Hotărârea nr. 80/2009

HCL 80 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic Zonal - str. Mestecani¦ului, nr. 37" pentru introducere in intravilan suprafaia de teren de 776mp ¦i pentru construire locuinia unfamiliala proprietar Halaiiu Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 80

din 26 februarie 2009

privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - str. Mestecanisului, nr. 37” pentru introducere în intravilan suprafata de teren de 776mp si pentru construire locuinta unfamiliala proprietar Halatiu Maria

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7467 din 13.02.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic Zonal - str. Mestecanisului, nr. 37” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic Zonal - str. Mestecanisului, nr. 37” pentru pentru introducere în intravilan suprafata de teren de 776 mp si pentru construire locuinta unfamiliala pe parcela identificata ca fiind cea notata în CF nr. 97209/N - Tîrgu Mures, nr. cad 4982, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 7/2008 întocmit de S.C. ”Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Keresztes Geza, proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic zonal si a regulamenului local de urbanism aferent se va realiza în conditiile obtinerii si prezentarii: aviz Consiliul Judetean, acorduri proprietari de drept terenuri afectate de accese si de traseul retelelor edilitare, acord de mediu, declaratia autentificata a titularului privind extinderea pe cheltuiala proprie a retelelor de utilitati necesare functionarii obiectivului propus, aviz Administratia Domeniului Public privind modul de solutionare a circulatiilor carosabile si pietonale din zona.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban