Hotărârea nr. 75/2009

HCL 75 Privind aprobarea vinzarii directe a terenului situat in Tirgu Mure¦, str. Barajului, nr. 17 catre S.C. Aspharom S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 75

din 26 februarie 2009

privind aprobarea vânzarii directe a terenului situat în Tîrgu Mures, str. Barajului, nr. 17 catre S.C. Aspharom S.R.L.

Consiliul local municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 299 din 19.02.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, privind vânzarea directa a terenului situat în Tîrgu Mures, str. Barajului, nr. 17,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea directa catre S.C. ASPHAROM S.R.L. a terenului care face obiectul contractului de închiriere nr. 119 din 18.03.2008, situat în Tîrgu Mures, str. Barajului, nr. 17, apartinând domeniului privat al municipiului Tîrgu Mures, identificat în CF nr. 91138/N nr. top 4856/1/1/1/2/1, CF nr. 91597/N nr. top 4856/1/1/1/2/2, CF nr. 91318/N nr. top 4856/1/1/1/1/1/1/2, CF nr. 90714 nr. top 4856/1/2/1/1/1/2, nr. top 4856/1/3/1/1/1/2, nr. top 4856/2/1/1/1/2, CF nr. 2403/XX, nr. top 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. top 4856/1/2/1/1/1/1/1/1/2, nr. top 4856/1/3/1/1/1/1/1/1/2, la pretul stabilit de comisia instituita de la art. 2. Din sumele astfel constituite se intentioneaza achitarea contravalorii terenului achizitionat în cadrul proiectului judetean pentru amenajarea depozitului de deseuri si achizitionarea în vederea exproprierii a terenului si constructiilor necesare realizarii a unui sens giratoriu situat la intersectia str. Cuza Voda cu str. Libertatii si str. Baladei.

Art. 2. Se aproba constituirea comisiei de negociere a pretului de vânzare al terenului si pentru determinarea suprafetei care se va înstraina, tinând cont de expertiza întocmita de Societatea Generala a Expertilor Tehnici S.A. din Bucuresti si de catre evaluarea care urmeaza a se întocmi de dl. Legian Dumitru, în urmatoarea componenta:

 • -  Maior Claudiu

 • -  Kiss Imola

 • -   Sita Ioan

 • -  Peti Andrei

 • -  Bakos Levente

 • -  Grama Maria

 • - viceprimar - membru;

 • - director economic- membru;

 • - consilier local - membru;

 • - consilier local - membru;

 • - consilier local - membru;

 • - secretar.

Art. 3. Pretul terenului se va achita de cumparator integral în termen de 60 de zile de la data semnarii de catre parti a procesului-verbal de negociere a comisiei constituite la art. 2 din prezenta hotarâre.

Art. 4. Documentatia topografica de dezmembrare si evidentiere în Cartea funciara a terenului se va realiza prin grija Administratiei Domeniului Public, pe cheltuiala cumparatorului, urmând ca eventualele diferente rezultate în urma efectuarii documentatiei topografice, sa fie reglementate prin act aditional.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban