Hotărârea nr. 82/2009

HCL 82 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire P.U.Z. pentru extindere ¦i schimbare destinaiie atelier in spalatorie auto - str. Gh. Doja, nr. 147, beneficiar S.C. "Quality Construct" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 82 din 26 februarie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire P.U.Z.

pentru extindere si schimbare destinație atelier în spălătorie auto - str. Gh. Doja, nr. 147 beneficiar S.C. „Quality Construct” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7858 din 18.02.2009 prin Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism P.U.Z. pentru extindere si schimbare destinatie atelier în spalatorie auto - str. Gh. Doja, nr. 147 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal pentru extindere si schimbare destinatie atelier în spalatorie auto - str. Gh. Doja, nr. 147” beneficiar S.C. „Quality Construct” S.R.L.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 7/18.02.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. pentru extindere si schimbare destinatie atelier în spalatorie auto, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare. Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 7/18.02.2009 întocmit de compartimentul Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 7 din 18.02.2009

Solicitant/Adresa:      SC „Quality Construct” SRL, str. Gh. Doja, nr. 149

Nr. cerere:            7858/18.02.2009

Obiectiv/Adresa:       extindere si schimbare destinatie atelier în spalatorie auto spalatorie auto, str. Gh.

Doja, nr. 147

UTR”AI2a”- subzona unitatilor predominant industriale.

 • ■   utilizari admise: activitati productive si de servicii cu profil nepoluant desfasurând activitatea în constructii industriale mari si mijlocii, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor produse, cercetarea industriala care necesita suprafete mari de teren;

 • ■   caracteristici parcela construibila-conform PUZ însa nu sub dimenisunile:front minim la strada 40m si suprafata minima 3000mp; parcelele cu suprafete mai mici decât cele specificate nu sunt construibile pentru activitati productive.

 • ■   regim de amplasare: prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniament spre strazile perimetrale si interioare, cu particularitate expresa pentru str. Gh.Doja privind respectarea unei retrageri de min 15m de la aliniamentul circulatiei majore; dinstanta dintre cladirile situate pe aceeasi parcela respectiv fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor va fi de min 6,0m.

 • ■   accesele la parcela: din strazile de categoria I si II vor fi la minimum 40m distanta iar daca aceasta nu este posibil accesele se vor asigura dintr-o dublura a cailor principale de circulatie.

Inaltimea max a cladirilor: 20,0m; POTmax=conform PUZ dar nu mai mult de 50%; coeficient volumetric de utilizare a terenului - sa nu depaseasca 10mc/mp teren.

Derogarile solicitate de la prevederile RLU aferent PUG sunt cele referitoare la caracteristicile parcelei construibile(lotul are suprafata de 490mp sti front de 20,9m fata de 3000mp si front de 40,0m impus), functiune zona(prestari servicii în constructie de mici dimensiuni) si la regimul de construire în raport cu limitele de proprietate(constructie propusa pe doua limite ale parcelei fata de retragerea de min 6,0m impusa de regulament).

Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul stabilirii reglementarilor urbanistice necesare extinderii si schimbarii destinatiei atelierului în spalatorie auto, conform urmatoarelor:

 • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

-teritoriul aferent UTR”AI2a” delimitat prin PUG

 • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

 • - zona mixta-comert, prestari servicii si industrie

 • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare:

 • - POTmax = 50%; CUTmax mai mic sau egal cu 10mc/mp teren

 • - regimul de înaltime si aliniamentele se vor stabili prin PUZ

 • - echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......

din............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Planul Urbanistic Zonal pentru

extindere si schimbare destinatie atelier în spalatorie auto- str. Gh. Doja, nr.147”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela