Hotărârea nr. 77/2009

HCL 77 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal -Teatrul pentru copii ¦i tineret Ariel, str. Poligrafiei, nr. 4" proprietar Consiliul Judeiean Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 77

din 26 februarie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Planul Urbanistic Zonal -Teatrul pentru copii si tineret Ariel, str. Poligrafiei, nr. 4” proprietar Consiliul Judetean Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7418 din 12.02.2009 prin Arhitect Sef” privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie „Planul Urbanistic Zonal pentru extindere si mansardare cladire Teatrul Ariel pentru copii si tineret - str. Poligrafiei, nr. 4” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal pentru extindere si mansardare cladire Teatrul Ariel pentru copii si tineret - str. Poligrafiei, nr. 4”, proprietar Consiliul Judetean Mures.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 4/12.02.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. pentru extindere si mansardare teatru pentru copii si tineret, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii respectiv eventualele servituti si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI GESTIUNE DATE URBANE

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 4 din 12.02.2009

Solicitant/Adresa:         Teatrul pentru copii si tineret „Ariel”/ str. Poligrafiei, nr. 4

Nr. cerere:               7418 din 27.01.2009

Obiectiv/Adresa: Extindere si mansardare cladire de cultura - Teatrul de copii si

tineret/ str. Poligrafiei, nr.4

Reglementari existente :

UTR”CP1b”-Subzona centrala protejata datorita valorilor urbanistice, având configuratia tesutului urban traditional, formata din cladiri cu putine niveluri (maxim P+2), dispuse pe aliniament si alcatuind un front relativ continuu la strada.

Regim de înaltime: înaltimea maxima a cladirii este P+2, exceptie facând Piata Trandafirilor cu înaltimea maxima admisa P+5 si Piata Trandafirilor cu înaltimea maxima admisa P+11.

Retrageri obligatorii: amplasate pe aliniament; daca înaltimea cladirii depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta egala cu diferenta dintre aliniamente dar nu mai putin de 4,0m în conditiile de a nu ramâne vizibile calcanele de pe parcelele adiacente.

POTmax=50%;CUTmax=1,5.

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a avizat favorabil cererea beneficiarului conform procesului verbal nr.6/12.02.2009, anexat prezentei, cu urmatoarele reglementari:

  • •   Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ :

Zona cuprinsa de cvartalul delimitat de strazile: Horea- Aurel Filimon- Poligrafiei - Bartok Bela

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

Cele reglementate de UTR „CP”din regulamentul local de urbanism aferent PUG

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare -POTmax= 80%, CUTmax=2,0

-regim de înaltime, maxD+P+3E -aliniamentele se vor stabili prin PUZ -echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr.....din.........2009 avizul

prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - Teatrul pentru copii si Tineret Ariel, str. Poligrafiei, nr.4”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela