Hotărârea nr. 70/2009

HCL 70 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre Maier Karoly, Ruja Rita ¦i Maier Laszlo a cotei de 144/166 teren aferent casei de locuit situate in Tirgu Mure¦, str. Delavrancea nr. 10.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 70

din 26 februarie 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre

Maier Karoly, Ruja Rita si Maier Laszlo a cotei de 144/166 teren aferent casei de locuit situate în Tîrgu Mures, str. Delavrancea nr. 10

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 261/ DII/IV din 13.02.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii catre Maier Karoly, Ruja Rita si Maier Laszlo a cotei de 144/166 teren aferent casei de locuit situata în Tîrgu Mures, str. Delavrancea, nr. 10.

Vazând Hotarârea Consiliului local municipal nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzarii unor categorii de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba vânzarea catre Maier Karoly, Ruja Rita si Maier Laszlo a cotei de 144/166 teren aferent casei de locuit, evidentiat în CF nr. 96785/N, nr. cadastral 4750 (anterior evidentiate în CF nr. 5841, nr. top 4721/9) situate în Tîrgu Mures, str. Delavrancea, nr. 10.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 88,5 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Cumparatorul va încheia contractul de vânzare-cumparare si va achita integral pretul terenului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotar âri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban