Hotărârea nr. 9/2009

HCL 9 Privind respingerea proiectului de hotarire referitor la modificarea Actului constitutiv al S.C. Compania Aquaserv S.A. ¦i a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa ¦i de canalizare.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 9

Din 29 ianuarie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Actului constitutiv al S.C. Compania Aquaserv S.A. si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile art. 11-13, art. 36, alin.(2), lit. “c” si “d” , alin. (5) lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, precum si prevederile O.U.G. nr. 13/2008, pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, ale HGR nr.855/2008, respectiv prevederile din POS Mediu,

Vazând expunerea de motive nr. 802 din 16.01.2009 prezentata de Directia Economica privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, corelate cu cerintele UE,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c” si alin. (4), lit. „e”, art. 45, alin. (2), lit. „d” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata ,

H o t ar aste:

Art. 1. Se respinge art. 1 al proiectului de hotarâre privind aprobarea Actului Constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. prezentat în Anexa 1, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se respinge art. 4 al proiectului de hotarâre privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, împreuna cu toate anexele acestuia, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Se resping si celelalte articole ale proiectului de hotarâre prezentat urmare art. 1 si 2 ale prezentei.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV SA.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban