Hotărârea nr. 76/2009

HCL 76 Privind concesionarea directa catre SINDICATUL LIBER MC CFR a terenului in suprafaia de 253 mp., teren situat sub cladire, aflat in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 76 din 26 februarie 2009

privind concesionarea directa catre SINDICATUL LIBER MC CFR a terenului în suprafata de 253 mp., teren situat sub cladire, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 313 din 17.02.2009 a Primarului municipiului Tîrgu-Mures, prin Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul” privind concesionarea directa catre SINDICATUL LIBER MC CFR a terenului în suprafata de 253 mp., teren situat sub cladire, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 110 din 29 mai 2003, privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M., cu modificarile si completarile ulterioare din Hotarârea Consiliului Local nr. 68 din 28 februarie 2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (5), lit. „a“, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 ani catre, SINDICATUL LIBER MC CFR a terenului în suprafata de 253 mp., reprezentând terenul de sub constructie rezultat prin masurare la nivelul amprentei la sol a edificiului, situat în str. Plutelor, nr. 2, aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 5963/II - pentru activitate de alimentatie publica .

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr.110/29.05.2003 este de 3.542 euro/an, corespunzatoare activitatii de alimentatie publica.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiul Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de Agrement si Sport « Muresul ».

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban