Hotărârea nr. 7/2009

HCL 7 Privind aprobarea suportarii din bugetul local a contravalorii lucrarilor de realizare a utilitaiilor ¦i a amenajarilor exterioare la obiectivul "Locuinie sociale pentru romi",in Tirgu Mure¦, str. Remetea, f.n.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 7

Din 29 ianurie 2009

privind aprobarea suportării din bugetul local a contravalorii lucrărilor de realizare a utilitatilor si a amenajarilor exterioare la obiectivul Locuințe sociale pentru rom” în Tîrgu Mures, str. Remetea, f.n.

Consiliul local municipal Urgii Mures, întrunit in sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 25 din 22.01.2009 a Serviciului de Investiții si Control Investiții pentru aprobarea suportării din bugetul local a contravalorii lucrărilor de realizare a utilitatilor si a amenajarilor exterioare la obiectivul Locuințe sociale pentru romi”în Tîrgu Mures, str. Remetea f.n.

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”b” si „c”, alin. (4), lit. „d” si „e”, alin. (5), lit. „c” , alin. (6), lit. „a”, pct.17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba suportarea din bugetul local a contravalorii lucrarilor de realizare a utilitatilor si a amenajarilor exterioare la obiectivul „Locuinte sociale pentru rom conform H.G.R. nr. 1237/2008, în Tîrgu Mures, str. Remetea, f.n.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Serviciul Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban