Hotărârea nr. 8/2009

HCL 8 Privind aprobarea Listei de utilaje independente ¦i lucrarile de investiiii din domeniul public propuse a se realiza in 2009 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 8

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea Listei de utilaje independente si lucrările de investiții din domeniul public propuse a se realiza în 2009 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr._____

din _____________________ 2009 privind aprobarea Listei de utilaje independente si

lucrarile de investitii din domeniul public propuse a se realiza în anul 2009 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Lista de utilaje independente si lucrarile de investitii din domeniul public, propuse a se realiza în 2009 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mures, înscrise în anexa, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârari se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Administratia Domeniului Public si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban