Hotărârea nr. 65/2009

HCL 65 Privind concesionarea directa catre Ghidiu Ioan ¦i soiia Ghidiu Maria a terenului in suprafaia de 21,19 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 65

Din 26 februarie 2009

privind concesionarea directa catre Ghidiu Ioan si sotia Ghidiu Maria a terenului în suprafata de 21,19 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 266 din 16.02.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Ghidiu Ioan si sotia Ghidiu Maria a terenului în suprafata de 21,19 mp, situat în B-dul 1848, nr. 11E/2.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre Ghidiu Ioan si sotia Ghidiu Maria a terenului în suprafata de 21,19 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în B-dul 1848 nr. 11E/2, identificat prin C.F. nr. 38139, nr top 4646/284 în vederea extinderii spatiului comercial cu asigurare cale de acces, în aliniamentul balcoanelor superioare si fara afectarea zonelor verzi.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 396 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban