Hotărârea nr. 81/2009

HCL 81 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal pentru modificare indicatori urbanistici pentru zona cuprinsa intre Sala Sporturilor - str. Cuza Voda - str. Calara¦ilor - unitatea militara", beneficiar S.C. "Electroconstruciia Elco" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 81

din 26 februarie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație ”Planul Urbanistic Zonal pentru modificare indicatori urbanistici pentru zona cuprinsa între Sala Sporturilor - str. Cuza Voda - str. Calarasilor - unitatea militara” Beneficiar S.C. „Electroconstructia Elco” S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7748 din 17.02.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie ”Planul Urbanistic Zonal pentru modificare indicatori urbanistici pentru zona cuprinsa între Sala Sporturilor - str. Cuza Voda - str. Calarasilor-unitatea militara”

si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Planul Urbanistic Zonal pentru modificare indicatori urbanistici pentru zona cuprinsa între Sala Sporturilor - str. Cuza Voda - str. Calarasilor - unitatea militara”, beneficiar S.C. „Electroconstructia Elco” S.A.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 6/12.02.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - modificare indicatori urbanistici, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 6 din 12.02.2009

Solicitant:                SC „Electroconstructia Elco” SA

Nr. cerere:               7748 din 12.02.2009

Obiectiv/Adresa: Modificare indicatori urbanistici POT si CUT pentru zona cuprinsa între Sala Sporturilor- str. Cuza Voda- str. Calarasilor- unitatea militara.

Reglementari existente : UTR”CP3”-zona centrala situata în interiorul distantei de protectie de 100m de la monumente sau ansamburi protejate.

Functiuni admise: Functiuni publice: echipamente publice-administratie, justitie, cultura, învatamânt, sanatate, servicii profesionale, servicii comerciale si comert adecvate zonei central si protejate, cu atractivitate ridicata pentru public si din punct de vedere turistic, activitati productive manufacturiere de lux; Se admit extinderi si reconstructii ale cladirile existente lipsite de valoare în urmatoarele conditii: functiunea sa fie compatibila cu caracterul si prestigiul zonei centrale, functiunea existenta sau nou propusa sa nu stânjeneasca vecinatatile sau proiectul sa demonstreze solutiile de eliminare a oricaror surse potentiale de incomodare sau poluare

Aliniamente: amplasate pe aliniament; daca înaltimea cladirii depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta egala cu diferenta dintre aliniamente dar nu mai putin de 4,0m în conditiile de a nu ramâne vizibile calcanele de pe parcelele adiacente.

Dispunere fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor: în cazul regimului de construire continuu-cladirile se vor alipi la calcanul cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pâna la o distanta de max15m de la aliniament; în situatia în care cladirea se învecineaza numai pe una din limitele laterale cu o cladire cu calcan pe limita de proprietate, noua cladire se alipeste la calcanul existent si se retrage la min 3,0m fata de cealalta limita laterala; se vor retrage la min 5,0m fata de limita posterioara a parcelei.

Regim înaltime= max P+2;POTmax= 50%; CUTmax=1,5.

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a avizat favorabil cererea beneficiarului conform procesului verbal nr. 16/12.02.2009, anexat prezentei, cu urmatoarele reglementari:

  • •   Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - zona cuprinsa între Sala Sporturilor-str. Cuza Voda-str. Calarasilor-unitatea militara

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele reglementate de UTR „CP3”

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax si CUTmax -cele reglementate pentru pta Trandafirilor respectiv POTmax=70%;CUTmax=3

  • - regim de înaltime max P+2

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......

din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ- modificare indicatori urbanistici

pentru zona cuprinsa între Sala Sporturilor - str. Cuza Voda - str. Calarasilor-unitatea militara”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela