Hotărârea nr. 62/2009

HCL 62 Privind aprobarea listei de prioritaii pentru atribuirea de locuinie pentru tineri, destinate inchirierii pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 62

Din 26 februarie 2009

privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 448B/12.02.09 prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, privind aprobarea listelor de prioritati pentru atribuirea de locuinte pentru tineri, destinate închirierii pentru anul 2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, “c”, alin. (5), lit. “a”, “b”, alin. (6), lit. “a” - pct. 17 si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba lista de prioritati pentru atribuirea de locuinte pentru tineri, destinate închirierii pentru anul 2009, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale .

Președinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban