Hotărârea nr. 89/2009

HCL 89 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiiia " Locuinie sociale pentru romi, Valea Rece, Tirgu Mure¦ etapa a- II -a ".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 89 din 26 februarie 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția « Locuințe sociale pentru romi, Valea Rece, Tîrgu Mures etapa a- II -a »

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 61 din 17.02.2009, a Serviciului de Investiții si Control Investiții, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția ?Locuinte sociale pentru romi, Valea Rece, Tîrgu Mures etapa a- II -a?,

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” si „c”, alin. (4), lit. „d” si „e”, alin. (5), lit. „c” , alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la investitia ?Locuinte sociale pentru romi, Valea Rece, Tîrgu Mures etapa a- II -a?, dupa cum urmeaza:

  • - valoare totala (inclusiv TVA)         6.806.982,5 lei adica 1.583.571,5 euro

la cursul de 4,2985 lei/euro din data de 14.01.2009

din care C+M 6.594.582,5 lei adica 1.534.159,0 euro

  • - capacitate: 48 apartamente cu 1 camera

- durata de realizare: 24 luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban