Hotărârea nr. 66/2009

HCL 66 Privind concesionarea directa catre Grebeni¦an ¬tefan a terenului in suprafaia de 33 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 66

Din 26 februarie 2009

privind concesionarea directa catre Grebenisan Stefan a terenului în suprafata de 33 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 92 din 16.02.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Grebenisan Stefan, a terenului în suprafata de 33 mp, situat în B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 28,

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 20 de ani catre Grebenisan Stefan a terenului în suprafata de 33 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 28, identificat prin C.F. nr. 90899, nr. top 2092/11/2/1, 2092/1/1/2/1 în vederea extinderii spatiului comercial, într-un tot unitar cu spatiul învecinat.

Art. 2. Lucrarile de extindere se vor realiza fara afectarea zonelor verzi sau cu conditia refacerii acestora dupa executarea lucrarilor.

Art. 3. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 583 Euro/an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban