Hotărârea nr. 86/2009

HCL 86 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Valea Rece" studiu de amplasament pentru construire unitaii de locuinie sociale - etapa II, beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 86 din 26 februarie 2009

privind aprobarea documentației

”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Valea Rece ”

studiu de amplasament pentru construire unitati de locuințe sociale - etapa II beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7940 din 20.02.2009 prin „Arhitect Sef”privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Valea Rece ” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia ”Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Valea Rece ”studiu de amplasament pentru construire unitati de locuinte sociale pe terenul în suprafata de cca 3621,53 mp proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 3374/a, nr. top 3777/2;3775/1/1; 3775/1/12/1; 3777/1/1 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 1/2009 întocmit de BIA arh. Anca - proiect anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2.Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei documentatii de urbanism sa se faca numai în conditiile obtinerii avizelor favorabile solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 32/2009 si a prezentarii acestora la solicitarea eliberarii autorizatiei de construire pentru realizarea obiectivelor propuse.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu respectiv.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban