Hotărârea nr. 84/2009

HCL 84 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Belvedere" studiu de amplasament pentru construire blocuri locuinie colective pentru tineri destinate inchirierii proprietar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 84

din 26 februarie 2009

pentru aprobarea documentației documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Belvedere" studiu de amplasament pentru construire blocuri locuințe colective pentru tineri destinate închirierii proprietar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7611 din 13.02.2009 prin "Arhitect Sef" privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu -cartier Belvedere"si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art.115, alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - cartier Belvedere"studiu de amplasament pentru construire blocuri locuinte colective pentru tineri destinate închirierii, pe terenul cu suprafata de cca6000mp proprietatea municipiului Tîrgu Mures, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 96608/N, 96195/N, 96605/N - Tîrgu Mures nr. cad 4501,3890,4503 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.6410.0/2007 întocmit de S.C. ”Proiect” S.A.-arh. Raus Adriana si Glaja Eugen - proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Pentru eliberarea autorizatiilor de construire se vor prezenta acordurile si avizele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 3063/2008.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban