Hotărârea nr. 83/2009

HCL 83 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal - trecere in intravilan a 4000 mp in vederea construirii de locuinie sociale in cartierul Unirii, str. Remetea", beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 83 din 26 februarie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație

"Planul Urbanistic Zonal - trecere în intravilan a 4000 mp în vederea construirii de locuințe sociale în cartierul Unirii, str. Remetea", beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7938 din 20.02.2009 prin "Arhitect Sef" privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie Planul Urbanistic Zonal - trecere în intravilan a 4000mp în vederea construirii de locuinte sociale în cartierul Unirii, str. Remetea” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire Planul Urbanistic Zonal - trecere în intravilan a 4000mp în vederea construirii de locuinte sociale în cartierul Unirii, str. Remetea” beneficiar Municipiul Tîrgu Mures. Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 8/20.02.2009 emis pentru întocmire P.U.Z.- locuinta unifamiliala, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 8 din 20.02.2009

Solicitant/Adresa:    Municipiul Tg. Mures/ P-ta Victoriei, nr. 3

Nr. cerere: 7938 din 20.02.2009

Obiectiv/Adresa:     trecere a 4000mp teren în intravilan în vederea construirii de locuinte sociale

în cartierul Unirii.

Reglementari existente : teren situat în extravilan.

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a avizat favorabil cererea beneficiarului conform procesului verbal nr.6/08.01.2009, anexat prezentei, cu urmatoarele reglementari:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

-zona delimitata de strazile: teritoriul cuprins între strada Remetea, terenul apartinând Municipiului Tg. Mures si proprietatea particulara situata pe strada Remetea nr. 123

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - conversie functionala a zonei prin trecere din extravilanul municipiului Tg. Mures, în zona reglementata de UTR - L2a

  • - cele reglementate de UTR „L2a”

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax 35%, CUTmax=0,6(P+1), 0,9 (P+2)

  • - regim de înaltime max.P+2(10 metri)

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......

din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - trecere în intravilan a

4000mp în vederea construirii de locuinte sociale în cartierul Unirii, str. Remetea”

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela