Hotărârea nr. 60/2009

HCL 60 Privind completarea Poziiiei 3765 din Hotarirea Consiliului local municipal nr. 125/31 mai 2001 referitoare la modificarea ¦i completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tirgu Mure¦. aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 213/1999

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 60

Din 26 februarie 2009

privind completarea Pozitiei 3765 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 125/31 mai 2001 referitoare la modificarea si completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mures

aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 213/1999

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întâlnit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere ca în Poziția 3765 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 privind completarea Pozitiei 3765 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 125/31 mai 2001 referitoare la modificarea si completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mures aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 213/1999 - reprezentând teren de joaca pentru copii str. Gheorghe Doja (Prodcomplex), întrucât la aceasta pozitie nu s-a facut nicio identificare administrativa punctuala si nu s-au înscris niciun fel de date privind identificarea în CF sau vreo suprafata de teren, ca fara aceste date nu se poate dispune înscrierea în CF si nu se poate pune în aplicare Hotarârea Consiliului local nr. 279/17.08.2006 privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public municipal, în administrarea Serviciului Public Administratia Pietelor Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (5), lit. „a“, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se completeaza Pozitia 3765 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mures aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 213/1999 în sensul compeltarii corespunzatoare a rubricilor din inventar la pozitia de mai sus,cu urmatoarele date:

- teren, în suprafata de 4200 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 177/B, colt cu str. Cisnadiei, înscris în CF 1012 Mureseni, nr. top 545/1/1/8/1/2/3/1/1, proprietatea orasului din vechime.

Art. 2. Se împuterniceste Serviciul Public Administratia Pietelor Tîrgu Mures sa comande si sa depuna la organele abilitate documentatia necesara dezmembrarii si întabularii în CF a imobilului pe numele municipiului Tîrgu Mures - domeniu public si în administrarea sa a suprafetei de 1200 mp, conform Hotarârii Consiliului local nr. 279/17.08.2006 privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public municipal, în administrarea Serviciului Public Administratia Pietelor Tîrgu Mures.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Administratia Pietelor si compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban