Hotărârea nr. 69/2009

HCL 69 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului in suprafaia de 171,5 mp situat in Tirgu Mure¦, str. Livezeni, nr. 4.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 69

din 26 februarie 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului în suprafața de 171,5 mp situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 4

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 268/ DII/IV din 16.02.2009 privind vânzarea catre S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului în suprafata de 171,5 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni, nr. 4,

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea directa catre S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului în suprafata de 171,5 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Livezeni. nr. 4, înscris în C.F. nr. 91788/N, nr. top 3476/1/1/1 (1242/1) teren aflat sub constructie si care face obiectul contractului de concesiune nr. 99 din 19.10.2001.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 88 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Documentatia topografica de dezmembrare si evidentiere în Cartea funciara a terenului se va realiza prin grija Administratiei Domeniului Public, pe cheltuiala cumparatorului, urmând ca eventualele diferente rezultate în urma efectuarii documentatiei topografice, sa fie reglementate prin act aditional.

Art. 4. Pretul terenului se va achita integral în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban