Hotărârea nr. 72/2009

HCL 72 Privind reanalizarea preiului de vinzare a atelierului ¦i a magaziei impreuna cu terenul aferent in suprafaia de 176 mp situat in Tirgu Mure¦, P-ia Trandafirilor nr. 20, cu acces din str. Poligrafiei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 72

din 26 februarie 2009

privind reanalizarea prețului de vânzare a atelierului si a magaziei împreuna cu terenul aferent în suprafața de 176 mp situat în Tîrgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 20, cu acces din str. Poligrafiei

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 271/ DII/IV din 16.02.2009 a Primarului municipiului Tîrgu-Mures prin Directia Economica, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la reanalizarea pretului de vânzare a atelierului si a magaziei, împreuna cu terenul aferent având cota de 176/841, situate în municipiul Tîrgu-Mures, P-ta Trandafirilor nr. 20.

Vazând prevederile art. 123 si urmatoarele din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 45 si ale art. 36, alin. 5, lit “b”, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a atelierului si a magaziei, împreuna cu terenul aferent având cota de 176/841 fata de întreg, situate în municipiul Tîrgu Mures, P-ta Trandafirilor, nr. 20, identificat în 90944/N Tîrgu Mures, nr. top 669/2, 674/1, 674/2 (371).

Art. 2. Se stabileste pretul de pornire la licitatie la suma de 38.703 euro, conform raportului de evaluare care face parte integranta din prezenta.

Art. 3. Se aproba caietul de sarcini al licitatiei anexat prezentei hotarâri.

Art. 4. Se aproba comisia de licitatie cu atributii în întocmirea documentatiei si organizarea licitatiei în urmatoarea componenta:

 • 1. Csegzi Sandor                 - viceprimar;

 • 2. Kiss Imola                   - director Directia economica;

 • 3. Grama Maria                 - sef serviciu Concesionari;

 • 4. Peti Andrei                     - consilier municipal;

 • 5. Todoran Liviu Emil Nicu - consilier municipal;

Membrii înlocuitori:

 • 1. Maior Sergiu Claudiu         - viceprimar;

 • 2. Baba Violeta                  - inspector;

 • 3. Szekely Klara                  - referent specialitate;

 • 4. Mozes Levente               - consilier municipal;

 • 5. Gujan Herman Cosmin Lucian - consilier municipal.

Art. 5. Odata cu intrarea în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Consiliului local municipal nr. 123 din 25 septembrie 2008.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr.Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

CAIET DE SARCINI

PENTRU VÂNZAREA ATELIERULUI SI A MAGAZIEI ÎMPREUNA CU TERENUL AFERENT SITUATE ÎN TÎRGU-MURES P-TA TRANDAFIRILOR NR. 20, CU ACCES DIN STR. POLIGRAFIEI

I.1. OBIECTUL LICITATIEI

Vânzarea atelierului si a magaziei, situate în P-ta Trandafirilor nr. 20, împreuna cu cota de 176/841 parte teren, aflate în proprietatea Statului Român. Spatiile nu sunt grevate de ipoteci sau litigii privind dreptul de proprietate.

1.2. FORMA DE LICITATIE

Licitatie publica deschisa cu strigare în baza HCLM nr. /________2009

1.3. ELEMENTE DE PRET

Pretul de pornire al licitatiei este de 38.703 euro.

1.4. DESCRIEREA SPATIULUI

 • •  Constructiile situate în P-ta Trandafirilor nr. 20 au regim de înaltime - parter, au fost construite în jurul anului 1900, intrarea la aceste spatii se face prin str. Poligrafiei.

Caracteristicile constructive ale imobilului:

 • A. Din punct de vedere al structurii de rezistenta:

 • •  fundatii din caramida

 • •  ziduri portante din caramida

 • •   plansee din lemn, tencuite cu mortar pe trestie

 • •  acoperis - sarpanta din lemn

 • B. Din punct de vedere al dotarilor:

 • •  instalatie electrica pentru iluminat

 • •  instalatie gaz metan,

 • •   încalzire cu sobe de teracota (degradate)

 • C. Din punct de vedere al finisajelor:

 • •  tencuieli si vopsitorii exterioare obisnuite

 • •  zugraveli interioare simple

 • •  ferestre si usi din lemn cu geam simplu

 • •  pardoseala din beton

1.5. TERMENE

Licitatia va avea loc în data de _______, ora______, la sediul Primariei municipiului Tîrgu-

Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de_________, ora___, la sediul Primariei

municipiului Tîrgu-Mures, cam.12.

Contractul de vânzare-cumparare se va încheia în termen de 10 zile lucratoare de la data adjudecării.

1.6. MODALITATI DE PLATA

Cumparatorul va achita pretul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii contractului.

1.7. SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului, acesta se va rezilia de plin drept, fara o prealabila notificare si fara interventia instantelor judecatoresti.

1.8. CUANTUMUL SI NATURA GARANTIILOR

Participantii la licitatie vor depune garantia de participare la licitatie în cuantum de 3.000 lei.

Garantia se depune în lei, prin Ordin de plata bancar depus în contul Municipiului Tîrgu-Mures, cod fiscal 4322823, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures, cu specificatia la obiectul platii - garantie de participare la licitatia pentru vânzare spatiu si teren situate în P-ta Trandafirilor nr. 20 .

Garantia se poate constitui si prin scrisoare de garantie bancara, cu termen de valabilitate de 30 de zile.

1.9. MODUL DE DESFASURARE A LICITATIEI

Pâna la data si ora limita, se vor depune documentele de capabilitate si cererea de participare la licitatie.

Licitatia este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti care ofera pretul de pornire la licitatie. Depunerea cererii de participare la licitatie si a documentelor solicitate are ca efect acceptarea neconditionata a pretului de pornire la licitatie.

Înainte de începerea licitatiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de catre membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca acestia sa consemneze în scris despre cele constatate.

Comisia de licitare stabileste lista de participare, în baza careia se admite participarea la licitatie, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numarul membrilor.

În ziua si la ora anuntata pentru tinerea licitatiei, presedintele comisiei da citire încunostintarilor si publicatiilor, conditiilor vânzarii, a listei participantilor, modului de desfasurare a licitatiei si constata îndeplinirea conditiilor legale de desfasurare.

Se vor prezenta delegatiile de reprezentare unde este cazul.

Se trece la desfasurarea licitatiei, anuntându-se pretul de pornire la licitatie si saltul stabilit la 5.000 lei .

Presedintele comisiei va creste pretul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant sa liciteze, mentionând clar pretul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât pretul anuntat de presedintele comisiei.

Spatiul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul pret, dupa a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de catre presedintele comisiei de licitatie.

Anuntul pentru a doua licitatie se va publica în termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a doua.

A doua licitație este valabila daca s-a prezentat cel putin 1 ofertant care ofera pretul de pornire la licitație.

Daca nici unul dintre ofertanti nu ofera peste pretul de pornire al licitatiei, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vânzare.

La cea de-a treia procedura de licitatie, membrii comisiei de licitatie au dreptul de a diminua cu 20% pretul de pornire la licitatie.

Anuntul pentru a treia licitatie se va publica în termen de 5 zile de la desfasurarea celei de-a doua licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a treia.

A treia licitatie este valabila daca s-a prezentat cel putin 1 ofertant.

Se întocmeste procesul verbal de adjudecare si se semneaza de catre membrii comisiei si de catre adjudecatar. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se pastreaza în dosarul licitatiei si o copie de pe acesta se preda adjudecatarului licitatiei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI

II. 1. INFORMA TII GENERALE

II.1.1. INFORMATII GENERALE

Licitatia pentru vânzarea spatiului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal este licitatie publica deschisa cu strigare conform HCLM nr. /    2009.

Licitatia va avea loc in data de __________, ora___, la sediul Primariei municipiului Tîrgu-

Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de_________, ora____, la sediul Primariei

municipiului Tîrgu-Mures, cam.12.

II.1.2. ORGANIZATORUL LICITATIEI:

MUNICIPIUL TÎRGU-MURES, P-TA VICTORIEI NR. 3, TEL. 268330.

 • 11.2. CALENDARUL LICITATIEI

Lansarea anuntului publicitar data de______.

Documentele se pot procura începând cu data de________, de la Primaria municipiului Tîrgu-Mures,

cam. 85.

Termenul limita de depunere a documentelor este__________, ora__, la Primaria municipiului Tîrgu-

Mures, cam 12.

Deschiderea licitatiei în data de__________, ora____, în sala 45.

 • 11.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmeaza a fi predate sunt:

cererea de participare

 • •  documentele de capabilitate

 • •  ordin de plata sau scrisoare de garanție bancara privind garanția de participare-vizat de banca

 • II.4. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

1). Pentru persoanele juridice:

Va cuprinde elementele evidentiate prin urmatoarele documente:

? Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comertului

? Certificat privind situatia obligatiilor exigibile de plata valabil la data licitatiei care sa ateste faptul ca ofertantul nu are debite restante catre Bugetul local al Municipiului Tg.- Mures

? declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale sau al organizatiei cooperatiste, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciara sau faliment;

2). Pentru persoanele fizice sau asociații familiale:

 • a) . Date generale despre ofertant.

 • b) . Adeverinta prin care cumparatorul face dovada ca nu are datorii fata de bugetul local al Municipiului Tg. - Mures.

 • 11.5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

? documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITATIA PENTRU VÂNZAREA SPATIILOR SITUATE ÎN P-TA TRANDAFIRILOR NR. 20 A NU SE DESCHIDE PÂNA LA DATA DE______, ORA __

? anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitatie si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie.

Documentele si cererea de participare se depun la registratura Primariei, cam. 12.

 • 11.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pentru participarea la licitatie participantul trebuie sa constituie garantia pentru participare.

Dovada constituirii garantiei pentru participare la licitatie se anexeaza plicului continând documentele de capabilitate, participantul angajându-se astfel sa semneze contractul în cazul în care i-a fost adjudecat spatiul comercial, în termenul prevazut în caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare este de 3.000 lei.

Durata de valabilitate a garantiei de participare este aceeasi cu durata de valabilitate a ofertei, adica de 30 de zile de la data limita a predarii ofertelor.

Garantia de participare se restituie participantilor necâstigatori în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumparare de catre ofertantul câstigator .

Garantia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câstigator îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau în cazul în care nu semneaza contractul în termen.

 • II.7. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENTA SI COMPETENTA COMISIEI DE LICITAȚIE

Comisia de licitație este compusa din 5 membri.

Comisia de licitație răspunde de organizarea si desfasurarea licitației, având următoarele atribuții:

? examineaza documentele depuse de catre ofertanti în vederea participarii la licitatie.

? întocmeste lista participantilor în baza documentelor depuse de catre ofertanti.

? întocmeste procesul verbal de adjudecare;

? informeaza Consiliul local despre rezultatul licitatiei.

 • II.8. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE SI LIMBA FOLOSITA ÎN CORESPONDENTA SIRELATIILEÎNTREPARTI

Documentele, notificarile, deciziile si alte comunicari, care trebuie transmise între parti se vor face în forma scrisa sau alta forma care asigura înregistrarea actului, cu exceptia documentelor a carei forma a fost prevazuta prin documentele licitatiei.

Toate documentele vor fi întocmite în limba româna.

În cazul în care Municipiul Tg.- Mures si cumparatorul comunica prin telefon sau alt mijloc de comunicatie care nu asigura înregistrarea continutului comunicarii, expeditorul comunicarii este obligat sa trimita imediat, o confirmare scrisa a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

 • II.9. PRECIZARI PRIVIND SEMNATURILE SI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi stampilate si semnate de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.

 • II.10. PRECIZARIPRIVIND ANULAREA LICITATIEI

Anularea licitatiei poate fi acceptata atunci când:

 • -  nici unul din documentele prezentate de catre ofertanti nu corespund prevederilor din documentele licitatiei,

 • -  se constata nereguli importante în derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei loiale,

 • -  în cazul unor contestatii întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotarârea comuna a reprezentantilor comisiei de licitatie si se va comunica în scris tuturor participantilor, aratând motivele care au stat la baza acestei anulari

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât si ulterior pâna la semnarea contractului de vânzare cumparare, ofertantul despre care se dovedește ca a furnizat informatii false în documentele de calificare.

II.11. DEPUNEREA, SOLUȚIONARE SI COMPETENTA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Contestatiile se depun în termen de 5 zile de la data adjudecarii la secretarul comisiei de licitatie si vor fi solutionate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora de catre comisia constituita în acest sens.

II.12. DISPOZITII FINALE

Costul documentelor licitatiei este de 30 lei.

Documentele licitatiei se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mures începând cu data de _________, de la camera 85.

Documentele vor fi depuse la registratura (cam.12) Primariei Municipiului Tîrgu- Mures, pâna cel târziu în data de ___________, ora _____.

ATENTIE!

Vânzatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele diferente de suprafata, pretul de vânzare fiind ferm si stabilit pentru întregul obiectiv.

Cade în sarcina cumparatorului întocmirea documentatiei legale pentru evidentierea, reevidentierea spatiului si transcrierea dreptului de proprietate în CF.

RO M A N I A

JUDEȚUL MURES

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

Nr._______ din __________________ 2009

Încheiat între:

Municipiul Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, telefon 268330, cont ___________, deschis la Trezoreria Tg. Mures, cod fiscal 4322823, reprezentata prin dr. Florea Dorin -primar si de ec. Kiss Imola - director economic, în calitate de vânzator

si

__________________, cu sediul în __________, str. _______________ nr.___________, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.__________________, având cont nr.___________, deschis la

_________________________, sucursala _____________________, reprezentata prin ______________________, ________________, în calitate de cumparator, a intervenit urmatorul contract:

Cap.I. Obiectul contractului :

Art.1. Municipiului Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, vinde urmare a licitatiei publice din_______________si_______________________, cumpara spatiile cu alta destinatie decât locuinta,

împreuna cu cota de 176/841 parte teren, situat în TîrguMures, P-ta Trandafirilor nr. 20, înscris în CF ____, nr. top _____.

Cap.II. Pretul contractului

Art.2. Pretul spatiului care face obiectul prezentului contract este în suma de__________lei,

conform Procesului verbal de adjudecare nr.____din___

Cap.III. Modalitati de plata

Art.3. Cumparatorul va plati pretul integral în lei la cursul oficial comunicat de BNR din ziua platii, în termen de 30 zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.4. Plata se face prin ordin de plata în contul nr._______________________________deschis la

Trezoreria Tîrgu-Mures, cod fiscal______________________.

Art.5. În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului în termenul stabilit, contractul este rezolvit de drept, fara somatie si fara punerea în întârziere a cumparatorului.

Cap.IV. Drepturile si obligatiile partilor :

4.1. Obligatiile vânzatorului

Art.6. Vânzatorul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale imobilului precum si pentru sarcinile la care putea fi supus imobilul si care nu au putut fi cunoscute la încheierea prezentului contract.

Art.7. Vânzătorul garanteaza pe cumpărător contra oricărei evictiuni totale sau parțiale a lucrului vândut.

4.2.Obligatiile cumpărătorului

Art.8. Cumparatorul se obliga sa plateasca integral pretul   spatiului care face obiectul

prezentului contract în termen de 30 zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.9. Predarea-primirea spatiului cu alta destinație decât locuința între părțile contractante, se va realiza în baza unui proces verbal, în termen de 48 ore de la data achitarii de catre cumparator a pretului contractului.

Art.10. Cumparatorul are obligatia sa asigure posibilitatea de acces a celorlalti locatari din imobil în spatiile unde exista instalatii si utilitati comune, în vederea executarii de reparatii.

Art.11. Cheltuielile legate de autentificarea contractului precum si plata taxelor pentru transcrierea imobilului în C.F. , cad în sarcina cumparatorului

Cap.V. Forta majora

Art.12. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

Art.13. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Cap.VI. Dispozitii finale:

Art.14. Prin semnarea prezentului contract partile confirma ca sunt de acord integral si neconditionat cu clauzele inserate în prezentul contract.

Art.15. Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de________________, în temeiul..........si în

baza prevederilor Codului civil în materie, în patru exemplare.