Hotărârea nr. 90/2009

HCL 90 Privind aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Primariei municipiului Tirgu Mure¦, la Viena/Austria, in perioada 23 - 27 februarie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 90

Din 26 februarie 2009

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mures, la Viena/Austria, în perioada 23 - 27 februarie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul de Relatii Publice Interne si Internationale, nr. 121/P/10.02.2009, privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures la Viena,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 625 EUR + 7.464 LEI, pentru deplasarea Primarului municipiului Tîrgu Mures, dr. Dorin Florea, la Viena/Austria, în perioada 23 - 27 februarie 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban