Hotărârea nr. 88/2009

HCL 88 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 4" pentru extindere unitate ecologica de produciie medicamente proprietar S.C. "Sandoz" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 88 din 26 februarie 2009

pentru aprobarea documentației “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 4” pentru extindere unitate ecologica de productie medicamente proprietar S.C. ”Sandoz” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7694 din 16.02.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 4” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu -str. Livezeni, nr. 4” pentru extindere unitate ecologica de productie medicamente pe terenul în suprafata totala de 2030mp proprietatea privata a lui S.C. ”Sandoz” S.R.L. Tîrgu Mures (1/1) identificat ca cel înscris în 91789/N - Tîrgu Mures cu nr. top. 3476/1/2 si nr. cad. 1243 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 222-08/2009 întocmit de catre S.C. „ARHIGRAF” S.R.L. Tîrgu Mures - arh. Octavian Lipovan - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu în sensul de obtinere autorizatie de construire pentru realizarea constructiilor propuse în studiu se va face în conditiile prezentarii avizului de securitate la incendiu, a planului de situatie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI si a acordului autentificat al proprietarilor imobilelor vecine stânga.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin cele doua documentatii de urbansim aprobate pentru zona care le-a generat.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban