

62,6

50,6

12

2022

12,3

24,5

63,1

51,1

12

2023

12,1

24,3

63,6

51,6

12

2024

11,9

24,0

64,1

52,1

12

2025

11,6

23,8

64,6

52,6

12

2026

11,4

23,6

65,0

53,0

12

2027

11,2

23,4

65,5

53,5

12

2028

11,0

23,1

65,9

53,9

12

2029

10,7

22,9

66,4

54,4

12

2030

10,5

22,7

66,8

54,8

12

2031

10,3

22,5

67,2

55,2

12

2032

10,1

22,3

67,6

55,6

12

2033

9,9

22,0

68,0

56,0

12

2034

9,7

21,8

68,5

56,5

12

2035

9,5

21,6

68,9

56,9

12

2036

9,3

21,4

69,3

57,3

12

2037

9,1

21,2

69,6

57,6

12

2038

9,0

21,0

70,0

58,0

12

Sursa: estimări proprii pe baza ipotezelor avansate în prezenta lucrare

2 Proiecție bazata pe mobilitatea sectoriala a ocupării fortei de munca

ANEXA 2.2

Proiecția deșeurilor municipale - total judet si pe medii

Cantitate de deseuri (tone)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Deșeuri menajere colectate in amestec si separat

95.900

106.126

142.186

142.770

147.573

148.088

148.554

148.969

149.335

149.650

149.914

150.128

150.290

150.399

150.456

150.461

150.415

150.321

Deșeuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

46.250

46.970

49.966

50.365

50.768

51.175

51.584

51.997

52.413

52.832

53.255

53.681

54.110

54.543

54.979

55.419

55.862

56.309

Deșeuri colectate din gradini si parcuri

1.020

1.028

1.036

1.045

1.480

1.492

1.504

1.516

1.528

1.540

1.552

1.565

1.577

1.590

1.603

1.615

1.628

1.641

Deșeuri colectate din piete

4.565

4.602

4.638

4.675

5.567

5.611

5.656

5.701

5.747

5.793

5.839

5.886

5.933

5.980

6.028

6.077

6.125

6.174

Deseuri stradale colectate

16.000

16.128

16.257

16.387

16.518

16.650

10.787

10.874

10.961

11.048

11.137

11.226

11.316

11.406

11.497

11.589

11.682

11.776

Deseuri menajere generate si necolectate

46.600

42.247

4.584

4.237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

163.735

174.854

214.083

215.243

221.906

223.016

218.085

219.057

219.983

220.863

221.697

222.485

223.226

223.919

224.564

225.161

225.713

226.222

Total deseuri municipale generate

210.335

217.101

218.667

219.479

221.906

223.016

218.085

219.057

219.983

220.863

221.697

222.485

223.226

223.919

224.564

225.161

225.713

226.222

continuare - Proiecția cantitatii totale de deșeuri municipale generate in judet

Cantitate de deseuri (tone)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

150.180

149.637

149.963

150.245

150.562

150.915

151.223

151.567

151.866

152.202

152.534

152.904

153.227

153.588

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

56.760

57.214

57.672

58.133

58.598

59.067

59.539

60.016

60.496

60.980

61.468

61.959

62.455

62.955

Deseuri colectate din gradini si parcuri

1.655

1.668

1.681

1.695

1.708

1.722

1.736

1.749

1.763

1.778

1.792

1.806

1.821

1.835

Deseuri colectate din piete

6.224

6.273

6.324

6.374

6.425

6.476

6.528

6.581

6.633

6.686

6.740

6.794

6.848

6.903

Deseuri stradale colectate

11.870

11.965

12.060

12.157

12.254

12.352

12.451

12.551

12.651

12.752

12.854

12.957

13.061

13.165

Deseuri menajere generate si necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

226.688

226.757

227.700

228.603

229.547

230.532

231.477

232.464

233.410

234.398

235.387

236.420

237.411

238.446

Total deseuri municipale generate

226.688

226.757

227.700

228.603

229.547

230.532

231.477

232.464

233.410

234.398

235.387

236.420

237.411

238.446

Cantitate de deseuri (tone)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Deșeuri menajere colectate in amestec si separat

87.300

93.614

104.349

104.639

104.885

105.084

105.235

105.338

105.391

105.394

105.346

105.245

105.090

104.883

104.621

104.307

103.941

103.527

Deșeuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

45.250

45.612

45.977

46.345

46.715

47.089

47.466

47.846

48.228

48.614

49.003

49.395

49.790

50.189

50.590

50.995

51.403

51.814

Deșeuri colectate din gradini si parcuri

1.020

1.028

1.036

1.045

1.053

1.061

1.070

1.079

1.087

1.096

1.105

1.113

1.122

1.131

1.140

1.149

1.159

1.168

Deșeuri colectate din piete

4.565

4.602

4.638

4.675

4.713

4.751

4.789

4.827

4.865

4.904

4.944

4.983

5.023

5.063

5.104

5.145

5.186

5.227

Deseuri stradale colectate

16.000

16.128

16.257

16.387

16.518

16.650

10.787

10.874

10.961

11.048

11.137

11.226

11.316

11.406

11.497

11.589

11.682

11.776

Deseuri menajere generate si necolectate

12.000

10.402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

154.135

160.983

172.258

173.091

173.884

174.635

169.347

169.963

170.533

171.057

171.534

171.962

172.342

172.672

172.953

173.185

173.370

173.512

Total deseuri municipale generate

166.135

171.385

172.258

173.091

173.884

174.635

169.347

169.963

170.533

171.057

171.534

171.962

172.342

172.672

172.953

173.185

173.370

173.512

continuare - Proiecția cantitatii de deșeuri municipale generate in mediul urban

Cantitate de deseuri (tone)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

103.066

102.209

102.191

102.126

102.093

102.095

102.048

102.036

101.975

101.949

101.916

101.919

101.872

101.861

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

52.229

52.646

53.068

53.492

53.920

54.351

54.786

55.225

55.666

56.112

56.561

57.013

57.469

57.929

Deseuri colectate din gradini si parcuri

1.177

1.187

1.196

1.206

1.215

1.225

1.235

1.245

1.255

1.265

1.275

1.285

1.295

1.306

Deseuri colectate din piete

5.269

5.311

5.354

5.396

5.440

5.483

5.527

5.571

5.616

5.661

5.706

5.752

5.798

5.844

Deseuri stradale colectate

11.870

11.965

12.060

12.157

12.254

12.352

12.451

12.551

12.651

12.752

12.854

12.957

13.061

13.165

Deseuri menajere generate si necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

173.610

173.318

173.869

174.377

174.922

175.506

176.047

176.627

177.163

177.739

178.312

178.926

179.495

180.105

Total deseuri municipale generate

173.610

173.318

173.869

174.377

174.922

175.506

176.047

176.627

177.163

177.739

178.312

178.926

179.495

180.105

Cantitate de deseuri (tone)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

8.600

12.512

37.837

38.131

42.688

43.005

43.319

43.631

43.943

44.256

44.569

44.883

45.199

45.517

45.835

46.154

46.474

46.794

Deșeuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

1.000

1.358

3.989

4.021

4.053

4.085

4.118

4.151

4.184

4.218

4.251

4.285

4.320

4.354

4.389

4.424

4.460

4.495

Deseuri colectate din gradini si parcuri

0

0

0

0

427

430

434

437

441

444

448

451

455

459

462

466

470

473

Deseuri colectate din piete

0

0

0

854

861

867

874

881

888

896

903

910

917

925

932

939

947

Deseuri stradale colectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri menajere generate si necolectate

34.600

31.846

4.584

4.237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

9.600

13.870

41.826

42.151

48.022

48.381

48.738

49.094

49.450

49.806

50.164

50.523

50.884

51.247

51.611

51.976

52.343

52.710

Total deseuri municipale generate

44.200

45.716

46.410

46.388

48.022

48.381

48.738

49.094

49.450

49.806

50.164

50.523

50.884

51.247

51.611

51.976

52.343

52.710

continuare - Proiecția cantitatii de deșeuri municipale generate in mediul rural

Cantitate de deseuri (tone)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

47.115

47.428

47.772

48.119

48.468

48.820

49.174

49.531

49.891

50.253

50.617

50.985

51.354

51.727

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

4.531

4.567

4.604

4.641

4.678

4.715

4.753

4.791

4.829

4.868

4.907

4.946

4.986

5.026

Deseuri colectate din gradini si parcuri

477

481

485

489

493

497

501

505

509

513

517

521

525

529

Deseuri colectate din piete

955

962

970

978

985

993

1.001

1.009

1.017

1.025

1.034

1.042

1.050

1.059

Deseuri stradale colectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri menajere generate si necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

53.078

53.439

53.831

54.226

54.624

55.025

55.429

55.836

56.246

56.659

57.075

57.494

57.916

58.341

Total deseuri municipale generate

53.078

53.439

53.831

54.226

54.624

55.025

55.429

55.836

56.246

56.659

57.075

57.494

57.916

58.341

Proiectie deseuri municipale Targu Mures

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

42,000

44,903

50,052

50,191

50,309

50,404

50,477

50,526

50,552

50,553

50,530

50,481

50,407

50,308

50,182

50,031

49,856

49,657

49,436

49,025

49,017

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

28,000

28,224

28,450

28,677

28,907

29,138

29,371

29,606

29,843

30,082

30,322

30,565

30,809

31,056

31,304

31,555

31,807

32,062

32,318

32,577

32,837

Deseuri colectate din gradini si parcuri

500

504

508

512

516

520

524

529

533

537

541

546

550

555

559

563

568

573

577

582

586

Deseuri colectate din piete

4,000

4,032

4,064

4,097

4,130

4,163

4,196

4,229

4,263

4,297

4,332

4,366

4,401

4,437

4,472

4,508

4,544

4,580

4,617

4,654

4,691

Deseuri stradale colectate

9,850

9,929

10,008

10,088

10,169

10,250

4,336

4,371

4,406

4,441

4,477

4,512

4,548

4,585

4,622

4,659

4,696

4,733

4,771

4,809

4,848

Deseuri menajere generate si necolectate

5,700

4,989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

84,350

87,591

93,082

93,566

94,030

94,475

88,904

89,261

89,597

89,910

90,202

90,471

90,717

90,940

91,139

91,316

91,471

91,605

91,720

91,647

91,979

Total deseuri municipale generate

90,050

92,580

93,082

93,566

94,030

94,475

88,904

89,261

89,597

89,910

90,202

90,471

90,717

90,940

91,139

91,316

91,471

91,605

91,720

91,647

91,979

Proiectie deseuri municipale Miercurea Nirajului

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

1,300

1,925

2,146

2,152

2,157

2,161

2,164

2,166

2,167

2,167

2,166

2,164

2,161

2,157

2,152

2,145

2,138

2,129

2,120

2,102

2,102

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

500

504

508

512

516

520

524

529

533

537

541

546

550

555

559

563

568

573

577

582

586

Deseuri colectate din gradini si parcuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri colectate din piete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri stradale colectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri menajere generate si necolectate

800

214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

1,800

2,429

2,654

2,664

2,673

2,681

2,689

2,695

2,700

2,705

2,708

2,710

2,711

2,712

2,711

2,709

2,706

2,702

2,697

2,684

2,688

Total deseuri municipale generate

2,600

2,643

2,654

2,664

2,673

2,681

2,689

2,695

2,700

2,705

2,708

2,710

2,711

2,712

2,711

2,709

2,706

2,702

2,697

2,684

2,688

Proiectie deseuri municipale Ungheni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

1,300

2,102

2,343

2,349

2,355

2,359

2,363

2,365

2,366

2,366

2,365

2,363

2,359

2,355

2,349

2,342

2,334

2,324

2,314

2,295

2,294

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

900

907

914

922

929

937

944

952

959

967

975

982

990

998

1,006

1,014

1,022

1,031

1,039

1,047

1,055

Deseuri colectate din gradini si parcuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri colectate din piete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri stradale colectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri menajere generate si necolectate

1,000

234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

2,200

3,009

3,257

3,271

3,284

3,296

3,307

3,317

3,325

3,333

3,340

3,345

3,350

3,353

3,355

3,356

3,356

3,355

3,353

3,342

3,350

Total deseuri municipale generate

3,200

3,243

3,257

3,271

3,284

3,296

3,307

3,317

3,325

3,333

3,340

3,345

3,350

3,353

3,355

3,356

3,356

3,355

3,353

3,342

3,350

Proiectie deseuri municipale Sighisoara

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

9,500

10,605

11,199

11,230

11,257

11,278

11,294

11,305

11,311

11,311

11,306

11,295

11,279

11,256

11,228

11,195

11,155

11,111

11,061

10,970

10,968

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

4,000

4,032

4,064

4,097

4,130

4,163

4,196

4,229

4,263

4,297

4,332

4,366

4,401

4,437

4,472

4,508

4,544

4,580

4,617

4,654

4,691

Deseuri colectate din gradini si parcuri

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

Deseuri colectate din piete

180

181

183

184

186

187

189

190

192

193

195

196

198

200

201

203

204

206

208

209

211

Deseuri stradale colectate

2,000

2,016

2,032

2,048

2,065

2,081

2,098

2,115

2,132

2,149

2,166

2,183

2,201

2,218

2,236

2,254

2,272

2,290

2,308

2,327

2,346

Deseuri menajere generate si necolectate

900

558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

15,700

16,855

17,499

17,580

17,657

17,730

17,798

17,861

17,919

17,972

18,020

18,063

18,101

18,133

18,160

18,182

18,198

18,210

18,218

18,183

18,239

Total deseuri municipale generate

16,600

17,413

17,499

17,580

17,657

17,730

17,798

17,861

17,919

17,972

18,020

18,063

18,101

18,133

18,160

18,182

18,198

18,210

18,218

18,183

18,239

Proiectie deseuri municipale Reghin

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

12,000

12,589

12,629

12,665

12,694

12,718

12,737

12,749

12,756

12,756

12,750

12,738

12,719

12,694

12,662

12,624

12,580

12,530

12,474

12,371

12,368

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

4,500

4,536

4,572

4,609

4,646

4,683

4,720

4,758

4,796

4,835

4,873

4,912

4,952

4,991

5,031

5,071

5,112

5,153

5,194

5,236

5,277

Deseuri colectate din gradini si parcuri

70

71

71

72

72

73

73

74

75

75

76

76

77

78

78

79

80

80

81

81

82

Deseuri colectate din piete

180

181

183

184

186

187

189

190

192

193

195

196

198

200

201

203

204

206

208

209

211

Deseuri stradale colectate

1,300

1,310

1,321

1,331

1,342

1,353

1,364

1,375

1,386

1,397

1,408

1,419

1,430

1,442

1,453

1,465

1,477

1,489

1,500

1,512

1,525

Deseuri menajere generate si necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

18,050

18,687

18,777

18,861

18,940

19,014

19,083

19,146

19,204

19,256

19,302

19,342

19,376

19,404

19,426

19,442

19,453

19,458

19,457

19,409

19,464

Total deseuri municipale generate

18,050

18,687

18,777

18,861

18,940

19,014

19,083

19,146

19,204

19,256

19,302

19,342

19,376

19,404

19,426

19,442

19,453

19,458

19,457

19,409

19,464

Proiectie deseuri municipale Tarnaveni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

7,500

8,231

9,175

9,201

9,222

9,240

9,253

9,262

9,267

9,267

9,263

9,254

9,240

9,222

9,199

9,171

9,139

9,103

9,062

8,987

8,985

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

3,000

3,024

3,048

3,073

3,097

3,122

3,147

3,172

3,197

3,223

3,249

3,275

3,301

3,327

3,354

3,381

3,408

3,435

3,463

3,490

3,518

Deseuri colectate din gradini si parcuri

50

50

51

51

52

52

52

53

53

54

54

55

55

55

56

56

57

57

58

58

59

Deseuri colectate din piete

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

44

45

45

45

46

46

47

47

Deseuri stradale colectate

1,500

1,512

1,524

1,536

1,549

1,561

1,573

1,586

1,599

1,612

1,624

1,637

1,651

1,664

1,677

1,690

1,704

1,718

1,731

1,745

1,759

Deseuri menajere generate si necolectate

900

915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

12,090

12,858

13,839

13,902

13,961

14,016

14,068

14,115

14,159

14,198

14,234

14,264

14,291

14,313

14,331

14,344

14,353

14,359

14,360

14,327

14,368

Total deseuri municipale generate

12,990

13,773

13,839

13,902

13,961

14,016

14,068

14,115

14,159

14,198

14,234

14,264

14,291

14,313

14,331

14,344

14,353

14,359

14,360

14,327

14,368

Proiectie deseuri municipale Sovata

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

3,000

3,108

3,465

3,474

3,482

3,489

3,494

3,497

3,499

3,499

3,498

3,494

3,489

3,482

3,474

3,463

3,451

3,437

3,422

3,393

3,393

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

1,500

1,512

1,524

1,536

1,549

1,561

1,573

1,586

1,599

1,612

1,624

1,637

1,651

1,664

1,677

1,690

1,704

1,718

1,731

1,745

1,759

Deseuri colectate din gradini si parcuri

350

353

356

358

361

364

367

370

373

376

379

382

385

388

391

394

398

401

404

407

410

Deseuri colectate din piete

130

131

132

133

134

135

136

137

139

140

141

142

143

144

145

147

148

149

150

151

152

Deseuri stradale colectate

300

302

305

307

310

312

315

317

320

322

325

327

330

333

335

338

341

344

346

349

352

Deseuri menajere generate si necolectate

370

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

5,280

5,406

5,781

5,809

5,836

5,862

5,886

5,908

5,929

5,949

5,967

5,983

5,998

6,011

6,023

6,033

6,041

6,048

6,054

6,046

6,067

Total deseuri municipale generate

5,650

5,752

5,781

5,809

5,836

5,862

5,886

5,908

5,929

5,949

5,967

5,983

5,998

6,011

6,023

6,033

6,041

6,048

6,054

6,046

6,067

Proiectie deseuri municipale Singeorgiu de Padure

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

1,300

1,626

1,919

1,924

1,929

1,932

1,935

1,937

1,938

1,938

1,937

1,935

1,932

1,929

1,924

1,918

1,911

1,904

1,895

1,879

1,879

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

700

706

711

717

723

728

734

740

746

752

758

764

770

776

783

789

795

802

808

814

821

Deseuri colectate din gradini si parcuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri colectate din piete

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Deseuri stradale colectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri menajere generate si necolectate

550

287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

2,005

2,336

2,635

2,646

2,656

2,666

2,675

2,682

2,689

2,695

2,701

2,705

2,708

2,710

2,712

2,712

2,712

2,711

2,709

2,700

2,706

Total deseuri municipale generate

2,555

2,623

2,635

2,646

2,656

2,666

2,675

2,682

2,689

2,695

2,701

2,705

2,708

2,710

2,712

2,712

2,712

2,711

2,709

2,700

2,706

Proiectie deseuri municipale Sarmasu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

2,100

2,341

2,610

2,617

2,623

2,628

2,632

2,635

2,636

2,636

2,635

2,632

2,628

2,623

2,617

2,609

2,600

2,589

2,578

2,556

2,556

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

250

252

254

256

258

260

262

264

266

269

271

273

275

277

280

282

284

286

289

291

293

Deseuri colectate din gradini si parcuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri colectate din piete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri stradale colectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri menajere generate si necolectate

300

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

2,350

2,593

2,864

2,873

2,881

2,888

2,894

2,899

2,902

2,904

2,905

2,905

2,903

2,900

2,896

2,890

2,884

2,875

2,866

2,847

2,849

Total deseuri municipale generate

2,650

2,853

2,864

2,873

2,881

2,888

2,894

2,899

2,902

2,904

2,905

2,905

2,903

2,900

2,896

2,890

2,884

2,875

2,866

2,847

2,849

Proiectie deseuri municipale Ludus

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

4,500

5,158

6,088

6,105

6,119

6,131

6,140

6,146

6,149

6,149

6,146

6,140

6,131

6,119

6,104

6,085

6,064

6,040

6,013

5,963

5,962

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

1,500

1,512

1,524

1,536

1,549

1,561

1,573

1,586

1,599

1,612

1,624

1,637

1,651

1,664

1,677

1,690

1,704

1,718

1,731

1,745

1,759

Deseuri colectate din gradini si parcuri

30

30

30

31

31

31

31

32

32

32

32

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

Deseuri colectate din piete

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

Deseuri stradale colectate

1,000

1,008

1,016

1,024

1,032

1,041

1,049

1,057

1,066

1,074

1,083

1,092

1,100

1,109

1,118

1,127

1,136

1,145

1,154

1,163

1,173

Deseuri menajere generate si necolectate

1,200

910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

7,050

7,729

8,679

8,717

8,752

8,784

8,815

8,842

8,867

8,889

8,908

8,924

8,937

8,947

8,955

8,959

8,961

8,960

8,956

8,930

8,953

Total deseuri municipale generate

8,250

8,639

8,679

8,717

8,752

8,784

8,815

8,842

8,867

8,889

8,908

8,924

8,937

8,947

8,955

8,959

8,961

8,960

8,956

8,930

8,953

Proiectie deseuri municipale Iernut

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Deseuri menajere colectate in amestec si separat

2,800

3,132

3,307

3,316

3,324

3,330

3,335

3,338

3,340

3,340

3,339

3,335

3,330

3,324

3,316

3,306

3,294

3,281

3,266

3,239

3,239

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec si separat

400

403

406

410

413

416

420

423

426

430

433

437

440

444

447

451

454

458

462

465

469

Deseuri colectate din gradini si parcuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deseuri colectate din piete

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

Deseuri stradale colectate

50

50

51

51

52

52

52

53

53

54

54

55

55

55

56

56

57

57

58

58

59

Deseuri menajere generate si necolectate

280

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deseuri municipale colectate

3,260

3,595

3,774

3,787

3,799

3,809

3,818

3,825

3,830

3,834

3,837

3,838

3,837

3,834

3,830

3,824

3,817

3,808

3,797

3,774

3,778

Total deseuri municipale generate

3,540

3,760

3,774

3,787

3,799

3,809

3,818

3,825

3,830

3,834

3,837

3,838

3,837

3,834

3,830

3,824

3,817

3,808

3,797

3,774

3,778

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

48,985

48,970

48,970

48,948

48,942

48,913

48,901

48,885

48,886

48,864

48,859

33,100

33,365

33,632

33,901

34,172

34,445

34,721

34,999

35,279

35,561

35,845

591

596

601

605

610

615

620

625

630

635

640

4,729

4,766

4,805

4,843

4,882

4,921

4,960

5,000

5,040

5,080

5,121

4,887

4,926

4,965

5,005

5,045

5,085

5,126

5,167

5,208

5,250

5,292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,292

92,623

92,972

93,302

93,651

93,980

94,328

94,675

95,043

95,390

95,757

92,292

92,623

92,972

93,302

93,651

93,980

94,328

94,675

95,043

95,390

95,757

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2,100

2,100

2,100

2,099

2,098

2,097

2,097

2,096

2,096

2,095

2,095

591

596

601

605

610

615

620

625

630

635

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,691

2,695

2,700

2,704

2,709

2,712

2,717

2,721

2,726

2,730

2,735

2,691

2,695

2,700

2,704

2,709

2,712

2,717

2,721

2,726

2,730

2,735

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2,293

2,292

2,292

2,291

2,291

2,290

2,289

2,288

2,288

2,287

2,287

1,064

1,072

1,081

1,090

1,098

1,107

1,116

1,125

1,134

1,143

1,152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<