Hotărârea nr. 79/2009

HCL 79 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal pentru construire locuinia unifamiliala - str. Posada, fn" beneficiar Stoica Filip Hadrian.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 79

din 26 februarie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație

Planul Urbanistic Zonal pentru construire locuința unifamiliala - str. Posada, fn” beneficiar Stoica Filip Hadrian

Consiliul local municipal Urgii Mures. întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7546 din 13.02.2009 prin Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie Planul Urbanistic Zonal pentru construire locuinta unifamiliala - str. Posada, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire Planul Urbanistic Zonal pentru construire locuinta unifamiliala - str. Posada, fn”, beneficiar Stoica Filip Hadrian.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 3/12.02.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - locuinta unifamiliala, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 3 din 12.02.2009

Solicitant:

Stoica Filip Hadrian

Nr. cerere:

7546 din 03.02.2009

Obiectiv/Adresa:     Locuinta unifamiliala - strada Posada, fn

Reglementari existente : UTR”AA2z”- Subzona terenurilor arabile, vii, pasuni si livezi situate în intravilan.

Functiuni admise: arabil, pasunat, cultura vitei de vie si a pomilor fructiferi.

Regim de înaltime: fara obiect.

Retrageri obligatorii: fara obiect.

POTmax= fara obiect, CUTmax=fara obiect.

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a avizat favorabil cererea beneficiarului conform procesului verbal nr.6/08.01.2009, anexat prezentei, cu urmatoarele reglementari:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

-zona delimitata de strazile: teritoriul cuprins în UTR „AA2z”

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

- cele reglementate de UTR „LV1z” aferent „PUZ - Zona rezidentiala Cornesti”

Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax 20%, CUTmax=0,6

  • - regim de înaltime maxD+P+1E

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

  • - studiu de circulatie la nivelul întregului UTR

  • - studiu geotehnic din care sa rezulte stabilitatea versantului

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr.........

din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ pentru construire

locuinta unifamiliala-str.Posada,fn”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela