Hotărârea nr. 67/2009

HCL 67 Privind concesionarea directa catre ¬tef Valentina a terenului in suprafaia de 130 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 67

Din 26 februarie 2009

privind concesionarea directa catre Stef Valentina

a terenului în suprafata de 130 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 91 din 16.02.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Stef Valentina, a terenului în suprafata de 130 mp, situat în B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 28,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 20 de ani catre Stef Valentina a terenului în suprafata de 130 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 28, identificat prin C.F. nr. 90900, în vederea extinderii spatiului comercial, într-un tot unitar cu spatiul învecinat.

Art. 2. Lucrarile de extindere se vor realiza fara afectarea zonelor verzi sau cu conditia refacerii acestora dupa executarea lucrarilor.

Art. 3. Prezenta hotarâre intra în vigoare dupa rezolvarea situatiei juridice a amplasamentului concesionat pe care se afla chioscul de difuzare carte si presa, mutarea chioscului pe un alt amplasament facându-se pe cheltuiala proprietarului spatiului comercial.

Art. 4. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 2.296 Euro/an.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban