Hotărârea nr. 61/2009

HCL 61 Privind schimbarea unui membru al Comisiei pentru analizarea solicitarilor de locuinie sociale, de necesitate ¦i chirie fond de stat, in vederea inchirierii constituita prin Hotarirea Consiliului local nr. 25/31.07.2008.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 61

Din 26 februarie 2009

privind schimbarea unui membru al Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, de necesitate si chirie fond de stat, în vederea închirierii constituita prin Hotarârea Consiliului local nr. 25/31.07.2008

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 507B/17.02.09 prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale, privind privind schimbarea unui membru al Comisiei pentru analizarea solicitarilor de locuinte sociale, de necesitate si chirie fond de stat, în vederea închirierii constituita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 25/31.07.2008,

În temeiul prevederilor art. 36, (1), alin. (2), lit. “b”, “c”, alin. (5), lit. “a”, “b”, alin. (6), lit. “a” - pct. 17 si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba revocarea d-lui Primar dr. Dorin Florea din functia de presedinte al Comisiei pentru analizarea solicitarilor de locuinte sociale, de necesitate si chirie fond de stat constituita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 25/31.07.2008, art. 1.

Art. 2. Se aproba numirea d-lui Sergiu Claudiu Maior în calitate de presedinte al Comisiei pentru analizarea solicitarilor de locuinte sociale, de necesitate si chirie fond de stat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures, prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale .

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban