Hotărârea nr. 85/2009

HCL 85 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor, nr. 56" studiu de amplasament pentru construire spaiiu comercial ¦i dotari aferente proprietar S.C. "Palas Com" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 85 din 26 februarie 2009

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Voinicenilor, nr. 56” studiu de amplasament pentru construire spațiu comercial si dotari aferente proprietar S.C. ”Palas Com” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7772 din 16.02.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -str. Voinicenilor, nr. 56 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu, str. Voinicenilor, nr. 56” - studiu de amplasament pentru construire spatiu comercial si dotari aferente pe terenul în suprafata totala de 1429 mp proprietatea privata a lui S.C. ”Palas Com” S.R.L. (1/1) identificat ca cel înscris în 4515 - Tîrgu .Mures cu nr. top 5540/23,5540/22/2 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 108/2009 întocmit de S.C. ”Arhitecton” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Kovacs Angela - proiect anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu în sensul de obtinere autorizatie de construire se va face în conditiile prezentarii tuturor acordurilor si avizelor favorabile solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 2507/2008.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului Târgu Mures, prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban