Hotărârea nr. 68/2009

HCL 68 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tirgu Mure¦ a terenului in suprafaia de 949 mp ¦i aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre S.C. Priceton Mure¦ S.R.L. a cotei de 949/2500 din terenul situat in Tirgu Mure¦, str. Gheorghe Doja, nr. 242.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 68

din 26 februarie 2009

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 949 mp si aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii si vânzarea catre S.C. Priceton Mures S.R.L. a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 242

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 269/ DII/IV din 16.02.2009 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 949 mp si vânzarea catre S.C. Priceton Mures S.R.L. a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 242,

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si vânzarea directa a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 242 înscris în CF nr. 383, nr. top 595/2/1/2 catre S.C. Priceton Mures S.R.L., teren aflat sub constructie si care face obiectul contractului de concesiune nr. 6/8139 din 25.04.1994.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 88 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Documentatia topografica de dezmembrare si evidentiere în Cartea funciara a terenului se va realiza prin grija Administratiei Domeniului Public, pe cheltuiala cumparatorului, urmând ca eventualele diferente rezultate în urma efectuarii documentatiei topografice, sa fie reglementate prin act aditional.

Art. 4. Diferenta de teren de 1.551 mp cu destinatia de cale de acces, trotuare si locuri de parcare urmeaza sa-si pastreze regimul juridic actual, respectiv teren concesionat.

Art. 5. Pretul terenului se va achita integral în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban