Hotărârea nr. 78/2009

HCL 78 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 78" studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala proprietar Benedek Imre Sandor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 78 din 26 februarie 2009

privind aprobarea documentației

„Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 78” studiu de amplasament pentru construire locuința unifamiliala proprietar Benedek Imre Sandor

Consiliul local municipal Urgii Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7745 din 13.02.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 78” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia ”Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul22 Decembrie 1989, nr. 78 studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala pe terenul aflat în proprietatea privata a lui Benedek Imre (1/1) identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 1923/Sg.Mures, nr. top 1928/2/2/30; 1920/2/a/3/1/2 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 113/2009 întocmit de S.C. ”Arhitecton” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Kovacs Angela - proiect anexat care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: acordul autentificat al proprietarului imobilului vecin dreapta obtinut pentru solutia de mobilare adoptata prin studiul anexat, acordul bancii notata la foaia de sarcini a CF aferent imobilului care a generat documentatia, planul de situatie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI, avizele emise de Autoritatea de Sanatate Publica Mures, Agentia pentru Protectia Mediului Mures, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Horea”.

Art. 3. Prin prezenta documentatie de urbanism se aproba o derogare de la prevederile planului urbanistic general.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban