Hotărârea nr. 64/2009

HCL 64 Privind concesionarea directa catre Feier Ioan ¦i soiia Feier Ileana Monica a terenului in suprafaia de 12,31 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 64

Din 26 februarie 2009

privind concesionarea directa catre Feier Ioan si sotia Feier Ileana Monica a terenului în suprafata de 12,31 mp apartinând Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 265 din 16.02.2009, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Feier Ioan si sotia Ileana Monica, a terenului în suprafata de 12,31 mp, situat în str. Cutezantei nr. 33/2.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 49 de ani catre Feier Ioan si sotia Ileana Monica a terenului în suprafata de 12,31 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures, situat în str. Cutezantei nr. 33/2, identificat prin C.F. nr. 46337, nr top 3511/311 în vederea extinderii accesului la salonul de coafura, în aliniamentul balcoanelor superioare si fara afectarea zonelor verzi.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 242 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban