Hotărârea nr. 74/2009

HCL 74 Privind aprobarea Regulamentului de exploatare in regim de autotaxare a parcarilor ¦i zonelor de staiionare cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 26 februarie 2009

privind aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 716/2009 prezentată de Administrația domeniului public referitoare la aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcărilor publice și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Mureș.

În temeiul prevederilor art. 31, alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. ”a” pct. 14, alin. (9), art. 41 alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de exploatare în regim de autotaxare a parcărilor și zonelor de staționare cu plată aflate pe domeniul public din municipiul Târgu Mureș, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului local municipal nr. 70/2002 și nr. 183/2005.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public, Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul” și Serviciul Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban

REGULAMENTUL DE EXPLOATARE ÎN REGIM DE AUTOTAXARE

A PARCĂRILOR ȘI ZONELOR DE STAȚIONARE CU PLATĂ AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG. MUREȘ

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de exploatare al domeniului public destinat staționărilor sau parcărilor auto cu plată în regim de autotaxare, denumit în continuare Regulament, reprezintă cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliul local municipal, operatorul seviciului de parcare publică cu plată și deținătorul legal al autovehiculului care ocupă temporar domeniul public. Acesta cuprinde normele ce trebuie respectate de autovehiculele care staționează în interiorul zonei de aplicare a Regulamentului.

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • • zonă de staționare - sector al domeniului public destinat staționării autovehiculelor, delimitat prin marcaj rutier longitudinal, aflat între partea carosabilă a drumului și zona pietonală.

 • • parcare - sector al domeniului public amenajat sau neamenajat, utilizat în scopul staționării autovehiculelor, având funcțiuni și regim de utilizare identic cu ale zonei de staționare.

 • • tarif - reprezintă suma de bani datorată în conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea de către un autovehicul, a domeniului public pe durata staționării sau parcării, în locuri special delimitate.

 • • tarif majorat - reprezintă tariful datorat pentru ocuparea de către un autovehicul, în mod neregulamentar a domeniului public, conform art.4 din prezentul regulament, indiferent de durata timpului de staționare. Cuantumul tarifului majorat de parcare este de 20 lei.

 • • tichet de parcare - document ce atestă plata tarifului de parcare pe perioade determinate de oră, 1 oră sau 1 zi, în funcție de zona de tarifare, și a cărei validare dă dreptul posesorului să staționeze legal în perioada indicată.

 • • validarea tichetului - operațiune prin care se evidențiază prin răzuire luna, ziua și, după caz, ora și minutul la care începe perioada legală de staționare sau parcare.

 • •  nota de constatare - act emis la fața locului prin care agentul constatator constată și informează în același timp posesorului unui autovehicul parcat neregulamentar faptul că acesta din urmă datorează plata unui tarif de parcare majorat

 • • abonament de parcare - vinietă ce atestă plata tarifului de parcare pe o perioadă de 1 lună, 3 luni, 6 luni sau 1 an, și care dă dreptul posesorului să staționeze legal în perioada indicată.

 • • utilizator - deținătorul legal al autovehiculului care se află oprit pentru o perioadă mai mare de 5 minute în zonele de staționare sau în parcările aflate pe domeniul public

• loc de parcare - spațiul din parcare sau din zona de staționare delimitat prin marcaj rutier

Art.3 Parcarea sau staționarea autovehiculelor, în zona de aplicare a Regulamentului, delimitată prin Anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul regulament, se poate realiza doar pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere și indicatoare „P cu plată“ însoțite de adiționalul cu tariful orar, orarul de funcționare și modul de achitare a taxei

Se disting următoarele tipuri de zone de staționare cu plată:

 • a) . zone situate pe platforme în afara căilor de rulare.

 • b) . zone delimitate la marginea carosabilului.

 • c) . zone situate parțial sau integral pe trotuar acolo unde prin aceasta nu se stânjenește traficul pietonal.

Art. 4. - Staționarea sau parcarea în zonele prevăzute la art. 3 a autovehicului este regulamentară dacă utilizatorul îndeplinește cumulativ următoarele obligații:

 • a) . achiziționează tichete sau abonamente de parcare înainte de ocuparea locului de parcare sau în max. 5 min. de la oprire;

 • b) . ocupă un loc de staționare regulamentar potrivit art. 3;

 • c) . poziționează autovehiculul potrivit indicațiilor conținute de indicatorul „P cu plată“, în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare;

 • d) . afișează pe bord la începutul perioadei de staționare în interiorul autovehicului, vizibil din exterior tichetul validat sau abonamentul, potrivit instrucțiunilor înscrise pe el sau abonamentul de parcare;

 • e) . nu depășește timpul de staționare la care are dreptul potrivit termenului de valabilitate al tichetului sau abonamentului.

Art. 5. Ocuparea temporară a domeniului public prin staționarea sau parcarea autovehiculelor în perimetrul de aplicare al Regulamentului presupune recunoașterea tacită a conducătorului auto a dispozițiile prezentului act.

Conducătorul auto care nu înțelege să respecte dispozițiile prezentului Regulament are obligația de a nu staționa în perimetrul de aplicare a Regulamentului.

Art. 6. Utilizatorul care nu a respectat prevederile art.4 datorează plata unui tarif majorat de parcare, iar dacă în termen de 10 zile nu achită acest tarif, se va trece în condițiile legii la întocmirea procesului verbal de contravenție de către Serviciul Administrației Domeniului Public, prin împuterniciți speciali în acest scop.

CAP. II. ZONE TARIFARE, TARIFE ȘI METODE DE TARIFARE

A. ZONE TARIFARE

Art. 7. Se instituie 2 zone tarifare în funcție de gradul de solicitare a acestora:

ZONA TARIFARĂ I

ZONA TARIFARĂ II

Individualizarea acestor zone se face prin culoarea de fond a plăcuței adiționale de la indicatorul „P cu Plată“ și textul „ZONA I“, „ZONA II“, după cum urmează :

Zona I - culoare albă

Zona II - culoare galben pal

Repartizarea străzilor pe zone tarifare se regăsește în anexa 1, coloana 2 la prezentul regulament.

B. TARIFE

Art. 8. Tariful de parcare pentru autovehicule este exprimat valoric in raport cu tariful pe oră, pentru 1 oră de staționare în Zona I sau II, astfel:

tip tichet

1/2 oră

1 oră

1 zi

zona I

30 min/1,5 lei

60 min/3 lei

120 min/6 lei

zona II

60 min/1,5 lei

120 min/3 lei

1 zi/6 lei

Tichetele de parcare sunt mijloace de plată valabile doar în parcările stradale cu precizarea că pentru parcările amenajate tip incintă tariful este de 3 lei/oră.

Tarifele sub formă de abonamente sunt lunare, trimestriale, semestriale și anuale.

Abonamentele de parcare sunt mijloace de plată valabile doar în parcările stradale cu excepția Piața Trandafirilor și Piața Victoriei unde se vor folosi ca mijloace de plată doar tichetele de parcare, bonurile emise de automatele de parcare sau plată prin SMS. În primele 3 luni de aplicare operatorul va avea grijă de informarea cetățenilor și se obligă să aplice doar avertismente.

Pentru parcările amenajate tip incintă nu există abonament iar tariful de parcare este de 3 lei/oră.

 • 1. Abonamente universale lunare (valabile în toate parcările):

Persoană fizică/juridică - 50 lei

 • 2. Abonamente universale trimestriale:

Persoană fizică/juridică -  130 lei

 • 3. Abonament universal semestrial:

Persoană fizică/juridică - 250 lei

 • 4. Abonament universal anual:

Persoană fizică/juridică - 400 lei

 • 5. Abonamentul tip locatar ce reprezintă un abonament anual în valoare de 100 lei este o facilitate acordată riveranilor, persoane fizice, care nu posedă loc de parcare în curtea interioară a caselor. La solicitarea unui abonament tip locatar, solicitantul trebuie să facă dovada identității adresei din actul de identitate cu cea din actul de proprietate a autovehiculului.

Art. 9. Tarifele prevăzute la art. 8 sunt percepute pentru ocuparea unui loc de parcare potrivit STAS 1848/1985.

Autovehiculele al căror gabarit nu se încadrează în aceste limite vor fi tarifate proporțional cu numărul de locuri de parcare ocupate.

Toate tarifele se ajustează anual, odată cu taxele și impozitele locale.

 • C. METODA DE TARIFARE

Art. 10. Tariful de parcare se poate achita în următoarele moduri:

a). Tichetele de parcare sunt instrumente de plată valabile doar în parcările stradale, pentru staționări de scurtă durată (30 min. - 1 zi), concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare și unică folosință. Ele se procură de la agenții economici cu care operatorul are încheiate contracte de distribuție sau prin aparate speciale de distribuție.

În funcție de prețul de achiziție și perioada de valabilitate se disting următoarele tipuri de tichete - anexa 2 din prezentul Regulament;

 • - valabil pentru 30 min. - zona I sau 60 min. - zona II - TICHET VERDE;

 • - valabil pentru 60 min. - zona I sau 120 min. - zona II- TICHET VERDE

 • - valabil pentru 120 min. - zona I sau 1 zi zona II- TICHET ROȘU

Tichetele se validează prin răzuirea „pozițiilor“ care indică anul, luna, ziua și după caz ora și minutul la care a început staționarea autovehiculului.

Drept de emisiune de tichete are doar operatorul care gestionează parcările, distribuția acestora efectuându-se prin partenerii contractuali. Aceste tichete sunt tipărite în regim de securitate și înseriate în regim special.

b). Abonamentele de parcare sunt instrumente de plată valabile în parcările stradale, pentru intervale de timp mari (1 lună - 1 an) care se materializează printr-o vignetă ce se aplică pe interiorul parbrizului auto, la vedere - anexa 3 din prezentul regulament.

Abonamentele de parcare se diferențiază astfel:

 • - tip „UNIVERSAL“ - valabile în toate zonele tarifare;

 • - tip „LOCATAR“ (la domiciliu) se eliberează numai persoanelor fizice cu domiciliul în perimetrul tarifar și care fac dovada de deținere legală asupra autovehiculului. Abonamentul dă dreptul de staționare pe o rază de 100 m față de domiciliu. Nu se eliberează astfel de abonamente proprietarilor de imobile cu curți interioare și acces auto sau cu parcări de domiciliu în afara zonei de taxare.

Drept de emisiune de vinete are doar operatorul care gestionează parcările, distribuția acestora efectuându-se strict la biroul de relații cu clienții.

Metodele de încasare a taxei de parcare: automante de autotaxare și SMS-uri, conform caietului de sarcini privind atribuirea spațiilor de parcare.

CAP. III CONSTATAREA UTILIZĂRII NEREGULAMENTARE A

DOMENIULUI PUBLIC ȘI PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE

Art. 11. Staționarea sau parcarea fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 - 500 lei. Există posibilitatea de a imobiliza autovehiculul conform prevederilor H.G. 147/1992.

Art. 12. Controlul și constatarea contravențiilor de la prezentul Regulament precum și aplicarea sancțiunilor de imobilizare cad în sarcina persoanelor împuternicite în acest sens prin dispoziția Primarului Municipiului Tg. Mureș, denumiți în continuarea agenți constatatori.

Agenții constatatori vor fi sprijiniți, după caz, de angajați ai instituțiilor abilitate prin lege în menținerea ordinii publice.

Agenții constatatori vor fi sprijiniți, în acțiunea de identificare a proprietarilor autovehiculelor ce nu respectă obligațiile ce decurg din prezentul Regulament, și de către Direcția Economică din cadrul Primăriei.

9

În situațiile în care este necesară aplicarea sancțiunilor de imobilizare a autovehiculelor, împuternicitul primarului, numit în continuare operator conform art.3 din HG 147/1992, va fi însoțit permanent de către un agent din cadrul poliției comunitare.

Art. 13. Agenții constatatori vor întocmi note de constatare în baza cărora Serviciul Administrației Domeniului Public din cadrul Primăriei va proceda la întocmirea proceselor verbale de contravenție (OG. 2/2001) și sancționarea contravenției în condițiile legii și le va înainta Direcției Economice pentru urmărirea și încasarea creanțelor bugetare rezultate din acestea (Cod proc. Fiscală).

Notele de constatare întocmite de agenții constatatori vor fi predate săptămânal Serviciului Administrației Domeniului Public în baza unui proces verbal de predare-primire.

Cap. IV Descrierea aplicării sancțiunii complementare de imobilizare la roată

Art. 14. Activitatea de blocare a roților vehiculelor parcate neregulamentar presupune următoarele:

 • a.   confecționarea și montarea pe propria cheltuială a operatorului de semne adiționale necesare desfășurării activității de blocare a roților. Zonele în care se vor monta semnele adiționale sunt cele prevăzute în anexa 1.

 • b.  dispozitivele de blocare vor fi avizate de către Comisia de circulație a muncipiului Tg. Mureș

 • c.   activitățile de blocare se vor aplica fără restricție în toate zonele și locurile în care s-au constatat staționări nepermise, astfel cum au fost ele definite în prezentul regulament

 • d.  operatorul va asigura blocarea vehiculelor, luând măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, acestuia revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclmații ulterioare

 • e.  după blocare, operatorul va întocmi în două exemplare un document prezentat în anexa 4, din care un exemplar se fixează sub ștergătorul de parbriz al autovehiculului - într-o folie de plastic impermeabilă- și un exemplar rămâne la operator.

Acesta va conține obligatoriu următoarele:

 • 1. data, locul și ora unde este încheiat;

 • 2. numele și sediul operatorului;

 • 3. descrierea faptei;

 • 4. indicarea actului normativ încălcat;

 • 5. numărul de telefon al dispeceratului care gestionează activitatea de blocare a roților;

 • 6. valoarea tarifului și a procedura de deblocare;

 • 7. modul de contestare.

 • f. operatorul va fotografia sau va înregistra pe suport magnetic (video) autovehiculul înainte și după aplicarea dispozitivului de blocare. Întocmirea documentului menționat la lit. e se face de către operator. Acesta va gestiona și încheia documentele necesare pentru încasarea contravalorii tarifului de deblocare.

Art. 15. Deblocarea se va face după ce posesorul va face dovada achitării amenzii contravenționale.

Art. 16. În cazul în care un vehicul rămâne imobilizat cu dispozitiv de blocare mai mult de 48 ore, fără a se face dovada plății cheltuielilor de deblocare, acesta va fi ridicat, transportat și depozitat conform prevederilor art .4 din Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate pe domeniul public din municipiul tg. Mureș, aprobat prin HCL 241/2007.

Art. 17. În cazul în care posesorul vehiculului sau oricare altă persoană încearcă să degradeze, să distrugă sau să sustragă dispozitivul de blocare aplicat, operatorul va anunța organul de Poliție Comunitară pentru recuperarea lui, precum și acționarea pe căile prevăzute de lege pentru repararea prejudiciului

Art. 18. Operatorului i se poate reține culpa procesuală doar în acele cauze în care i se invocă culpa pentru aplicarea defectuoasă a prezentului regulament. În orice altă situație operatorul duce la îndeplinire o hotărâre a consiliului local Tg. Mureș prin împuternicirea dată de către primarul municipiului.

CAP. V DISPOZIȚII FINALE

Art. 19. Regulamentul se aplică în zilele lucrătoare între orele 800 - 2O00 și sâmbăta 800-1300.

Duminica și de sărbătorile legale dispozițiile Regulamentului nu se aplică, cu excepția parcărilor tip incintă, în care programul de lucru este 24 de ore din 24 inclusiv duminica, realizându-se în acest fel monitorizarea și securizarea autovehiculelor din parcare.

Art. 20. Sunt interzise metodele de încasare a taxei de staționare prin agenți constatatori, cât și distribuirea tichetelor prin intermediul acestora.

Art. 21. Sunt exceptate de la plata tarifului de parcare motoretele, motocicletele, bicicletele precum și autovehiculele aparținând următoarelor instituții și persoane fizice :

 • a) . Salvare, SMURD, Pompieri, Poliție, MApN, Jandarmerie și Poliția Comunitară, precum și în cazul altor persoane juridice aflate în intervenție de urgență care vor circula pe durata intervenției fără obligativitatea de a avea abonament sau tichet de parcare

 • b) . Autovehiculele aparținând persoanelor cu handicap sau a căror deținător legal sunt persoane cu handicap vor beneficia de un abonament de parcare gratuit care se obține în baza documentelor de identitate și proprietate ale acestora.

Obținerea, reînnoirea și afișarea abonamentelor cade în sarcina proprietarului auto.

Gratuitățile pentru autovehiculele aparținând perrsoanelor cu handicap vor fi acordate exlusiv de Primăria municipiului prin serviciul ADP în limita numărului de 300 auto, astfel încât să nu afecteze beneficiile activității și implicit obligațiile operatorului către primărie. Depășirea cotei acordată gratuit municipalității va fi facturată trimestrial către aceasta.

Art. 22. Pensionarii peste 65 de ani, veteranii de război, revoluționarii atestați în condițiile legii, studenții beneficiari ai programului STUDCARD posesori de autovehicule, beneficiază de o reducere de 50% din tariful abonamentelor de parcare.

Art. 23. Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării, transportului de marfă și de taximetrie.

Taximetrele sunt exceptate de la plata tarifului de parcare numai în limitele stațiilor taxi prevăzute prin HCL.

Art. 24. Ocuparea locurilor de parcare cu diverse utilaje, obiecte sau inscripții, fără acordul în scris al operatorului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50-5OO lei. Constatarea și sancționarea contravenției se face de către împuterniciți ai primarului, în condițiile legii.

Art. 25. În cazul unor evenimente publice, a executării de lucrări de reabilitare sau de intervenție în carosabil, care blochează pentru mai mult de 3 zile un număr mai mare de 10 locuri de parcare, operatorul va informa în scris direcția economică din cadrul Primăriei pentru a se deduce încasările nerealizate din redevența anuală datorată, după algoritmul următor:

(Redevența contractata/total nr. Locuri parcare/261)X(nr. Locuri parcare locateXnr. Zile blocate)

Art. 26 Operatorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în interiorul acestora.

Art.27. Personalul operatorului care deservește parcările cu plată (agenți constatatori) are obligația de a purta uniformă și ecuson.

Art. 28. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în OG. Nr.2/2001, precum și cu prevederile altor acte normative incidente.

Art. 29. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 30. Normele din prezentul regulament se aplică și în exploatarea parcărilor din Complexul de Agrement și Sport Mureșul.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice dispoziții contrare.