Hotărârea nr. 63/2009

HCL 63 Privind modificarea art. 1 din H.C.L.M. nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 ¦i Normelor metodologice aferente, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuinielor din fondul locativ de stat, in vederea inchirierii, precum ¦i definirea criteriului privind "Vechimea cererii" din Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 63

Din 29 februarie 2009

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 si Normelor metodologice aferente, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii, precum si definirea criteriului privind „Vechimea cererii” din Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 450B/12.02.09 prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, privind modificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor masuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 si Normelor metodologice aferente, aprobate prin H.G. nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii, precum si definirea criteriului privind „Vechimea cererii” din Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, “c” alin. (5), lit. “a”, “b”, alin. (6), lit. “a” - pct. 17 si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 148/2001 privind denumirea comisiei astfel: „Se aproba Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru chiiiasi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat si locuințe pentru tineri destinate închirierii”.

Art. 2. Se aproba definirea criteriului privind „Vechimea cererii” astfel: „vor fi luate în considerare numai cererile care sunt întemeiate si au continuitate, fiind reînnoite anual”.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale. .

Presedinte de sedinta

ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban