Hotărârea nr. 87/2009

HCL 87 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 7/A" pentru extindere unitate ecologica de produciie medicamente proprietar S.C. "Sandoz" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 87 din 26 februarie 2009

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 7/A” pentru extindere unitate ecologica de producție medicamente proprietar S.C. ”Sandoz” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7571 din 16.02.2009 prin "Arhitect Sef privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 7/A”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2), din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, nr. 7/A pentru extindere unitate ecologica de productie medicamente pe terenul în suprafata totala de 10806 mp proprietatea privata a lui S.C. ”Sandoz” S.R.L. Tîrgu Mures (1/1) identificat ca cel înscris în 91326/N - Tîrgu Mures cu nr.cad.1/2/2 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 172 - 07/2009 întocmit de catre S.C. „ARHIGRAF” S.R.L., arh. Octavian Lipovan - proiect anexat care împreuna cu avizele si acordurile prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu în sensul de obtinere autorizatie de construire pentru realizarea constructiilor propuse în studiu se va face în conditiile prezentarii avizului de securitate la incendiu, avizului de gospodarire a apelor, a planului de situatie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI. Zona verde amenajata adiacenta parcelei mobilate va avea caracter de parc public.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism completeaza P.U.D. - ul aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 240/25.10.2001 si ale carui prevederi se mentin.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin cele doua documentatii de urbansim aprobate pentru zona care le-a generat.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartimentul Arhitect Sef.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban